Het beest in Martin Kok

17 febr.- Van stotterende visverkoper tot kille moordenaar en boodschappenjongen voor onderwereld. Hij was de 'bood­schap­pen­jon­gen' van Hei­ne­ken­ont­voer­ders Wil­lem Hol­lee­der en Cor van Hout. Mar­tin Kok, die in de­cem­ber vo­rig jaar bij club Boc­cac­cio in La­ren werd 'om­ge­legd', stond niet hoog op de mis­daad­lad­der. Ook al had hij het bloed aan zijn han­den van twee man­nen die hij had ver­moord. Mor­gen ver­schijnt zijn bi­o­gra­fie: 'Kok­kie'.
Cri­me­si­te­schrij­ver Timo van der Eng volg­de Kok­kie, zo­als deze be­kend stond in de on­der­we­reld, al tij­den. Hij heeft de laat­ste foto van Mar­tin en laat hem zien op zijn te­le­foon. We zien Kok­kie in zwar­te on­der­broek op een bor­deel­bed, bre­de grijns en de dui­men om­hoog. „Die stuur­de hij me om tien uur. An­der­half uur la­ter was hij dood.” Neer­ge­scho­ten door een van zijn vele vij­an­den.

Sa­fe­hou­ses

Kok die met zijn web­si­te Vlin­der­scri­me en ook en plein pu­blic ie­de­re cri­mi­neel tart­te en sar­de, had hon­der­den vij­an­den. Wie hem neer­schoot, is Van der Eng nog niet be­kend. Hij in­ter­view­de Kok­kie vele ma­len. De laat­ste tijd in sa­fe­hou­ses van jus­ti­tie waar de cri­mi­neel ver­bleef om­dat hij op een do­den­lijst stond. „Dat ge­beur­de in va­kan­tie­huis­jes (ie­de­re maand een an­de­re plek) en het laatst in een ja­loers­ma­kend ap­par­te­ment aan zee.”

Seks, drugs en cri­mi­na­li­teit. In­gre­diën­ten voor een bi­o­gra­fie over een cri­mi­neel. Waar­mee mis­schien een Hol­lee­der­ach­tig beeld van een knuf­fel­cri­mi­neel ont­staat. Van der Eng: „Ik wil ver­mij­den om Mar­tin op het schild te hij­sen en laat juist ook zijn bar­baar­se kant zien. Zo­als hij Mike Priem na­dat hij hem had neer­ge­scho­ten nog even twee ko­gels door het hoofd joeg, ter­wijl hij voor de bank op de grond lag... Beest­ach­tig.” Priem was de nieu­we vriend van zijn ex. In 2001 schiet Kok hem dood in Zwaag. Kok krijgt veer­tien jaar cel.

Do­den­lijst

Na een van de ge­sprek­ken vroeg Kok aan Van der Eng om hem en zijn zoon­tje van het sa­fe­hou­se naar zijn ex te bren­gen. Hij deed het met een knoop in zijn buik. "Toen voel­de ik me toch even niet se­nang. Mar­tin stond ten­slot­te op een do­den­lijst.”

De cri­me­si­te­schrij­ver ont­moet­te Mar­tin Kok voor het eerst er­gens in 2015 tij­dens het pas­sa­ge­pro­ces waar Kok zich voor het eerst ma­ni­fes­teer­de als ver­slag­ge­ver voor zijn mis­daad­web­si­te Vlin­der­scri­me. „Ik vond het een in­te­res­san­te man. Het is geen ééndimensionale per­soon. Ie­der­een heeft goe­de en slech­te kan­ten. Mar­tin heeft na­tuur­lijk din­gen ge­daan die ik ver­af­schuw. Twee men­sen ver­moord! Maar hij is voor een mis­daad­jour­na­list ook in­te­res­sant. Een char­man­te man met bra­vou­re. Die du­a­li­teit prik­kel­de me. En hij ver­te­gen­woor­digt na­tuur­lijk een stuk mis­daad­ge­schie­de­nis. Sinds zijn 22e heeft hij meer dan de helft van zijn le­ven in de bak ge­ze­ten.”

Pa­ling ven­ten

Mar­tin Kok ont­dek­te de cri­mi­ne­le we­reld op de Am­ster­dam­se Wal­len. Een jo­chie was hij toen hij van school ging en met zijn va­der pa­ling ging ven­ten in Am­ster­dam. „Hij ont­dek­te dat hij het mees­te ver­kocht in cafés waar cri­mi­ne­len kwa­men. Daar zat het geld.”

Kok stot­ter­de ver­schrik­ke­lijk, maar leek daar zelf geen last van te heb­ben. "Na­dat hij Gies­ber­gen in 1989 had dood­ge­sla­gen met een bar­kruk heeft hij in aan­loop naar het pro­ces ge­sprek­ken ge­had met een psy­cho­loog. Die schrijft dat Mar­tin een enorm spraak­ge­brek had, maar daar niet on­der leed en er geen min­der­waar­dig­heids­com­plex aan over­hield", zegt Van der Eng. Maar, voegt hij er als psy­cho­loog van de kou­de grond aan toe: "Mis­schien com­pen­seer­de hij wel. Hij had een enor­me gel­dings­drang en had veel be­ves­ti­ging no­dig.”

