GNR-gebied in 2016 opnieuw vergroot

8 aug.- Door grond­ruil en aan­koop is het Goois Na­tuur­re­ser­vaat vo­rig jaar met een klei­ne vijf­tien hec­ta­re ge­groeid. Dit jaar komt daar nog eens ruim twin­tig hec­ta­re bij.
Het GNR, dat 85 jaar ge­le­den met 1524 hec­ta­re van start ging, heeft nu in to­taal 2786 hec­ta­re om ’ten eeu­wi­gen dage on­ge­schon­den als na­tuur­re­ser­vaat te be­hou­den'. Dit laat­ste be­te­kent niet dat er geen grond ge­ruild mag wor­den. Voor­waar­de is wel, dat het re­ser­vaat er gro­ter of op een an­de­re ma­nier be­ter van wordt.

De groot­ste grond­ruil van vo­rig jaar vond plaats op Land­goed Mon­ni­ken­berg in Hil­ver­sum, staat te le­zen in het jaar­ver­slag. Het GNR gaf daar ruim één hec­ta­re grond aan een par­ti­cu­lier, maar kreeg daar ruim vier hec­ta­re voor te­rug. Veel klei­ne­re stuk­jes grond wer­den ge­ruild met twee an­de­re ei­ge­na­ren, op de Naar­der Eng (tus­sen Naar­den en Hui­zen) en in het Mau­ve­zand (La­ren). ’In bei­de ge­val­len was er spra­ke van een lo­gi­sche her­in­rich­ting van de na­tuur- en bouw­ka­vels.’

Speel­bos

Ver­der be­sloot het GNR-be­stuur vo­rig jaar om ruim elf hec­ta­re na­tuur naast de Sijs­jes­berg bij Hui­zen te ko­pen. Het plan is om op een deel van dit ter­rein een speel­bos aan te leg­gen, het twee­de van het GNR na het in 2012 ge­o­pen­de speel­bos ’t Laer. Eind deze maand volgt een nieu­we uit­brei­ding van het na­tuur­re­ser­vaat. Op 30 au­gus­tus is de of­fi­ciële over­dracht van een deel van de schoots­vel­den van de Ves­ting Naar­den door de ge­meen­te Gooi­se Me­ren aan het GNR. Het gaat om ruim twin­tig hec­ta­re agra­risch land.

Ook op het ge­bied van de le­ven­de have was 2016 een jaar van uit­brei­ding. Een groot deel van het ge­bied (1483 ha) is voor­zien van af­ras­te­rin­gen en wordt be­graasd door run­de­ren, scha­pen en land­gei­ten. Ver­der wordt cir­ca drie­hon­derd hec­ta­re - on­der meer de Fran­se Kamp­hei­de en de Na­tuur­brug Zan­de­rij Crai­loo - be­graasd door de rond­trek­ken­de schaaps­kud­de.

De scha­pen van de La­ren­se kud­de en de schaaps­kooi in Bla­ri­cum zorg­den voor in to­taal 268 lam­me­ren. Een deel was voor ver­jon­ging van de kud­de, een deel werd ver­kocht aan be­gra­zings­be­drij­ven. Ver­der wer­den er vijf Schot­se hoog­lan­der-kalf­jes en zes cha­rol­ais­kalf­jes ge­bo­ren.

Fi­nan­ci­eel ging het wat min­der met het GNR, dat 2016 af­sloot met een te­kort van 120.000 euro. Dit gat in de be­gro­ting werd ge­dicht door een be­roep te doen op de re­ser­ves. Die wer­den vo­rig jaar weer op een ac­cep­ta­bel peil ge­bracht door een een­ma­li­ge bij­dra­ge (250.000 euro) van de par­ti­ci­pan­ten.

Di­rec­teur-rent­mees­ter Ka­ren Heer­schop ver­wacht dat de fi­nan­ciën er dit jaar veel be­ter uit zul­len zien. Met name om­dat het GNR struc­tu­reel meer geld krijgt van een deel van de par­ti­ci­pan­ten, de Gooi­se ge­meen­ten. Dit jaar zo’n 420.000 euro, op­lo­pend naar 1,1 mil­joen in 2020. De bij­dra­ge van de Gooi­se ge­meen­ten stijgt daar­mee van vijf naar elf euro per in­wo­ner. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6,5°Cma
7°Cdi
6,5°Cwo
5°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]