Brandweer vaak te laat

8 aug.- De brand­weer komt ge­re­geld te laat, steeds va­ker kan een een­heid zelfs he­le­maal niet uit­ruk­ken. Ka­zer­nes zijn on­der­be­zet en het ont­breekt aan vrij­wil­li­gers. Vol­gens Vak­ver­e­ni­ging Brand­weer Vrij­wil­li­gers (VBV) moet het sys­teem drin­gend op de schop om on­ge­luk­ken te voor­ko­men.
Voor­zit­ter Mar­cel Dok­ter zegt steeds va­ker mee te ma­ken dat een een­heid he­le­maal niet kan uit­ruk­ken. "Voor­al tij­dens kan­toor­tij­den, om­dat er dan te wei­nig vrij­wil­li­gers zijn. Er wordt dan naar de vol­gen­de, dichtst­bij­zijn­de ka­zer­ne ge­ke­ken.” Daar­door lo­pen de aan­rij­tij­den nog ver­der op.

De Ne­der­land­se brand­weer leunt sterk op vrij­wil­li­gers: bij­na 19.000 men­sen doen dit werk naast hun ge­wo­ne baan. Ze heb­ben ruim 5000 be­taal­de col­le­ga's.

Om het te­kort aan vrij­wil­li­gers op te los­sen, gaat Brand­weer Ne­der­land kij­ken of het ei­sen­pak­ket voor nieu­we vrij­wil­li­gers ver­an­derd kan wor­den. Woord­voer­der Al­lard Schim­mel: „Wij zien dat de pa­raat­heid in som­mi­ge re­gi­o's on­der druk staat.”

In de vei­lig­heids­re­gi­o's zelf zijn de te­kor­ten een be­kend pro­bleem. Ze­ker in de zo­mer­maan­den zou het las­tig zijn om ge­noeg vrij­wil­li­gers pa­raat te heb­ben. Een woord­voer­der van vei­lig­heids­re­gio Lim­burg-Noord zegt ook dat het in dat ge­bied voor­komt dat blus­groe­pen niet kun­nen uit­ruk­ken door ca­pa­ci­teits­te­kort. De be­schik­baar­heid van vrij­wil­li­gers over­dag staat in Zaan­streek-Wa­ter­land 'on­der druk', laat die vei­lig­heids­re­gio we­ten.

De vrij­wil­li­ge spuit­gas­ten vin­den dat de po­li­tiek moet in­grij­pen. Vol­gens de VBV zou het door de po­li­tiek weer leuk ge­maakt moe­ten wor­den om vrij­wil­li­ger te wor­den. De laat­ste ja­ren is door schaal­ver­gro­ting en het ver­dwij­nen van blus­voer­tui­gen we­gens be­zui­ni­gin­gen, bij ve­len de lol eraf ge­gaan, ziet voor­zit­ter Dok­ter. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

(N)iets doen loont enorm de moeite

13 okt.- Onkruid bestaat niet. Het is alleen maar een aanduiding voor planten die groeien op plekken waar we het liever niet hebben. Klaver in een weiland wordt gewaardeerd door boer en koe, maar die zelfde klaver wordt in gazons  Lees verder

[Kijk op Laren]

Laren blijft zelfstandig!

9 okt.- De Provincie Noord-Holland heeft ons dorp het voorlopige vertrouwen gegeven om zelfstandig te blijven. Dat betekent dat Laren, maar ook Blaricum en Eemnes een eigen bestuur kunnen houden met een eigen  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cdi
16°Cwo
17°Cdo
16,5°Cvr

[Opinie]

Meer op menselijke maat gesneden

In de Gooi en eemlander een opiniestuk van Os­car Lo­pes Car­dozo, ge­pen­si­o­neerd oog­arts en  op­rich­ter van het Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straal.Hij pleit in zijn stuk dat Tergooi groot genoeg kan zijn en heeft het de titel meegegeven : &  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Vakantie in Bretagne

8 okt.- Laren is een mooi dorpEens per jaar ruilen we Laren in Voor een andere plaatsNa zo&rsqu  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]