Brief aan gedeputeerde over af te dwingen fusie door provincie

19 mei.-

Geachte heer van der Hoek, ( gedeputeerde provincie Noord-Holland)

In het verlengde van het gesprek dat U vorige week met de gemeenteraad van Blaricum had wil ik U graag informeren dat de drie coalitiepartijen onderstaande adviesvraag hebben voorgelegd aan Prof Elzinga van de Rijksuniversiteit in Groningen. Dit naar aanleiding van zijn recente artikel in Binnenlands Bestuur  inzake de rechtmatigheid van een eventueel gedwongen fusie. Dit met name ook omdat onze gemeente recent als bestuurs-krachtig is beoordeeld. Met vriendelijke groet Carien Bölger , fr.vz Hart voor Blaricum, mede namens De Blaricumse Partij en het CDA Blaricum. Bijlage bij brief aan Prof. Dr. Elzinga inzake ARHI-procedure Gooi en Vechtstreek. Samenvattende stand van zaken. Mei 2017. De provincie NH is voornemens de gemeenten in Gooi en Vechtstreek te dwingen om op korte of langere termijn te komen tot een gemeente Gooistad of Gooiland met ongeveer 250.000 inwoners.  Een fusieproces van een omvang zoals nog niet eerder in het land is voorgekomen. Op de weg daarnaar toe zou als tussenmaatregel op kortere termijn een gedwongen herindeling tot maximaal drie gemeenten moeten plaats vinden: 
 • Hilversum samen met Wijdemeren. Voor Wijdemeren is door de provincie gesteld dat het niet voldoende bestuurskracht heeft.
 • Gooise Meren is een reeds gefuseerde gemeente sinds 2016. Voortgekomen uit Bussum, Naarden en Muiden. Weesp mag kiezen voor Amsterdam of een ambtelijke of bestuurlijke fusie met Gooise Meren.
 • Huizen, Laren en Blaricum samen. Alle drie gemeenten zijn recent beoordeeld en door de provincie NH is vastgesteld dat ze voldoende bestuurskracht hebben.
 Alle gemeenten verzetten zich tegen de vorming van 3 gemeenten in onze regio.
 • Volgens onze informatie is Hilversum van mening dat de regio direct samengevoegd moet worden tot één Gooigemeente; als dat niet lukt dan stellen zij dat de vorming van drie gemeenten geen (gegarandeerde) oplossing biedt en het risico in zich heeft dat er een rijk en arm Gooi ontstaat. Ze zijn hier fel tegenstander van.
 • Blaricum en Laren (en Eemnes waarmee ze ambtelijk samenwerken) hebben ook een standpunt tegen de vorming van 3 gemeenten ingenomen. Zij houden vast aan hun zelfstandigheid en zien de regionale versterking voornamelijk voortkomen uit verstevigde samenwerking
 • Huizen is ook voorstander van zelfstandigheid en verzet zich tegen een opgelegde fusie net als Laren en Blaricum.
 • Wijdemeren zal een keuze moeten maken, maar is kwetsbaar. Hilversum zal schoorvoetend bereid zijn hun verantwoordelijkheid hierbij te nemen, maar enkel indien zij hiertoe worden gedwongen door de provincie of het verzoek komt vanuit Wijdemeren en de provincie helder is op het punt van rijk en arm Gooi.
 De provincie NH heeft op 7 februari 2017 de ARHI-procedure gestart. D66 gedeputeerde van den Hoek Is inmiddels begonnen aan een gespreksronde bij colleges en Raden in de regio zoals bedoeld is in artikel 8 van de wet ARHI, het open overleg.  Op de website van de provincie NH zijn de verslagen hiervan opgenomen. De reden voor de opgelegde fusies is met name gelegen in het feit dat de provincie de regionale bestuurskracht als onvoldoende beschouwt. Met name op terrein vanBereikbaarheid, Werkgelegenheid, Wonen, Natuur en Toerisme. Wij bestrijden de hiervoor gebruikte argumentatie. In Gooi en Vechtstreek is als jaren intensief regionaal overleg. De laatste jaren is dit overleg meer gestructureerd.  Er is een Regionale Samenwerkingsagenda door inbreng vanuit alle raden. Er zijn raadsleden als regioambassadeurs aangesteld.Er zijn regelmatig drukbezochte regiopodia, er is een nauwe samenwerking op het Sociale Domein. Er zijn ook portefeuillehouders-overleggen op het Fysieke Domein. Er zijn diverse uitvoeringsorganisaties in de regio o.m.: Gewestelijke Afvalstoffendienst; GG&GD; Goois Natuurreservaat; Regionale Ambulancedienst; Jeugdgezondheidszorg incl. Bureau Leerlingenzaken; Veilig thuis meldpunt; Inkoop en contractbeheer. Er is bovendien
 • Gestructureerd overleg met de Metropoolregio Amsterdam.
 • Een regionale Woonvisie tot stand gekomen
 • Een regionale beleidsvisie inzake beheer Natuur/ Landschap vanuit Goois Natuurreservaat
 • Voldoende bedrijfsterrein in de regio zoals bv Crailoo en Blaricummermeent
 • Een intensieve discussie over de toekomstige bereikbaarheid van de regio in het kader van het MIRT. Echter zijn wij van mening dat uiteindelijk het noch een gemeentelijke noch een provinciale bevoegdheid is om spoorlijnen en/of A1 en/of A27 te verbreden of ondertunnelen en als zodanig de regionale bestuurskracht niet maatgevend is. Een groot deel van de A1 is bv recent enorm verbreed zonder enige input vanuit de regio.
 Samenvattend zijn wij van mening dat er ook in regionaal verband voldoende bestuurskracht is evenals een uitgesproken wil tot samenwerken. Wij staan op het standpunt dat de provincie desgewenst kan faciliteren, maar niet de verantwoordelijkheid kan overnemen middels het opleggen van fusies. De provincie zou bij bovenlokale onenigheid tussen gemeenten een proces moeten faciliteren om dit glad te strijken. Een fusie tot 3 gemeenten biedt echter geen garantie op het voorkomen van onenigheid. 3 gemeenten kunnen het net zo goed oneens zijn als 7 gemeenten of 5 gemeenten (als Weesp en Wijdemeren wel hun fusies doorlopen).  De gemeenten in het Gooi hebben een lange historie, zijn gemeenten met een sterk eigen profiel en van oudsher gewend samen te werken. Samenwerking van onderop is het meest wenselijk. Opgelegde grootschalige fusies zullen jarenlange stagnatie van beleid en grote kosten met zich mee brengen. De raden zullen zich voor de zomer moeten uitspreken richting de provincie NH en uiterlijk in november zal de provincie dan over de richting van het doorzetten van de ARHI-procedure willen beslissen. Namens de coalitiepartijen in Blaricum,Mw. Mr C.Bölger-Schoenmakers , fractievoorzitter Hart voor BlaricumMw. B. Kukupessy=Rokebrand, fractievoorzitter De Blaricumse PartijDrs. MA G.C. Knoop, fractievoorzitter CDA Blaricum       

