Geen Hilversum On Air 2017

4 aug.- Het mu­ziek­fes­ti­val Hil­ver­sum On Air gaat dit jaar niet door. Dat be­ves­tigt mede-or­ga­ni­sa­tor Mar­co van Velt­hooven. „De ge­meen­te geeft ons geen eve­ne­men­ten­ter­rein waar­mee we uit de voe­ten kun­nen", meldt de ho­re­ca­on­der­ne­mer. "Door de in­de­ling van het ver­nieuw­de markt­ter­rein is er voor ons geen ruim­te.”

Vol­gens de ge­meen­te­woord­voer­der ligt de kwes­tie an­ders. Hij noemt de fi­nan­ciën als een van de pro­ble­men. „Het is be­lang­rijk om uit de kos­ten te ko­men. Er kon geen over­een­stem­ming wor­den be­reikt over de in­vul­ling en het ge­bruik van het markt­plein tij­dens On Air. Bo­ven­dien was de ti­ming niet ide­aal. De week na On Air is de Dut­ch Me­dia Week. Het zou han­di­ger zijn ge­weest om het eve­ne­ment daar­mee te com­bi­ne­ren.”

Vol­gens de woord­voer­der heb­ben de ho­re­ca­on­der­ne­mers uit­ein­de­lijk ge­meld dat het drie­daag­se fes­ti­val - dat op 1, 2, en 3 sep­tem­ber zou wor­den ge­hou­den - werd af­ge­bla­zen.

Vo­rig jaar was het gra­tis mu­ziek­fes­tijn nog een groot suc­ces met drie po­dia. Er wer­den geen in­ci­den­ten ge­meld en Van Velt­hooven ver­tel­de des­tijds dat hij voor deze edi­tie in­zet­te op een uit­brei­ding naar vijf po­dia. Dat gaat er dus niet van ko­men. „We had­den een aan­tal gro­te ar­ties­ten vast­ge­legd, maar die heb­ben we moe­ten af­bel­len.” De mede-or­ga­ni­sa­tor is ei­ge­naar van een groot aan­tal ho­re­ca­za­ken in Hil­ver­sum, zo­als Café Rex, Café Bur­ger en nacht­club G-Spot.

Ver­haal

Het ver­haal dat het eve­ne­ment is af­ge­last om­dat an­de­re ho­re­ca­on­der­ne­mers niet met Van Velt­hooven wil­len sa­men­wer­ken, klopt vol­gens de on­der­ne­mer niet. „Dat is niet aan de orde. Er wa­ren juist an­de­re on­der­ne­mers die ook graag een po­di­um wil­den, maar zo­lang er geen eve­ne­men­ten­ter­rein is, kun­nen we hier niets or­ga­ni­se­ren. Ho­pe­lijk heeft de ge­meen­te dit pro­bleem vol­gend jaar op­ge­lost. Vo­rig jaar was het waan­zin­nig, maar he­laas, dit jaar geen ver­volg.”

Het plan was om dit jaar een groot aan­tal food­trucks naar Hil­ver­sum te ha­len. Die wa­gens moesten het markt­ter­rein met de Groest ver­bin­den.

Ook was het de be­doe­ling dat de vijf fi­na­lis­ten van dj-wed­strijd The DJ Ex­pe­rien­ce die in ja­nu­a­ri zijn ge­se­lec­teerd, bij On Air moch­ten draai­en. „Dat was so­wie­so een voor­ba­rig idee", re­a­geert Van Velt­hooven.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

'Planschade' woningbezitters Laren

4 aug.- Elsevier heeft weer de jaarlijkse lijst gepubliceerd van beste gemeenten in Nederland, en we kunnen onszelf feliciteren: Laren staat op de eerste plaats. De uitkomst is een gewogen gemiddelde van wel twintig verschillende aspecten, waarvan er een paa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Elephant Parade

6 aug.- Met routebeschrijvingen en camera in de hand, kom je van Singer tot (voorbij) het kermisterrein mensen tegen die genieten van de Elephant Parade. Laren weer op de kaart! Blije mensen, verwonderde mensen, enthousiaste grote én kleine men  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cdo
14°Cvr
16,5°Cza
17,5°Czo

[Opinie]

Te koop

24 juli.- Mijn jonge verheugde collega vertelde vol trots dat ze haar slag geslagen had in Hilversum! Zelfs voor een geoefende en enthousiaste treinlezeres werden de reiskosten van de dagelijkse woon-werk-afstand Leeuwarden-Amersfoort kosten net iets te begrotelijk. Ze had het hele Gooi afgestroopt op zoek naar een fijne plek. “Maar in Laren staat toch he  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Iedere dag een nieuwe ontmoeting

5 juli.-Lekker lopen rennen, althans Kito. En af en toe even een plasje doen tegen een boom. Zich afvragend “heb ik zo hard tegen die boom geplast? Maar kromme bomen zijn toch ook mooi. Op het witte zand staat ook nog een bankje voor de baas. Lekker uitrusten met z’n tweeë  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]