Gezocht: informatie over gedrag van Fons Hertog. Veel vragen rond ontslag Hertog.

20 febr.- Het ont­slag van waar­ne­mend bur­ge­mees­ter Fons Her­tog roept heel veel vra­gen op, die de ge­meen­te (nog) niet kan of wil be­ant­woor­den. Maar die in­for­ma­tie kan ook uit an­de­re ka­na­len ko­men.
Her­tog stap­te don­der­dag zelf op na, al­dus een pers­ver­kla­ring, 'grens­over­schrij­dend ge­drag'. De ge­meen­te geeft ’in het be­lang - en in over­leg - met de be­trok­ke­nen' geen en­ke­le toe­lich­ting op dit op­val­len­de be­sluit. Niet aan de ge­meen­te­raad en niet aan de bur­gers van Hui­zen.

In het dorp doen al­ler­lei ge­ruch­ten en ver­ha­len de ron­de over waar­aan Her­tog zich schul­dig heeft ge­maakt. Zo­als de spe­cu­la­tie dat het in het ver­leng­de ligt van diens mis­stap - por­no­si­tes be­zoe­ken met een ge­meen­te­com­pu­ter - tij­dens zijn bur­ge­mees­ter­schap in Haar­lem­mer­meer. Be­lang­rij­ke vraag is ook wie doel­wit was van dat 'grens­over­schrij­dend ge­drag'. Wa­ren er meer slacht­of­fers? Gaat het om amb­te­na­ren, be­stuur­ders of bur­gers van Hui­zen?

Ant­woor­den blij­ven tot nu toe uit. De Gooi- en Eem­lan­der roept daar­om le­zers op om met in­for­ma­tie over de kwes­tie te ko­men.

Wie meer weet over de aan­lei­ding voor het op­stap­pen van Fons Her­tog of an­der 'grens­over­schrij­dend ge­drag' tij­dens diens (waar­ne­mend) bur­ge­mees­ter­schap kan con­tact op­ne­men. Per mail (e.de.pa­epe@hol­land­me­dia­com­bi­na­tie.nl) of te­le­fo­nisch (035-6477146).  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cma
19,5°Cdi
19°Cwo
19,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]