Brandweer vaak te laat

8 aug.- De brand­weer komt ge­re­geld te laat, steeds va­ker kan een een­heid zelfs he­le­maal niet uit­ruk­ken. Ka­zer­nes zijn on­der­be­zet en het ont­breekt aan vrij­wil­li­gers. Vol­gens Vak­ver­e­ni­ging Brand­weer Vrij­wil­li­gers (VBV) moet het sys­teem drin­gend op de schop om on­ge­luk­ken te voor­ko­men.
Voor­zit­ter Mar­cel Dok­ter zegt steeds va­ker mee te ma­ken dat een een­heid he­le­maal niet kan uit­ruk­ken. "Voor­al tij­dens kan­toor­tij­den, om­dat er dan te wei­nig vrij­wil­li­gers zijn. Er wordt dan naar de vol­gen­de, dichtst­bij­zijn­de ka­zer­ne ge­ke­ken.” Daar­door lo­pen de aan­rij­tij­den nog ver­der op.

De Ne­der­land­se brand­weer leunt sterk op vrij­wil­li­gers: bij­na 19.000 men­sen doen dit werk naast hun ge­wo­ne baan. Ze heb­ben ruim 5000 be­taal­de col­le­ga's.

Om het te­kort aan vrij­wil­li­gers op te los­sen, gaat Brand­weer Ne­der­land kij­ken of het ei­sen­pak­ket voor nieu­we vrij­wil­li­gers ver­an­derd kan wor­den. Woord­voer­der Al­lard Schim­mel: „Wij zien dat de pa­raat­heid in som­mi­ge re­gi­o's on­der druk staat.”

In de vei­lig­heids­re­gi­o's zelf zijn de te­kor­ten een be­kend pro­bleem. Ze­ker in de zo­mer­maan­den zou het las­tig zijn om ge­noeg vrij­wil­li­gers pa­raat te heb­ben. Een woord­voer­der van vei­lig­heids­re­gio Lim­burg-Noord zegt ook dat het in dat ge­bied voor­komt dat blus­groe­pen niet kun­nen uit­ruk­ken door ca­pa­ci­teits­te­kort. De be­schik­baar­heid van vrij­wil­li­gers over­dag staat in Zaan­streek-Wa­ter­land 'on­der druk', laat die vei­lig­heids­re­gio we­ten.

De vrij­wil­li­ge spuit­gas­ten vin­den dat de po­li­tiek moet in­grij­pen. Vol­gens de VBV zou het door de po­li­tiek weer leuk ge­maakt moe­ten wor­den om vrij­wil­li­ger te wor­den. De laat­ste ja­ren is door schaal­ver­gro­ting en het ver­dwij­nen van blus­voer­tui­gen we­gens be­zui­ni­gin­gen, bij ve­len de lol eraf ge­gaan, ziet voor­zit­ter Dok­ter. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6,5°Cma
7°Cdi
6,5°Cwo
5°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]