Geen Hilversum On Air 2017

4 aug.- Het mu­ziek­fes­ti­val Hil­ver­sum On Air gaat dit jaar niet door. Dat be­ves­tigt mede-or­ga­ni­sa­tor Mar­co van Velt­hooven. „De ge­meen­te geeft ons geen eve­ne­men­ten­ter­rein waar­mee we uit de voe­ten kun­nen", meldt de ho­re­ca­on­der­ne­mer. "Door de in­de­ling van het ver­nieuw­de markt­ter­rein is er voor ons geen ruim­te.”

Vol­gens de ge­meen­te­woord­voer­der ligt de kwes­tie an­ders. Hij noemt de fi­nan­ciën als een van de pro­ble­men. „Het is be­lang­rijk om uit de kos­ten te ko­men. Er kon geen over­een­stem­ming wor­den be­reikt over de in­vul­ling en het ge­bruik van het markt­plein tij­dens On Air. Bo­ven­dien was de ti­ming niet ide­aal. De week na On Air is de Dut­ch Me­dia Week. Het zou han­di­ger zijn ge­weest om het eve­ne­ment daar­mee te com­bi­ne­ren.”

Vol­gens de woord­voer­der heb­ben de ho­re­ca­on­der­ne­mers uit­ein­de­lijk ge­meld dat het drie­daag­se fes­ti­val - dat op 1, 2, en 3 sep­tem­ber zou wor­den ge­hou­den - werd af­ge­bla­zen.

Vo­rig jaar was het gra­tis mu­ziek­fes­tijn nog een groot suc­ces met drie po­dia. Er wer­den geen in­ci­den­ten ge­meld en Van Velt­hooven ver­tel­de des­tijds dat hij voor deze edi­tie in­zet­te op een uit­brei­ding naar vijf po­dia. Dat gaat er dus niet van ko­men. „We had­den een aan­tal gro­te ar­ties­ten vast­ge­legd, maar die heb­ben we moe­ten af­bel­len.” De mede-or­ga­ni­sa­tor is ei­ge­naar van een groot aan­tal ho­re­ca­za­ken in Hil­ver­sum, zo­als Café Rex, Café Bur­ger en nacht­club G-Spot.

Ver­haal

Het ver­haal dat het eve­ne­ment is af­ge­last om­dat an­de­re ho­re­ca­on­der­ne­mers niet met Van Velt­hooven wil­len sa­men­wer­ken, klopt vol­gens de on­der­ne­mer niet. „Dat is niet aan de orde. Er wa­ren juist an­de­re on­der­ne­mers die ook graag een po­di­um wil­den, maar zo­lang er geen eve­ne­men­ten­ter­rein is, kun­nen we hier niets or­ga­ni­se­ren. Ho­pe­lijk heeft de ge­meen­te dit pro­bleem vol­gend jaar op­ge­lost. Vo­rig jaar was het waan­zin­nig, maar he­laas, dit jaar geen ver­volg.”

Het plan was om dit jaar een groot aan­tal food­trucks naar Hil­ver­sum te ha­len. Die wa­gens moesten het markt­ter­rein met de Groest ver­bin­den.

Ook was het de be­doe­ling dat de vijf fi­na­lis­ten van dj-wed­strijd The DJ Ex­pe­rien­ce die in ja­nu­a­ri zijn ge­se­lec­teerd, bij On Air moch­ten draai­en. „Dat was so­wie­so een voor­ba­rig idee", re­a­geert Van Velt­hooven.  Bron: Gooi en Eemlander




Ga terug

Publicatie datum: 4-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

(N)iets doen loont enorm de moeite

13 okt.- Onkruid bestaat niet. Het is alleen maar een aanduiding voor planten die groeien op plekken waar we het liever niet hebben. Klaver in een weiland wordt gewaardeerd door boer en koe, maar die zelfde klaver wordt in gazons  Lees verder

[Kijk op Laren]

Laren blijft zelfstandig!

9 okt.- De Provincie Noord-Holland heeft ons dorp het voorlopige vertrouwen gegeven om zelfstandig te blijven. Dat betekent dat Laren, maar ook Blaricum en Eemnes een eigen bestuur kunnen houden met een eigen  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cdi
16°Cwo
17°Cdo
16,5°Cvr

[Opinie]

Meer op menselijke maat gesneden

In de Gooi en eemlander een opiniestuk van Os­car Lo­pes Car­dozo, ge­pen­si­o­neerd oog­arts en  op­rich­ter van het Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straal.Hij pleit in zijn stuk dat Tergooi groot genoeg kan zijn en heeft het de titel meegegeven : &  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Vakantie in Bretagne

8 okt.- Laren is een mooi dorpEens per jaar ruilen we Laren in Voor een andere plaatsNa zo&rsqu  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]