Goed voornemen: werk en beweeg

7 jan.- Zitten is het nieuwe roken. Het is een kreet die overal hoort. Health2Work is specialist in ergonomisch werken. Het bedrijf probeert al jaren mensen ervan te overtuigen dat meer bewegen tijdens het werk je gezonder, productiever en creatiever maakt. De juiste meubels kunnen daarbij helpen. Een interview met directeur Floris Lindeman: ,,Alles begint met plezier in werken.’’

Goed voornemen: werk en beweeg


Een beet­je ril­le­rig is hij nog na twee da­gen koorts. „Is het hier warm? Koud? Ik voel het niet", lacht Flo­ris Lin­de­man (com­mer­ci­eel di­rec­teur van He­alth2work) ter­wijl hij twee kop­pen kof­fie tapt. "Mijn vrien­din, m’n zoon­tje, m’n doch­ter­tje. Al­le­maal om de beurt ziek. En nu ik na­tuur­lijk. Tja, ik pak al­tijd al­les op. Dat is nu een­maal zo.”
Of hij niet wat lan­ger had moe­ten uit­zie­ken? „Nee joh. Ik ben he­le­maal klaar met in bed lig­gen. Ik wil weer wat doen!” En dus is Flo­ris Lin­de­man van­mor­gen ge­woon in zijn woon­plaats Bus­sum in de auto ge­stapt om hier in de ves­ti­ging in de Bla­ri­cum­mer­meent te ver­tel­len over 'dy­na­misch wer­ken', dé bu­si­ness van He­alth2work.

Zo nu en dan wordt hij over­val­len door een hoest­bui, maar dat doet niets af aan zijn ener­gie­ke uit­stra­ling. Flo­ris Lin­de­man heeft dui­de­lijk lol in zijn werk. „Dat is echt zo. Al­les be­gint met ple­zier in wer­ken. Dat geldt voor mij, voor mijn col­le­ga's, maar ook voor onze klan­ten. Al­leen in een juis­te om­ge­ving waar een goe­de sfeer heerst kun je op­ti­maal pres­te­ren. Dat klinkt al­le­maal heel ab­stract, maar dat is het niet", be­looft Flo­ris Lin­de­man, die nu al twaalf jaar sa­men met Dou­we Jan Boersma He­alth2Work runt. Het be­drijf is ge­spe­ci­a­li­seerd in er­go­no­mi­sche meu­be­len voor kan­to­ren, de zorg en de in­du­strie.

Het ver­ko­pen van sta­hul­pen, zit-fit-bal­len, hoog-laag-bu­re­as. Is dat niet stof­fig? "Ze­ker niet! Het gaat over veel meer dan het ver­ko­pen van meu­bels. Dat zou maar wei­nig aan het ge­heel toe­voe­gen. In het ver­le­den heb­ben dat wel eens ge­daan, hoor. Wilt u een bu­reau­fiets­je? Pri­ma. Komt er aan. Maar dan zie je in de prak­tijk dat er ei­gen­lijk niets mee ge­beurt. Dan ko­men ze on­ge­bruikt te­rug, of er komt nooit meer een nieu­we be­stel­ling. Dus wat heb je er dan aan? Daar­om zet­ten wij in op be­wust­wor­ding, creë­ren van draag­vlak bin­nen een or­ga­ni­sa­tie, en op pre­ven­tie.”

Sui­kers

Dat be­wust wor­den, dat be­gint met een pit­tig ver­haal. Een ver­haal over ge­drag dat ern­sti­ge ge­vol­gen kan heb­ben. „Van lang­du­rig zit­ten kun je let­ter­lijk ziek wor­den", zegt Flo­ris Lin­de­man. "Wist je dat Ne­der­lan­ders Eu­ro­pees kam­pi­oen lang zit­ten zijn? Echt! Van alle Eu­ro­pe­a­nen zit­ten wij de mees­te uren op een dag! Door lang­du­rig stil­zit­ten wordt de door­bloe­ding be­lem­merd, en stag­neert de stof­wis­se­ling. De been­spie­ren wor­den nau­we­lijks ge­bruikt. Heb jij dat nooit? Zit je lek­ker te wer­ken, zie je in­eens dat het al twaalf uur is. Heb je de hele och­tend geen stap ge­zet.”

