Gooi on Stage zet leerlingen in de spotlights

14 mrt.- Ruim acht­hon­derd vmbo-leer­lin­gen be­zoch­ten gis­te­ren de Gro­te Kerk in Naar­den voor het be­roe­pen­feest Gooi on Sta­ge. Daar be­reid­den ze zich voor op hun toe­komst, door in ge­sprek te gaan met sla­gers, ad­vo­ca­ten en po­li­tie­agen­ten.
Om drie uur klinkt er een har­de gong door het ge­bouw. Een nieu­we groep van meer dan twee­hon­derd leer­lin­gen komt de kerk bin­nen via een rode lo­per. Alle be­roeps­boe­fe­naars en an­de­re vrij­wil­li­gers vor­men een ere­haag en klap­pen luid. De leer­lin­gen zijn de ster­ren van de mid­dag.

Ze moe­ten van­daag in con­tact ko­men met be­roeps­be­oe­fe­naars uit al­ler­lei sec­to­ren. Elke leer­ling maakt twee af­spra­ken voor een ’doe-dag’, waar­in ze een dag­je mee­lo­pen in het be­tref­fen­de be­roep.

Kip­pen­vel

,,Ik krijg kip­pen­vel als die leer­lin­gen de kerk bin­nen­ko­men. Hier wer­ken we een jaar lang voor. Als zo’n dag dan goed ver­loopt, is dat een prach­tig re­sul­taat'', zegt Ele­ono­re de Vet­te, een van de pro­ject­lei­ders van Gooi on Sta­ge.

Leer­lin­gen kun­nen van­mid­dag over­al te­recht. Voor­al bij Ves­ting Ac­coun­tants uit Naar­den is het druk. Eén leer­ling wordt zelfs te­leur­ge­steld: er is voor hem geen plek meer op de ’doe-dag’. ,,Veel men­sen den­ken dat ac­coun­tan­cy een saai be­roep is. Maar als je leer­lin­gen ver­telt wat wij doen, vin­den ze dat al snel in­te­res­sant. Bo­ven­dien heb­ben we zelf een me­de­wer­ker die is be­gon­nen op het vmbo, zich­zelf om­hoog heeft ge­werkt en nu heel be­lang­rijk voor ons is. Een prach­tig voor­beeld voor de leer­lin­gen ’’, zegt Erik Rei­l­ink van het ac­coun­tan­cy­be­drijf.

Ook de ad­vo­ca­tuur is po­pu­lair. Kic­ky Ha­mer heeft haar ei­gen ad­vo­ca­ten­kan­toor in Bus­sum en kijkt al uit naar de ’doe-dag’ met de leer­lin­gen. ,,We gaan een span­nen­de zaak be­han­de­len en ge­ven ie­der­een een rol. Dan zien ze hoe het er in onze we­reld aan toe gaat. Om daar bin­nen te ko­men, moe­ten ze hard wer­ken. We la­ten ze zien dat wan­neer ze hun best doen, ze heel ver kun­nen ko­men. Dat maakt ze erg en­thou­si­ast.’’

Pro­ject­lei­der De Vet­te werkt met deze dag ook aan het wat ne­ga­tie­ve beeld van vmbo-leer­lin­gen. ,,We moe­ten niet ver­ge­ten dat mbo'ers ont­zet­tend be­lang­rijk zijn voor onze sa­men­le­ving. Daar­voor gaan we ook in ge­sprek met ou­ders. Ze wil­len vaak dat hun kind op de havo of het vwo be­landt, maar ook op het vmbo heb­ben ze een enor­me waar­de. Deze mid­dag laat zien dat ze over­al te­recht kun­nen.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cma
19,5°Cdi
19°Cwo
19,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]