Geen genade voor Fons Hertog

19 febr.- In­wo­ners van Hui­zen oor­de­len hard over bur­ge­mees­ter Fons Her­tog, over wie vrij­dag we­reld­kun­dig werd ge­maakt dat hij op­stapt van­we­ge 'grens­over­schrij­dend ge­drag'.
Af­gaan­de op de sum­mie­re ver­kla­ring die de ge­meen­te heeft ver­strekt, tas­ten voor­al ou­de­re Hui­zers in het duis­ter over de re­den waar­om hij op­stapt. Kran­ten­le­zers we­ten iets meer, zo­als dat er een rap­port ligt van het Bu­reau In­te­gri­teit Ne­der­land­se Ge­meen­ten (Bing), dat on­der meer sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie en an­de­re on­ge­wens­te om­gangs­vor­men on­der­zoekt.

Op de markt op en rond het Oude Raad­huis­plein heerst ver­ba­zing. ,,Hoe kan dat nou? Te­gen­woor­dig heb je voor van al­les een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag no­dig en een bur­ge­mees­ter niet? Dat is so­wie­so niet in de haak. Een bur­ge­mees­ter moet van on­be­spro­ken ge­drag zijn.”

Twee vrou­wen­staan te pra­ten bij de loem­pi­a­kraam op de markt. De een stelt: ,,Goed dat-ie weg is. Ik heb het in de krant ge­le­zen, zo ie­mand mag toch he­le­maal geen bur­ge­mees­ter wor­den". De an­der: ,,Ze moe­ten men­sen voor dit soort func­ties goed scree­nen. Maar nu lees ik dat-ie al eer­der in de fout is ge­gaan, in Haar­lem­mer­meer, met por­no­si­tes. Dat is na­tuur­lijk heel ern­stig".

Be­las­ting­cen­ten

Een man mengt zich in het ge­sprek. ,,Ja, en al­le­maal dik­be­taald van onze be­las­ting­cen­ten. Met een hoge baan heb je een voor­beeld­func­tie, dan kun je dit soort din­gen niet doen.” De vrouw vult aan: ,,Ik heb hem nooit ont­moet maar was wel po­si­tief over de bur­ge­mees­ter om­dat-ie veel deed voor de ge­meen­te. Jam­mer dat het zo is ge­lo­pen".Twee da­mes die staan te pra­ten in de Lin­den­laan vel­len een hard oor­deel. ,,Mis­se­lijk", zegt de een. ,,Schan­da­lig", zegt de an­der. ,,Een goe­de ken­nis van mij, een we­du­we, is door hem be­na­derd. Ter­wijl hij zelf ge­trouwd is.” De an­der vindt het 'heel dom van ’m’. ,,Het erg­ste is, die hoog­waar­dig­heids­be­kle­ders krij­gen nog een gou­den hand­druk toe ook! Weet je wat het is, vijf­tig jaar ge­le­den ge­beur­den die din­gen ook, maar dat kwam nooit aan het licht. Dat werd al­le­maal stil ge­hou­den, het was een an­de­re tijd en je hield je mond er­over als het je over­kwam. Het is goed dat dit soort din­gen te­gen­woor­dig in de open­baar­heid ko­men.”

Oos­ter­meent

Op­val­lend is dat jon­ge­ren veel­al niets over het af­tre­den van Her­tog heb­ben ge­hoord of ge­le­zen. Een van oor­sprong Fin­se vrouw die in Bla­ri­cum woont vindt grens­over­schrij­dend ge­drag on­toe­laat­baar voor een bur­ge­mees­ter, ver­telt zij in win­kel­cen­trum Oos­ter­meent. Een man op een bank­je zegt: ,,Een beet­je vreemd­gaan vind ik niet zo erg, maar als het om kin­de­ren gaat, dan moet het ge­lijk af­ge­lo­pen zijn". Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24,5°Cwo
23°Cdo
20°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]