Al die tijd is de con­cen­tra­tie vet­ten in het bloed toe­ge­no­men, ter­wijl de sui­kers niet goed in het bloed wor­den op­ge­no­men, legt hij uit. Hart- en vaat­ziek­ten, maar ook dia­be­tes lig­gen daar­door op de loer. "Door je werk­plek dy­na­misch te ma­ken - dus zit­ten en staan re­gel­ma­tig af te wis­se­len - kun je dit voor­ko­men. Onze er­va­ring is: be­we­gen tij­dens het werk voor­komt niet al­leen deze klach­ten, het maakt je ook pro­duc­tie­ver en cre­a­tie­ver.”

Paar keer per week een uur­tje spor­ten? Is dat niet vol­doen­de om al die uren zit­ten te com­pen­se­ren? Nee dus. „De nieuw­ste be­wee­gricht­lijn schrijft voor dat je dan 150 mi­nu­ten per week in­ten­sief moet be­we­gen, en dat je twee keer per week kracht­oe­fe­nin­gen moet doen. Niet dat dit vol­doen­de is om de ne­ga­tie­ve ef­fec­ten van lang­du­rig zit­ten te com­pen­se­ren. Dan zou je da­ge­lijks 60 tot 75 mi­nu­ten moe­ten be­we­gen, en dat ha­len de mees­te men­sen na­tuur­lijk niet. Je bent blij als je twee of drie keer per week kunt spor­ten. Maar over­dag, tij­dens je werk, is er veel winst te boe­ken. Daar zet­ten wij met He­alth2Work op in. Het ide­aal is om ie­der half uur even te be­we­gen. Het re­sul­taat: be­las­ting ver­la­gen, ef­fi­ci­en­cy ver­ho­gen.”

Suc­ces

Met ken­nis en er­go­no­mi­sche pro­duc­ten oogst He­alth2Work suc­ces. In de twaalf jaar dat het be­drijf nu be­staat is het uit­ge­groeid tot een or­ga­ni­sa­tie met drie ves­ti­gin­gen (Bla­ri­cum, Sur­huis­ter­veen en Gent­brug­ge in Bel­gië). Er wer­ken vijf­en­der­tig men­sen. Flo­ris Lin­de­man, die zelf geen ach­ter­grond heeft in de er­go­no­mie, ont­dekt het er­go­no­misch wer­ken als hij voor zijn af­stu­deer­op­dracht van zijn stu­die com­mer­ciële eco­no­mie in Scan­di­na­vië be­landt. „Ze wa­ren daar toen al heel ver met ken­nis over er­go­no­mie, veel ver­der dan hier. Een groot deel van de me­de­wer­kers daar had in 2003 al een zit-sta bu­reau. Een be­drijf dat Dou­we Jan en ik be­zoch­ten in De­n­e­mar­ken was op zoek naar een dis­tri­bu­teur van spe­ci­a­le vloer­mat­ten voor de Ne­der­land­se markt. Daar is het voor mij al­le­maal mee be­gon­nen. Ik kon die vloer­mat­ten in­ko­pen, en ver­kocht ze in Ne­der­land, heel pro­vi­so­risch, klein, van­on­der m’n hoog­sla­per in m’n stu­den­ten­ka­mer met als ad­vi­seur mijn sta­ge­be­ge­lei­der Dou­we Jan. Leuk om te oe­fe­nen. Maar na een tijd­je vroeg ik me af: hoe kan ik hier nu iets be­ters mee doen en waar­de toe­voe­gen in plaats van do­zen schui­ven?”

In de drie jaar na zijn af­stu­de­ren ont­wik­kelt hij sa­men met Dou­we Jan een con­cept: He­alth2Work. De twee vin­den el­kaar in hun nuch­ter­heid. „Ik kom uit Hen­ge­lo en Dou­we Jan is een Fries. No non­sens. Een man een man, een woord een woord. Dat werkt per­fect. Nog steeds!” Hun cre­do - func­ti­o­na­li­teit gaat bo­ven de vorm - past he­le­maal bij die le­vens­hou­ding. "Kijk, je kunt wel een mooie stoel neer­zet­ten, maar als hij be­roerd zit, heb je er niks aan”, zegt Flo­ris Lin­de­man, die ook een he­kel heeft aan meu­bels met te veel in­stel­mo­ge­lijk­he­den. „Je ziet wel eens op kan­to­ren stoe­len staan met daar­op een brief­je: niet aan­ko­men, van mij! In veel ge­val­len is dat on­zin! Een stoel moet ten eer­ste een­vou­dig in te stel­len zijn, maar voor­al ge­woon goed zit­ten. Als dat al­le­maal te in­ge­wik­keld is, gaan men­sen het toch niet goed ge­brui­ken. Daar moet je eer­lijk over zijn.”

