Geen Hilversum On Air 2017

4 aug.- Het mu­ziek­fes­ti­val Hil­ver­sum On Air gaat dit jaar niet door. Dat be­ves­tigt mede-or­ga­ni­sa­tor Mar­co van Velt­hooven. „De ge­meen­te geeft ons geen eve­ne­men­ten­ter­rein waar­mee we uit de voe­ten kun­nen", meldt de ho­re­ca­on­der­ne­mer. "Door de in­de­ling van het ver­nieuw­de markt­ter­rein is er voor ons geen ruim­te.”

Vol­gens de ge­meen­te­woord­voer­der ligt de kwes­tie an­ders. Hij noemt de fi­nan­ciën als een van de pro­ble­men. „Het is be­lang­rijk om uit de kos­ten te ko­men. Er kon geen over­een­stem­ming wor­den be­reikt over de in­vul­ling en het ge­bruik van het markt­plein tij­dens On Air. Bo­ven­dien was de ti­ming niet ide­aal. De week na On Air is de Dut­ch Me­dia Week. Het zou han­di­ger zijn ge­weest om het eve­ne­ment daar­mee te com­bi­ne­ren.”

Vol­gens de woord­voer­der heb­ben de ho­re­ca­on­der­ne­mers uit­ein­de­lijk ge­meld dat het drie­daag­se fes­ti­val - dat op 1, 2, en 3 sep­tem­ber zou wor­den ge­hou­den - werd af­ge­bla­zen.

Vo­rig jaar was het gra­tis mu­ziek­fes­tijn nog een groot suc­ces met drie po­dia. Er wer­den geen in­ci­den­ten ge­meld en Van Velt­hooven ver­tel­de des­tijds dat hij voor deze edi­tie in­zet­te op een uit­brei­ding naar vijf po­dia. Dat gaat er dus niet van ko­men. „We had­den een aan­tal gro­te ar­ties­ten vast­ge­legd, maar die heb­ben we moe­ten af­bel­len.” De mede-or­ga­ni­sa­tor is ei­ge­naar van een groot aan­tal ho­re­ca­za­ken in Hil­ver­sum, zo­als Café Rex, Café Bur­ger en nacht­club G-Spot.

Ver­haal

Het ver­haal dat het eve­ne­ment is af­ge­last om­dat an­de­re ho­re­ca­on­der­ne­mers niet met Van Velt­hooven wil­len sa­men­wer­ken, klopt vol­gens de on­der­ne­mer niet. „Dat is niet aan de orde. Er wa­ren juist an­de­re on­der­ne­mers die ook graag een po­di­um wil­den, maar zo­lang er geen eve­ne­men­ten­ter­rein is, kun­nen we hier niets or­ga­ni­se­ren. Ho­pe­lijk heeft de ge­meen­te dit pro­bleem vol­gend jaar op­ge­lost. Vo­rig jaar was het waan­zin­nig, maar he­laas, dit jaar geen ver­volg.”

Het plan was om dit jaar een groot aan­tal food­trucks naar Hil­ver­sum te ha­len. Die wa­gens moesten het markt­ter­rein met de Groest ver­bin­den.

Ook was het de be­doe­ling dat de vijf fi­na­lis­ten van dj-wed­strijd The DJ Ex­pe­rien­ce die in ja­nu­a­ri zijn ge­se­lec­teerd, bij On Air moch­ten draai­en. „Dat was so­wie­so een voor­ba­rig idee", re­a­geert Van Velt­hooven.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6,5°Cma
7°Cdi
6,5°Cwo
5°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]