Brandweer vaak te laat

8 aug.- De brand­weer komt ge­re­geld te laat, steeds va­ker kan een een­heid zelfs he­le­maal niet uit­ruk­ken. Ka­zer­nes zijn on­der­be­zet en het ont­breekt aan vrij­wil­li­gers. Vol­gens Vak­ver­e­ni­ging Brand­weer Vrij­wil­li­gers (VBV) moet het sys­teem drin­gend op de schop om on­ge­luk­ken te voor­ko­men.
Voor­zit­ter Mar­cel Dok­ter zegt steeds va­ker mee te ma­ken dat een een­heid he­le­maal niet kan uit­ruk­ken. "Voor­al tij­dens kan­toor­tij­den, om­dat er dan te wei­nig vrij­wil­li­gers zijn. Er wordt dan naar de vol­gen­de, dichtst­bij­zijn­de ka­zer­ne ge­ke­ken.” Daar­door lo­pen de aan­rij­tij­den nog ver­der op.

De Ne­der­land­se brand­weer leunt sterk op vrij­wil­li­gers: bij­na 19.000 men­sen doen dit werk naast hun ge­wo­ne baan. Ze heb­ben ruim 5000 be­taal­de col­le­ga's.

Om het te­kort aan vrij­wil­li­gers op te los­sen, gaat Brand­weer Ne­der­land kij­ken of het ei­sen­pak­ket voor nieu­we vrij­wil­li­gers ver­an­derd kan wor­den. Woord­voer­der Al­lard Schim­mel: „Wij zien dat de pa­raat­heid in som­mi­ge re­gi­o's on­der druk staat.”

In de vei­lig­heids­re­gi­o's zelf zijn de te­kor­ten een be­kend pro­bleem. Ze­ker in de zo­mer­maan­den zou het las­tig zijn om ge­noeg vrij­wil­li­gers pa­raat te heb­ben. Een woord­voer­der van vei­lig­heids­re­gio Lim­burg-Noord zegt ook dat het in dat ge­bied voor­komt dat blus­groe­pen niet kun­nen uit­ruk­ken door ca­pa­ci­teits­te­kort. De be­schik­baar­heid van vrij­wil­li­gers over­dag staat in Zaan­streek-Wa­ter­land 'on­der druk', laat die vei­lig­heids­re­gio we­ten.

De vrij­wil­li­ge spuit­gas­ten vin­den dat de po­li­tiek moet in­grij­pen. Vol­gens de VBV zou het door de po­li­tiek weer leuk ge­maakt moe­ten wor­den om vrij­wil­li­ger te wor­den. De laat­ste ja­ren is door schaal­ver­gro­ting en het ver­dwij­nen van blus­voer­tui­gen we­gens be­zui­ni­gin­gen, bij ve­len de lol eraf ge­gaan, ziet voor­zit­ter Dok­ter. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

'Planschade' woningbezitters Laren

4 aug.- Elsevier heeft weer de jaarlijkse lijst gepubliceerd van beste gemeenten in Nederland, en we kunnen onszelf feliciteren: Laren staat op de eerste plaats. De uitkomst is een gewogen gemiddelde van wel twintig verschillende aspecten, waarvan er een paa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Elephant Parade

6 aug.- Met routebeschrijvingen en camera in de hand, kom je van Singer tot (voorbij) het kermisterrein mensen tegen die genieten van de Elephant Parade. Laren weer op de kaart! Blije mensen, verwonderde mensen, enthousiaste grote én kleine men  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cdo
14°Cvr
16,5°Cza
17,5°Czo

[Opinie]

Te koop

24 juli.- Mijn jonge verheugde collega vertelde vol trots dat ze haar slag geslagen had in Hilversum! Zelfs voor een geoefende en enthousiaste treinlezeres werden de reiskosten van de dagelijkse woon-werk-afstand Leeuwarden-Amersfoort kosten net iets te begrotelijk. Ze had het hele Gooi afgestroopt op zoek naar een fijne plek. “Maar in Laren staat toch he  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Iedere dag een nieuwe ontmoeting

5 juli.-Lekker lopen rennen, althans Kito. En af en toe even een plasje doen tegen een boom. Zich afvragend “heb ik zo hard tegen die boom geplast? Maar kromme bomen zijn toch ook mooi. Op het witte zand staat ook nog een bankje voor de baas. Lekker uitrusten met z’n tweeë  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]