Huizer college kiest voor verlenging huur Graaf Wichman; teveel vraagtekens bij BNI-strook

16 jan.- De ver­hui­zing van de hoofd­ves­ti­ging van de Bi­bli­o­theek Hui­zen-La­ren-Bla­ri­cum is van de baan. De bieb blijft - in ie­der ge­val de ko­men­de vijf­tien jaar - in het hui­di­ge huur­pand in het Graaf Wich­man-com­plex.
Het huur­con­tract met Ned­ste­de, ei­ge­naar van het com­plex aan Plein 2000, loopt op 31 au­gus­tus 2020 af, zo mel­den B en W. Tot nu toe han­teer­de de ge­meen­te ove­ri­gens 1 ja­nu­a­ri 2018 als dead­line. Om­dat er een op­zeg­ter­mijn van twee jaar geldt, moet Hui­zen voor de zo­mer van dit jaar de knoop door­hak­ken.

In juni 2014 be­sloot wet­hou­der Ger­rit Pas te be­kij­ken of in het (ver)nieuw­bouw­plan voor het na­bij­ge­le­gen Erf­gooi­ers Col­le­ge plek was voor de bi­bli­o­theek. Dit op aan­drin­gen van on­der meer Leef­baar Hui­zen. LH-raads­lid Rik de Bruijn be­cij­fer­de in­der­tijd dat een ver­hui­zing de ge­meen­te jaar­lijks een be­spa­ring van 116.000 euro zou op­le­ve­ren. Ook an­de­re sce­na­ri­o's zou­den wor­den be­ke­ken. Bij het on­der­zoek zou­den ook de bu­ren La­ren en Bla­ri­cum be­trok­ken wor­den, en de in­wo­ners van de drie ge­meen­ten.

Het col­le­ge heeft on­der meer ge­ke­ken naar be­staan­de pan­den die on­der­dak zou­den kun­nen bie­den aan de bieb. De be­schik­ba­re ge­bou­wen had­den ech­ter 'veel­al als na­deel dat deze qua groot­te dan wel qua in­de­ling niet vol­de­den aan de ge­wens­te in­vul­ling'. Ook nieuw­bouw op ge­meen­te­grond is door­ge­re­kend, maar dit bleek ook niet aan­trek­ke­lijk ge­noeg. En het Erf­gooi­ers Col­le­ge was in­mid­dels een ge­pas­seerd sta­ti­on.

Rest­te nog een op­tie die de laat­ste tijd vaak ho­ren was. Ver­hui­zing van de bieb naar de BNI-strook aan de Ha­ven­straat, naast De Kracht­cen­tra­le. Pro­bleem daar is, al­dus B en W dat de ei­ge­naar van de grond - be­hang­fa­briek BNI - ’in be­lang­rij­ke mate de toe­komst van de strook be­paal­t'. Dat maakt het heel on­ze­ker of op die lo­ca­tie wel plek is voor de bi­bli­o­theek. En hoe­veel geld moet/­wil de ge­meen­te in deze op­tie in­ves­te­ren? 'Kort­om, een ui­terst on­ze­ke­re ont­wik­ke­ling.’

Maar er zijn nog meer ar­gu­men­ten om de bi­bli­o­theek te la­ten zit­ten waar hij zit. Zo ont­staat bij ver­trek on­ge­wens­te leeg­stand bij Plein 2000, en - be­lang­rij­ker - de bi­bli­o­theek zelf wil graag in het Graaf Wich­man-com­plex blij­ven. Dat maak­te di­rec­teur Pau­li­ne Gme­lig Mey­ling in ok­to­ber vo­rig jaar nog eens dui­de­lijk tij­dens het Raadspo­di­um over de toe­komst van de Ha­ven­straat. Zij be­klem­toon­de toen dat haar in­stel­ling zeer te­vre­den is over het hui­di­ge on­der­dak: goed zicht­baar, breed be­kend, zeer toe­gan­ke­lijk voor alle doel­groe­pen, een plek waar tal van or­ga­ni­sa­ties el­kaar vin­den en sa­men­wer­ken.

Ver­len­ging

Van­daar dat het col­le­ge om ta­fel is gaan zit­ten met Ne­deste­de om te on­der­han­de­len over ver­len­ging van het huur­con­tract. Het re­sul­taat wordt vol­gen­de week door het col­le­ge aan de raad voor­ge­legd. Voor­ge­steld wordt de huur met vijf­tien jaar te ver­len­gen, wat voor de ver­huur­der ze­ker­heid voor de toe­komst biedt. Daar staat te­gen­over dat de huur flink om­laag gaat. De hui­di­ge jaar­huur is ruim 285.000 euro. Dat be­drag wordt te­rug­ge­bracht naar 190.000 euro (enn ver­vol­gens jaar­lijks mer twee pro­cent ver­hoogd). De eer­ste vijf jaar krijgt de ge­meen­te bo­ven­dien een kor­ting van vijf mil­le op de geïn­dexeer­de huur. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 16-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

1,5°Czo
1°Cma
-1,5°Cdi
-3°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]