Jaarwisseling feestelijk en rustig

2 jan.- De jaar­wis­se­ling in het Gooi en de Vech­streek is re­la­tief rus­tig ver­lo­pen. Dat blijkt uit over­zich­ten van de brand­weer, zie­ken­huis Ter­gooi en de ge­meen­te Hil­ver­sum,meldt de Gooi en Eemlander.
Bij Ter­gooi werd dit­maal geen en­ke­le jon­ge­re met een over­maat aan ge­nut­tig­de al­co­hol bin­nen­ge­bracht. Jaar­wis­se­ling 2015/2016 wa­ren het er nog drie, een jaar ge­le­den wer­den vier te ste­vi­ge in­ne­mers bin­nen­ge­bracht (al­len ou­der dan 18 jaar). Deze jaar­wis­se­ling deed zich (bij de eer­ste hulp­post in Hil­ver­sum) één 'al­co-ho­l­in­toxi­ca­tie' voor en dat be­trof ie­mand van 71 jaar.

Vuur­werk­let­sel

Bij de spoed­ei­sen­de hulp van Ter­gooi (Hil­ver­sum plus Bla­ri­cum sa­men) kwa­men dit­maal 38 men­sen bin­nen, te­gen 41 een jaar eer­der en 29 twee jaar ge­le­den. Ze­ven keer be­trof het dit keer men­sen met (licht) vuur­werk­let­sel. Ze kon­den na be­han­de­ling naar huis. Een jaar ge­le­den tel­de Ter­gooi tien keer vuur­werk­let­sel, twee jaar te­rug vijf keer.

Bij de brand­weer Gooi en de Vecht­streek kwa­men tus­sen zon­dag 18.00 uur en maan­dag 06.00 uur 67 mel­din­gen bin­nen, te­gen 49 een jaar ge­le­den. Ruw­weg de helft kwam uit Hil­ver­sum. In de mees­te ge­val­len ging het om bui­ten­brand­jes, bran­den­de con­tai­ners en af­val­ver­bran­ding. Ver­der tel­de de brand­weer drie wo­ning­bran­den, een schuur­brand en een brand in een ho­re­ca­be­drijf. In alle ge­val­len bleef per­soon­lijk let­sel uit en was de scha­de be­perkt.

Pijl door raam

Op­val­lend was rond 22.00 uur een brand aan de Lin­den­heu­vel in Hil­ver­sum. Daar ver­brij­zel­de een vuur­pijl een slaap­ka­mer­raam en be­land­de op een dek­bed. De be­wo­ners wa­ren niet thuis, maar een buur­man wist het vuur bin­nen de per­ken te hou­den, waar­na de brand­weer het over­nam. Er werd een Li­fe­li­ner (trau­ma­he­li­kop­ter) in­ge­vlo­gen, maar die bleek niet no­dig.

Brand­jes Hui­zen

Laat in de nacht ont­stond brand in een ho­re­ca­zaak aan de Neu­weg in Hil­ver­sum. Het vuur was snel on­der con­tro­le. In Hui­zen was eerst een klei­ne wo­ning­brand aan de Ko­nin­gin Ju­li­a­nastraat, la­ter een schoor­steen­brand aan de Naar­der­straat. Ook in deze ge­val­len was het vuur snel on­der con­tro­le. In Nieuw-Loos­d­recht ont­stond brand in een ga­ra­ge naast het voor­ma­li­ge pand van de Ra­bo­bank. Het vuur is snel ge­blust.

Tot slot tel­de de vei­lig­heids­re­gio vier voer­tuig­bran­den: twee in Weesp, en in Naar­den, een in Hil­ver­sum. Zon­dag­och­tend al brand­de aan de Kom­buis in Hui­zen een auto uit.

In het bui­ten­ge­bied van Eem­nes ont­stond maan­dag iets voor het mid­dag­uur een stal­brand aan de Goy­er­gracht. De ei­ge­na­res wist de twee paar­den die op stal ston­den vei­lig naar bui­ten te lood­sen. De brand­weer was het vuur daar­na snel de baas. Mo­ge­lijk ont­stond het vuur door kort­slui­ting in een koel­kast.

Markt­plein Hil­ver­sum

Dat dui­zen­den men­sen in Hil­ver­sum met Oud en Nieuw naar het Markt­plein trok­ken, stemt de ge­meen­te te­vre­den. Het was er ge­zel­lig druk, zon­der dat men­sen als ha­rin­gen in een ton op el­kaar ge­perst ston­den. Om tien mi­nu­ten voor mid­der­nacht kon bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes de me­nig­te mel­den dat de gro­te vuur­werk­show zou door­gaan. Er stond wind, maar niet zo veel dat het ge­vaar­lijk zou wor­den. Het was de vijf­de keer dat de ge­meen­te een cen­tra­le vuur­werk­show or­ga­ni­seer­de. Voor der­de keer ken­de het cen­trum een ver­der vuur­werk­vrije zone.

On­der het pu­bliek be­stond wel eni­ge on­ze­ker­heid op welk mo­ment het exact mid­der­nacht was. Bij ge­brek aan een voor ie­der­een dui­de­lijk af­tel­mo­ment - met bij­voor­beeld licht­pro­jec­tie op de ge­vel van de bios­coop - na­men men­sen op iets uit­een­lo­pen­de tijd­stip­pen maar zelf het ini­ti­a­tief om met de nieuw­jaars­wen­sen te be­gin­nen. Tot 07.00 uur maan­dag­och­tend hield de po­li­tie in Hil­ver­sum twee men­sen aan: voor open­ba­re dron­ken­schap, las­tig­val­len van an­de­ren en bal­da­dig­heid, zo meldt de ge­meen­te.

Ook Sticht­se Vecht is te­vre­den met een 'vei­li­ge en rus­ti­ge' jaar­wis­se­ling. Voor klei­ne brand­jes ruk­te de brand­weer drie keer uit. In Loe­nen was een wo­ning­in­braak. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
23°Czo
25°Cma

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]