Toch kun je je af­vra­gen of Kok bij het dood­slaan van Gies­ber­gen door het lint ging om­dat die spot­te met zijn ge­stot­ter. Gies­ber­gen (ze ken­den el­kaar van de LTS) pest­te Kok met zijn ge­stot­ter door al­tijd in zijn bij­zijn ’ Ma-ma-ma-ma Ma Ba­ker' van Bo­ney M. te zin­gen.

Kok is 21 als hij sa­men met cri­mi­neel maatje Dino Soe­rel in 1989 de 21-ja­ri­ge Pe­ter Gies­ber­gen met een bar­kruk dood­slaat in café De Blok­hut. Vol­gens Kok deed hij dat om­dat Gies­ber­gen Vo­len­dam ter­ro­ri­seer­de. Kok mag vijf jaar brom­men, Soe­rel vier jaar.

Hol­lee­der en Van Hout

In ge­van­ge­nis Groot Ban­ken­bosch in Veen­hui­zen ont­moet­te hij Hol­lee­der en Van Hout. Voor­al te­gen Cor van Hout keek hij enorm op. Kok­kie deed de bood­schap­pen voor de Hei­ne­ken­ont­voer­ders als de SRV-wa­gen op het ge­van­ge­nis­com­plex kwam. La­ter - bui­ten de ba­jes - deed hij 'in­cas­so's voor Van Hout. „Hij was hun feest­ma­na­ger, re­gel­de de drugs, vrou­wen en drank. Hij stond niet heel hoog op de mis­daad­lad­der.”

Na zijn vrij­la­ting zet Kok es­cort­bu­reau Vlin­ders Es­cort. La­ter, weer in de ge­van­ge­nis, blijft hij zijn bu­si­ness draai­en. In 2015 be­gint hij als 'mis­daad­jour­na­lis­t' de web­si­te Vlin­der­scri­me. Hij noemt de boe­ven bij hun naam, schopt ie­der­een in de on­der­we­reld te­gen de sche­nen. Dat kan niet goed af­lo­pen. In 2015 wordt zijn huis be­scho­ten en een jaar la­ter ligt er een bom on­der zijn auto.

Ont­zag voor zijn cri­mi­ne­le vrien­den had Kok­kie niet. „Hij was ma­te­loos, gren­ze­loos en res­pect­loos. Hij maak­te Hol­lee­der uit voor 'ho­mo' om­dat hij nooit een van zijn es­cort­da­mes ge­bruik­te. En het geld van de ont­voe­ring van Hei­ne­ken was vol­gens Kok­kie niet voor niets in een 'ho­mo­bos' in Pa­rijs be­gra­ven. Bij een crui­se­plek voor ho­mo's in Am­ster­dam heeft hij een keer een bord ge­plaatst: Het Wil­lem Hol­lee­der­pad.”

’Een man­ne­tje'

Genoeg be­le­di­gin­gen voor een licht­ge­raakt type als Hol­lee­der om ’een man­ne­tje' op Kok af te stu­ren, zou je den­ken. Maar wie de kleur­rij­ke cri­mi­neel na be­zoek aan de seks­club in La­ren heeft af­ge­knald weet Van der Eng niet. „Hij heeft meer dan vijf­hon­derd vij­an­den. Je kunt het zoe­ken in Hol­land­se, Ma­rok­kaan­se, Turk­se en zelfs Ier­se net­wer­ken. Er is nog niets be­kend over het on­der­zoek ook niet bij zijn ou­ders en broers.”

Cri­mi­neel Mar­tin Kok werd 49. Ko­gels maak­ten op 8 de­cem­ber 2016 een ein­de aan zijn le­ven op het par­keer­ter­rein van seks­club Boc­cac­cio in La­ren. Pre­cies zo­als hij wil­de. Ooit zei hij: 'Lie­ver de ko­gel dan de kan­ker'. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 17-2-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Sancho Panza

23 nov.- In mijn hele leven heb ik nooit een echte mooie grotemensenprijs mogen winnen. Wel een keertje een tekenwedstrijd als kleine broekeman in de tweede klas bij Juf Van den Berg, maar ik denk dat ik de allerlaatste ben die zich dat heugelijke feit nog kan herinneren. Waarschijnlijk ben ik niet ambitieus genoeg of misschien ontbeer ik gewoon de capaciteiten (om m  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud doet beroep op wet openbaarheid bestuur (WOB)

8 nov. -   Geachte college van Gedeputeerde Staten,   In het kader van de besluitvorming in de ARHI-procedure van de regio Gooi- en Vechtstreek verzoek ik u mij de informatie/documenten te verstrekken die zijn ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 ten behoeve van de behandeling van dit onderwerp. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de v  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cvr
7,5°Cza
9°Czo
8°Cma

[Opinie]

Doe wat uw buurman doet!

23 nov.- Nu de spaarrentes in Nederland blijven kelderen (tot nog maar 0,5%!) zoeken steeds meer mensen naar alternatieven voor hun spaargeld. Wist u dat het mogelijk is om maar liefst een rendement van 6% te halen wanneer u   Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Hoofdpijn of gezichtsverlies

23 nov.- De inwoners hebben er niets aan: het voortdurende gepraat over het opheffen van hun gemeente. Voorstanders vinden dat het nodig is omdat een grote gemeente betere prestaties levert. Op zichze  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]