Het succes van Studio 2000: kunsthandel naar TEFAF NY?

7 mrt.- Al ruim der­tig jaar be­stiert de fa­mi­lie My­ers met veel suc­ces Kunst­han­del Stu­dio 2000. In drie de­cen­nia is veel ver­an­derd, maar de blik op de toe­komst blijft on­ver­min­derd po­si­tief. Wat heet: „Het doel is steeds ho­ger­op en in­ter­na­ti­o­na­ler.”
Het is druk ach­ter de scher­men van Kunst­han­del Stu­dio 2000 aan de Dorps­straat in Bla­ri­cum. Het is aan de voor­avond van TEFAF en va­der Ho­ward, doch­ter Daar­in­de en zoon Jeroen My­ers rei­zen eer­daags af naar Maas­tricht ter voor­be­rei­ding van de pres­ti­gi­eu­ze beurs. Stu­dio 2000 zal er met ze­ven­tig wer­ken ver­te­gen­woor­digd zijn. "Hard wer­ken? Die term is mis­schien niet zo ge­past als je al die schil­de­rij­en waar­van je zo houdt door je han­den laat gaan.”

Met de aan­staan­de TEFAF in het ach­ter­hoofd is het aar­dig te­rug­zien naar het be­gin van de kunst­han­del, waar­van de naam 'Stu­dio 2000’ een soort sta­te­ment was naar mo­der­ne tij­den. Want, toen Ho­ward My­ers in 1985 sa­men met zijn oom op de Am­ster­dam­se Spie­gel­straat be­gon, leek dat jaar­tal nog een heel eind weg.

Het was de tijd dat voor een klein olie­verf­schil­de­rij van Van Gogh geen mil­joe­nen maar slechts 80.000 gul­den werd neer­ge­legd. „En toen al dacht je: ’Goh, dat ie­mand zo veel geld uit­geeft voor een boe­rin­ne­tje", al­dus de kunst­han­de­laar.

Stu­dio 2000 be­weegt zich in het hoge seg­ment. „Het hoogst haal­ba­re voor de Ne­der­land­se kunst­markt, dat is al­tijd al zo ge­wee­st", ver­telt My­ers. De col­lec­tie con­cen­treer­de zich in eer­ste in­stan­tie op de Ne­der­land­se kunst rond 1900, maar werd na ver­loop van tijd uit­ge­breid met mo­der­nis­ti­sche stro­min­gen, waar­bij ook werk ver­za­meld werd bui­ten de lands­gren­zen. Het hart van de col­lec­tie wordt nu ge­vormd door Noord-Eu­ro­pe­se schil­der­kunst rond 1920. De kunst­han­del is ge­spe­ci­a­li­seerd in on­der an­de­ren Jan Toor­op en Jan Sluij­ters. In 2000 ver­huis­de het fa­mi­lie­be­drijf de­fi­ni­tief van Am­ster­dam naar Bla­ri­cum, waar al een de­pen­dan­ce was.

KunstRai

In drie de­cen­nia is veel ver­an­derd, ook in de kunst­han­del. „De in­te­res­se voor kunst is enorm toe­ge­no­men. Ten eer­ste zijn er nu meer beur­zen. De KunstRai was er al wel, maar kunst- en an­tiek­beurs PAN kwam bij­voor­beeld pas in 1987. Ver­der heb je nu pro­gram­ma's als 'Tus­sen kunst en kitsch' en de han­del is door het in­ter­net veel trans­pa­ran­ter ge­wor­den.”

Ook in­tern ver­an­der­de het een en an­der. Dat doch­ter Daar­in­de al van jongs af aan schil­de­rij­tjes maak­te voor aan de mu­ren van haar pop­pen­huis, zei na­tuur­lijk al ge­noeg. Haal­de ze aan­van­ke­lijk haar eer­ste­graads les­be­voegd­heid aan de kunst­aca­de­mie om het on­der­wijs in te gaan, de lok­roep van de kunst­han­del was te sterk. Een stu­die kunst­ge­schie­de­nis volg­de. Net zo­als zijn zus zou doen, was broer Jeroen al eer­der op heel na­tuur­lijk wij­ze het be­drijf in­ge­rold.