Een ge­luks­vo­gel. Zo om­schrijft Flo­ris Lin­de­man zich­zelf. Niet dat zijn le­ven al­tijd over ro­zen gaat. Hij is 31 als hij in­eens ziek wordt. An­der­half jaar strijdt hij te­gen leu­ke­mie. „We wa­ren net vijf jaar be­zig met He­alth2Work. Het ging heel goed. En dan krijg je dat. Het bleek heel ern­stig. Ik had nieu­we stam­cel­len no­dig om te kun­nen over­le­ven.”

Het be­sef af­han­ke­lijk te zijn van een do­nor brengt hem op het idee om do­no­ren te gaan wer­ven. Hij start een ac­tie Bloed­ge­ven.nl voor San­guin, de bloed­bank. „Ik heb zelf nooit bloed ge­ge­ven. Ik wil­de dat een beet­je goed­ma­ken met deze ac­tie. Die loopt trou­wens nog steeds. Even kij­ken hoor; 4959 bloed­do­no­ren. Mooi toch?!”

Ac­tie

In ac­tie ko­men. On­der­ne­men. Het ty­peert hem. „Je wil ge­woon iets doen. Zo zit ik wel in el­kaar, ja.” Flo­ris Lin­de­man ge­neest, al heeft de ziek­te zijn spo­ren na­ge­la­ten. „Ik ben vat­baar, pak al­les op. Zo­als nu ook het ge­val is. Ook kin­de­ren krij­gen was niet meer van­zelf­spre­kend. Maar dank­zij het VUmc heb­ben wij onze kin­der­wens toch twee keer in ver­vul­ling zien gaan. Dat is zo mooi: Pien is een en Tho­mas is drie.”

Te­rug naar He­alth2Work, naar de strak in­ge­rich­te ves­ti­ging in de Bla­ri­cum­mer­ment waar niet al­leen tien­tal­len meu­bels staan op­ge­sla­gen. Het is ook een plek waar trai­nin­gen wor­den ge­ge­ven, waar kan wor­den ver­ga­derd, waar je - als je een be­ken­de bent van He­alth2Work - kunt ko­men wer­ken. Soms is de lo­ca­tie on­be­mand, maar dan kun je toch naar bin­nen. Even aan­bel­len bij de voor­deur en dan wordt van­uit Sur­huis­ter­veen open­ge­daan. In­ter­net, kof­fie en tal van ver­schil­len­de dy­na­mi­sche kan­toor­meu­be­len staan klaar om te wor­den ge­test. „Het werkt heel goed. We zit­ten hier nu twee jaar, en we zien dat steeds meer men­sen er ge­bruik van ma­ken. Idea­le lo­ca­tie na­tuur­lijk, zo aan de A27.”

He­alth2Work heeft in­tus­sen vol­op de wind in de zei­len, ze­ker nu er lang­zaam­aan een breed be­wust­zijn ont­staat over de ge­va­ren van te veel zit­ten. "Zit­ten is het nieu­we ro­ken. Zit­ten is do­de­lijk. Je hoort het over­al. Moet je kij­ken hoe­veel tijd we op een dag zit­ten: je zit aan je ont­bijt, in de auto naar je werk, ach­ter je bu­reau, weer in de auto naar huis, aan ta­fel en op de bank voor de tv. Het is goed om je daar­van be­wust te zijn. Je wilt la­ter toch ook ge­woon fit zijn, en lek­ker kun­nen stoei­en met je klein­kin­de­ren. Dus goed voor­ne­men voor 2018: werk en be­weeg.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 7-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

26,5°Cdi
25,5°Cwo
22,5°Cdo
17°Cvr

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]