GNR-gebied in 2016 opnieuw vergroot

8 aug.- Door grond­ruil en aan­koop is het Goois Na­tuur­re­ser­vaat vo­rig jaar met een klei­ne vijf­tien hec­ta­re ge­groeid. Dit jaar komt daar nog eens ruim twin­tig hec­ta­re bij.
Het GNR, dat 85 jaar ge­le­den met 1524 hec­ta­re van start ging, heeft nu in to­taal 2786 hec­ta­re om ’ten eeu­wi­gen dage on­ge­schon­den als na­tuur­re­ser­vaat te be­hou­den'. Dit laat­ste be­te­kent niet dat er geen grond ge­ruild mag wor­den. Voor­waar­de is wel, dat het re­ser­vaat er gro­ter of op een an­de­re ma­nier be­ter van wordt.

De groot­ste grond­ruil van vo­rig jaar vond plaats op Land­goed Mon­ni­ken­berg in Hil­ver­sum, staat te le­zen in het jaar­ver­slag. Het GNR gaf daar ruim één hec­ta­re grond aan een par­ti­cu­lier, maar kreeg daar ruim vier hec­ta­re voor te­rug. Veel klei­ne­re stuk­jes grond wer­den ge­ruild met twee an­de­re ei­ge­na­ren, op de Naar­der Eng (tus­sen Naar­den en Hui­zen) en in het Mau­ve­zand (La­ren). ’In bei­de ge­val­len was er spra­ke van een lo­gi­sche her­in­rich­ting van de na­tuur- en bouw­ka­vels.’

Speel­bos

Ver­der be­sloot het GNR-be­stuur vo­rig jaar om ruim elf hec­ta­re na­tuur naast de Sijs­jes­berg bij Hui­zen te ko­pen. Het plan is om op een deel van dit ter­rein een speel­bos aan te leg­gen, het twee­de van het GNR na het in 2012 ge­o­pen­de speel­bos ’t Laer. Eind deze maand volgt een nieu­we uit­brei­ding van het na­tuur­re­ser­vaat. Op 30 au­gus­tus is de of­fi­ciële over­dracht van een deel van de schoots­vel­den van de Ves­ting Naar­den door de ge­meen­te Gooi­se Me­ren aan het GNR. Het gaat om ruim twin­tig hec­ta­re agra­risch land.

Ook op het ge­bied van de le­ven­de have was 2016 een jaar van uit­brei­ding. Een groot deel van het ge­bied (1483 ha) is voor­zien van af­ras­te­rin­gen en wordt be­graasd door run­de­ren, scha­pen en land­gei­ten. Ver­der wordt cir­ca drie­hon­derd hec­ta­re - on­der meer de Fran­se Kamp­hei­de en de Na­tuur­brug Zan­de­rij Crai­loo - be­graasd door de rond­trek­ken­de schaaps­kud­de.

De scha­pen van de La­ren­se kud­de en de schaaps­kooi in Bla­ri­cum zorg­den voor in to­taal 268 lam­me­ren. Een deel was voor ver­jon­ging van de kud­de, een deel werd ver­kocht aan be­gra­zings­be­drij­ven. Ver­der wer­den er vijf Schot­se hoog­lan­der-kalf­jes en zes cha­rol­ais­kalf­jes ge­bo­ren.

Fi­nan­ci­eel ging het wat min­der met het GNR, dat 2016 af­sloot met een te­kort van 120.000 euro. Dit gat in de be­gro­ting werd ge­dicht door een be­roep te doen op de re­ser­ves. Die wer­den vo­rig jaar weer op een ac­cep­ta­bel peil ge­bracht door een een­ma­li­ge bij­dra­ge (250.000 euro) van de par­ti­ci­pan­ten.

Di­rec­teur-rent­mees­ter Ka­ren Heer­schop ver­wacht dat de fi­nan­ciën er dit jaar veel be­ter uit zul­len zien. Met name om­dat het GNR struc­tu­reel meer geld krijgt van een deel van de par­ti­ci­pan­ten, de Gooi­se ge­meen­ten. Dit jaar zo’n 420.000 euro, op­lo­pend naar 1,1 mil­joen in 2020. De bij­dra­ge van de Gooi­se ge­meen­ten stijgt daar­mee van vijf naar elf euro per in­wo­ner. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Cza
27,5°Czo
26,5°Cma
23,5°Cdi

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]