Ho­ward is ove­ri­gens zelf kunst­schil­der, maar gaf zich uit­ein­de­lijk he­le­maal aan de kunst­han­del. Zíjn va­der was hem in het ver­za­me­len voor­ge­gaan. Ho­ward en Daar­in­de My­ers ma­ken bei­den geen kunst meer. „Dat com­bi­neert niet met de kunst­han­del. Het is al­let­wee een vak apart.”

Laatste woord

Een fa­mi­lie­be­drijf heeft voor- en na­de­len, be­a­men va­der en doch­ter (Jeroen is op het mo­ment van het in­ter­view op pad voor de kunst­han­del). Het geeft veel mo­ge­lijk­he­den; zo­iets als een be­richt­je over en weer is zo ge­daan. Na­tuur­lijk zijn er, net zo­als in elk be­drijf, me­nings­ver­schil­len, maar daar ko­men ze wel uit, zeg­gen va­der en doch­ter. "Bo­ven­dien heb­ben we heel ge­schei­den ta­ken.” Doch­ter Daar­in­de is er voor de kunst­his­to­ri­sche kant, zoon Jeroen voor de ver­koop en va­der Ho­ward kijkt met de ar­tis­tie­ke blik. „Het laat­ste woord is al­tijd nog aan mijn va­der.”

Door de ja­ren heen is een groot net­werk op­ge­bouwd en sa­men­wer­king met na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le kunst­in­stel­lin­gen. Ho­ward My­ers doet een greep: „We heb­ben een werk van Her­man Kruy­der ver­kocht aan Mu­se­um Boi­j­mans van Beu­nin­gen, een werk van Theo van Rys­sel­berg­he aan het Bos­ton Mu­se­um of Fine Arts en schil­de­rij­en van Fer­nand Kh­no­pff en Jan Toor­op aan het Me­tro­po­li­tan Mu­se­um in New York.”

PAN Am­ster­dam

De kunst­han­del is ie­der jaar ver­te­gen­woor­digd op TEFAF Maas­tricht, PAN Am­ster­dam en Art Bre­da, brengt vier keer per jaar een ma­ga­zi­ne uit en or­ga­ni­seert drie keer per jaar een ex­po­si­tie in de Bla­ri­cum­se ga­le­rie. Daar­naast wor­den in de zo­mer­maan­den ten­toon­stel­lin­gen ge­or­ga­ni­seerd in ga­le­rie Noor­der­licht in Dom­burg, een kerk­je dat in vroe­ger tij­den be­zocht werd door voor­ma­lig mi­nis­ter-pre­si­dent Jan Pe­ter Bal­ke­n­en­de en zijn ou­ders.

Om met de tijd mee te gaan wordt in Stu­dio 2000 ook aan­dacht be­steed aan mo­der­ne­re schil­ders als Ti­nus van Doorn en Qui­rijn van Tiel. Daar­in­de: „Op Qui­rijn van Tiel ben ik af­ge­stu­deerd. Ik doe al elf jaar on­der­zoek naar zijn werk. We wil­len een ca­ta­lo­gus over hem uit­bren­gen en in sep­tem­ber een ten­toon­stel­ling hou­den met zijn schil­de­rij­en.”

Doel van de fa­mi­lie is steeds ho­ger­op en steeds in­ter­na­ti­o­na­ler. „We den­ken er sterk aan om deel te ne­men aan TEFAF New York. We heb­ben een col­lec­tie die daar heel goed zal lo­pen.” Ech­ter, een der­ge­lijk in­ter­na­ti­o­na­le beurs is niet al­leen heel veel werk - hoe mooi ook - maar bo­ven­dien kost­baar. Dus is er twij­fel. Ho­ward My­ers: „We spre­ken veel over de mo­ge­lijk­heid. In april moe­ten we de knoop door­hak­ken. Wie weet. Het moet er toch een keer van ko­men.”TEFAF Maas­tricht is van zon­dag 11 maart tot zon­dag 18 maart.
Ga terug

Publicatie datum: 7-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24,5°Cwo
23°Cdo
20°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]