GNR-gebied in 2016 opnieuw vergroot

8 aug.- Door grond­ruil en aan­koop is het Goois Na­tuur­re­ser­vaat vo­rig jaar met een klei­ne vijf­tien hec­ta­re ge­groeid. Dit jaar komt daar nog eens ruim twin­tig hec­ta­re bij.
Het GNR, dat 85 jaar ge­le­den met 1524 hec­ta­re van start ging, heeft nu in to­taal 2786 hec­ta­re om ’ten eeu­wi­gen dage on­ge­schon­den als na­tuur­re­ser­vaat te be­hou­den'. Dit laat­ste be­te­kent niet dat er geen grond ge­ruild mag wor­den. Voor­waar­de is wel, dat het re­ser­vaat er gro­ter of op een an­de­re ma­nier be­ter van wordt.

De groot­ste grond­ruil van vo­rig jaar vond plaats op Land­goed Mon­ni­ken­berg in Hil­ver­sum, staat te le­zen in het jaar­ver­slag. Het GNR gaf daar ruim één hec­ta­re grond aan een par­ti­cu­lier, maar kreeg daar ruim vier hec­ta­re voor te­rug. Veel klei­ne­re stuk­jes grond wer­den ge­ruild met twee an­de­re ei­ge­na­ren, op de Naar­der Eng (tus­sen Naar­den en Hui­zen) en in het Mau­ve­zand (La­ren). ’In bei­de ge­val­len was er spra­ke van een lo­gi­sche her­in­rich­ting van de na­tuur- en bouw­ka­vels.’

Speel­bos

Ver­der be­sloot het GNR-be­stuur vo­rig jaar om ruim elf hec­ta­re na­tuur naast de Sijs­jes­berg bij Hui­zen te ko­pen. Het plan is om op een deel van dit ter­rein een speel­bos aan te leg­gen, het twee­de van het GNR na het in 2012 ge­o­pen­de speel­bos ’t Laer. Eind deze maand volgt een nieu­we uit­brei­ding van het na­tuur­re­ser­vaat. Op 30 au­gus­tus is de of­fi­ciële over­dracht van een deel van de schoots­vel­den van de Ves­ting Naar­den door de ge­meen­te Gooi­se Me­ren aan het GNR. Het gaat om ruim twin­tig hec­ta­re agra­risch land.

Ook op het ge­bied van de le­ven­de have was 2016 een jaar van uit­brei­ding. Een groot deel van het ge­bied (1483 ha) is voor­zien van af­ras­te­rin­gen en wordt be­graasd door run­de­ren, scha­pen en land­gei­ten. Ver­der wordt cir­ca drie­hon­derd hec­ta­re - on­der meer de Fran­se Kamp­hei­de en de Na­tuur­brug Zan­de­rij Crai­loo - be­graasd door de rond­trek­ken­de schaaps­kud­de.

De scha­pen van de La­ren­se kud­de en de schaaps­kooi in Bla­ri­cum zorg­den voor in to­taal 268 lam­me­ren. Een deel was voor ver­jon­ging van de kud­de, een deel werd ver­kocht aan be­gra­zings­be­drij­ven. Ver­der wer­den er vijf Schot­se hoog­lan­der-kalf­jes en zes cha­rol­ais­kalf­jes ge­bo­ren.

Fi­nan­ci­eel ging het wat min­der met het GNR, dat 2016 af­sloot met een te­kort van 120.000 euro. Dit gat in de be­gro­ting werd ge­dicht door een be­roep te doen op de re­ser­ves. Die wer­den vo­rig jaar weer op een ac­cep­ta­bel peil ge­bracht door een een­ma­li­ge bij­dra­ge (250.000 euro) van de par­ti­ci­pan­ten.

Di­rec­teur-rent­mees­ter Ka­ren Heer­schop ver­wacht dat de fi­nan­ciën er dit jaar veel be­ter uit zul­len zien. Met name om­dat het GNR struc­tu­reel meer geld krijgt van een deel van de par­ti­ci­pan­ten, de Gooi­se ge­meen­ten. Dit jaar zo’n 420.000 euro, op­lo­pend naar 1,1 mil­joen in 2020. De bij­dra­ge van de Gooi­se ge­meen­ten stijgt daar­mee van vijf naar elf euro per in­wo­ner. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

(N)iets doen loont enorm de moeite

13 okt.- Onkruid bestaat niet. Het is alleen maar een aanduiding voor planten die groeien op plekken waar we het liever niet hebben. Klaver in een weiland wordt gewaardeerd door boer en koe, maar die zelfde klaver wordt in gazons  Lees verder

[Kijk op Laren]

Laren blijft zelfstandig!

9 okt.- De Provincie Noord-Holland heeft ons dorp het voorlopige vertrouwen gegeven om zelfstandig te blijven. Dat betekent dat Laren, maar ook Blaricum en Eemnes een eigen bestuur kunnen houden met een eigen  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cdi
16°Cwo
17°Cdo
16,5°Cvr

[Opinie]

Meer op menselijke maat gesneden

In de Gooi en eemlander een opiniestuk van Os­car Lo­pes Car­dozo, ge­pen­si­o­neerd oog­arts en  op­rich­ter van het Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straal.Hij pleit in zijn stuk dat Tergooi groot genoeg kan zijn en heeft het de titel meegegeven : &  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Vakantie in Bretagne

8 okt.- Laren is een mooi dorpEens per jaar ruilen we Laren in Voor een andere plaatsNa zo&rsqu  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]