Geen Hilversum On Air 2017

4 aug.- Het mu­ziek­fes­ti­val Hil­ver­sum On Air gaat dit jaar niet door. Dat be­ves­tigt mede-or­ga­ni­sa­tor Mar­co van Velt­hooven. „De ge­meen­te geeft ons geen eve­ne­men­ten­ter­rein waar­mee we uit de voe­ten kun­nen", meldt de ho­re­ca­on­der­ne­mer. "Door de in­de­ling van het ver­nieuw­de markt­ter­rein is er voor ons geen ruim­te.”

Vol­gens de ge­meen­te­woord­voer­der ligt de kwes­tie an­ders. Hij noemt de fi­nan­ciën als een van de pro­ble­men. „Het is be­lang­rijk om uit de kos­ten te ko­men. Er kon geen over­een­stem­ming wor­den be­reikt over de in­vul­ling en het ge­bruik van het markt­plein tij­dens On Air. Bo­ven­dien was de ti­ming niet ide­aal. De week na On Air is de Dut­ch Me­dia Week. Het zou han­di­ger zijn ge­weest om het eve­ne­ment daar­mee te com­bi­ne­ren.”

Vol­gens de woord­voer­der heb­ben de ho­re­ca­on­der­ne­mers uit­ein­de­lijk ge­meld dat het drie­daag­se fes­ti­val - dat op 1, 2, en 3 sep­tem­ber zou wor­den ge­hou­den - werd af­ge­bla­zen.

Vo­rig jaar was het gra­tis mu­ziek­fes­tijn nog een groot suc­ces met drie po­dia. Er wer­den geen in­ci­den­ten ge­meld en Van Velt­hooven ver­tel­de des­tijds dat hij voor deze edi­tie in­zet­te op een uit­brei­ding naar vijf po­dia. Dat gaat er dus niet van ko­men. „We had­den een aan­tal gro­te ar­ties­ten vast­ge­legd, maar die heb­ben we moe­ten af­bel­len.” De mede-or­ga­ni­sa­tor is ei­ge­naar van een groot aan­tal ho­re­ca­za­ken in Hil­ver­sum, zo­als Café Rex, Café Bur­ger en nacht­club G-Spot.

Ver­haal

Het ver­haal dat het eve­ne­ment is af­ge­last om­dat an­de­re ho­re­ca­on­der­ne­mers niet met Van Velt­hooven wil­len sa­men­wer­ken, klopt vol­gens de on­der­ne­mer niet. „Dat is niet aan de orde. Er wa­ren juist an­de­re on­der­ne­mers die ook graag een po­di­um wil­den, maar zo­lang er geen eve­ne­men­ten­ter­rein is, kun­nen we hier niets or­ga­ni­se­ren. Ho­pe­lijk heeft de ge­meen­te dit pro­bleem vol­gend jaar op­ge­lost. Vo­rig jaar was het waan­zin­nig, maar he­laas, dit jaar geen ver­volg.”

Het plan was om dit jaar een groot aan­tal food­trucks naar Hil­ver­sum te ha­len. Die wa­gens moesten het markt­ter­rein met de Groest ver­bin­den.

Ook was het de be­doe­ling dat de vijf fi­na­lis­ten van dj-wed­strijd The DJ Ex­pe­rien­ce die in ja­nu­a­ri zijn ge­se­lec­teerd, bij On Air moch­ten draai­en. „Dat was so­wie­so een voor­ba­rig idee", re­a­geert Van Velt­hooven.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Cza
27,5°Czo
26,5°Cma
23,5°Cdi

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]