Ga terug

Publicatie datum: 19-5-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Olifanten

27 juni.- Het is een vreemde gewaarwording. Enkele maanden geleden werden wij benaderd of wij, de gemeente Laren, de gastheer wilde zijn voor de "Elephant Parade" in Laren. Navraag leerde dat het, simpel gezegd, een stel geschilderde olifanten betrof, die geveild kunnen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Gemeentes moeten haast maken

28 juni.- Als de BEL-gemeentes en Huizen hun zelfstandigheid willen behouden dan moeten de raden echt haast gaan maken. Dat was de belangrijkste boodschap die professor Elzinga gisteravond een groot aantal raadsleden  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Cdo
14,5°Cvr
17°Cza
19,5°Czo

[Opinie]

Afval scheiden?

12 juni.- Al bijna veertig jaar ben ik actief in het scheiden van afval: glas, papier, batterijen, textiel, klein chemisch afval… Dat was niet zo moeilijk, want ik woonde destijds in het bos waar de GAD niet langs kwam, en ik moest zelf voor afvoer van het huisvuil zorgen. In de gang naar het scheidingsstation, was het dan een kleine moeite om alles op de juiste plek  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Samenvoeging gemeenten

30 apr.- Uit welke hoek gaat de wind waaien?De wind van voren krijgenDe wind in de zeilenDe wind in de rugDe wind eronder hebbenLegt het geen windeieren? Welke wind heeft uw voorkeur?Enkele Windwijzers in LarenTekening en tekst: hanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]