Hoofdkantoor sportfabrikant verlengt contract op Arenapark

14 okt.- Het hoofd­kan­toor van sport­fa­bri­kant Nike blijft in ie­der ge­val nog vijf­tien jaar op het Hil­ver­sum­se Aren­a­park ge­ves­tigd.
Het huur­con­tract voor het hoofd­kwar­tier van Eu­ro­pa, het Mid­den Oos­ten en Afri­ka zou ei­gen­lijk op 1 ja­nu­a­ri 2020 af­lo­pen. Na ja­ren over­leg tus­sen de ge­meen­te Hil­ver­sum en de lei­ding van de ves­ti­ging met 2700 werk­ne­mers is de ko­gel door de kerk. De ver­len­ging met ’in ie­der ge­val vijf­tien jaar' is een feit. De exac­te ter­mijn van de con­tract­ver­len­ging wordt door Nike ge­heim ge­hou­den. ,,Het col­le­ge heeft zich twee jaar toch best zor­gen ge­maakt over het af­lo­pen­de con­tract, de aan­we­zig­heid van Nike is na­me­lijk enorm be­lang­rijk voor het voor­zie­nin­gen­ni­veau in Hil­ver­sum'', ver­telt wet­hou­der Wi­mar Jae­ger (fi­nan­ciën).

De D66’er geeft toe dat de sport­fa­bri­kant ook an­de­re lo­ca­ties in en bui­ten Ne­der­land de revu heeft la­ten pas­se­ren. ,,Dit nieuws be­te­kent dat het groot­ste Ame­ri­kaan­se be­drijf in Ne­der­land hier blijft en dat is ook be­lang­rijk voor bij­voor­beeld on­der­ne­mers op de Gijs­brecht, het Film­the­a­ter en sport­ver­e­ni­gin­gen als de rug­by­club.’’ Ook de kans dat er in Hil­ver­sum een mil­joe­nen kos­ten­de cam­pus komt voor in­ter­na­ti­o­na­le stu­den­ten hangt nauw sa­men met het be­houd van Nike. ,,Als alle ex­pats die bij Nike wer­ken weg zou­den gaan heb­ben we geen wacht­lijs­ten meer voor in­ter­na­ti­o­naal on­der­wijs, re­ken maar dat we na dit nieuws de ko­men­de tijd moe­ten in­zet­ten op nieu­we lo­ca­ties.’’

Aren­a­park 2.0

Door de con­tract­ver­len­ging met de sport­fa­bri­kant kan de ge­meen­te ook aan de slag met het Aren­a­park. Daar­voor is vo­rig jaar al 4,5 ton ge­re­ser­veerd, ko­mend jaar gaat dat om 1,5 ton. ProRail en de ge­meen­te on­der­zoe­ken of bei­de per­rons van sta­ti­on Sport­park aan de zuid­kant (rich­ting Utrecht) van de Soest­dij­ker­straat­weg kun­nen ko­men te lig­gen. Ook moet er bij het sta­ti­on een nieu­we par­keer­voor­zie­ning ko­men.

Wet­hou­der Flo­ris Voor­ink (ver­keer) hoopt dat der­ge­lij­ke plan­nen bin­nen vijf jaar lei­den tot een be­ter be­reik­baar Aren­a­park. ,,Niet al­leen voor Nike, maar ook voor an­de­re be­drij­ven die daar zijn ge­ves­tigd.’’ Ook is de ge­meen­te in over­leg met de NS en Pro­rail over een fre­quen­te­re ver­bin­ding tus­sen Utrecht en het Aren­a­park. Nu gaan er per rij­rich­ting vier trei­nen, dat moe­ten er acht wor­den. ,,Maar daar heb­ben we wel een flo­re­rend be­drij­ven­ter­rein voor no­dig'', al­dus Voor­ink.

Nike huurt de kan­toor­pan­den in Hil­ver­sum, maar heeft het om­lig­gen­de land­schap in ei­gen­dom. Naast de con­tract­ver­len­ging heeft de mul­ti­na­ti­o­nal be­slo­ten het braak­lig­gen­de ter­rein tus­sen de kan­toor­pan­den en het spoor te ko­pen. Vol­gens Jae­ger biedt dat het hoofd­kan­toor van Nike de ge­le­gen­heid uit te brei­den in Hil­ver­sum. Con­cre­te plan­nen om dat te doen zijn er nog niet. Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

9°Cwo
10,5°Cdo
9°Cvr
5,5°Cza

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]