Jeugdhulp Gooi en Vechtstreek trots op snelle en efficiente steun aan kinderen in de knel

28 nov.- ’Sanne hoeft niet gelijk een sticker’ Als ou­der pro­beer je er zo ver mo­ge­lijk van­daan te blij­ven: de jeugd­hulp­ver­le­ning. Toch kan deze vorm van hulp soms van nut zijn, al is het al­leen maar in pre­ven­tie­ve zin.
Maar dan wil je wel dat het goed ge­re­geld is en je kind niet op wacht­lijs­ten te­recht­komt of vast loopt in een woud van bu­reau­cra­ti­sche re­gels.

En dat is de laat­ste ja­ren juist het pro­bleem. Jeugd­hulp komt al­leen in het nieuws als een in­di­vi­du­eel kind klem zit tus­sen een 'bat­te­rij aan hulp­ver­le­ners'. Of als er weer pro­ble­men zijn met geld­stro­men en sub­si­dies van­uit Den Haag naar ge­meen­ten. Voor­al als die ge­meen­ten aan het eind van het jaar roe­pen dat het geld op is en kin­de­ren geen hulp meer krij­gen.

Een uit­no­di­ging van de Re­gio Gooi en Vecht­streek om eens te ko­men pra­ten over een nieu­we op­zet van de in­koop van jeugd­hulp klinkt voor een jour­na­list in eer­ste in­stan­tie wei­nig span­nend. In deze re­gio doen de ge­meen­ten de in­koop na­me­lijk ge­za­men­lijk bij de zes­tig tot tach­tig aan­we­zi­ge hulp­or­ga­ni­sa­ties, va­riërend van het Le­ger des Heils tot een gro­te spe­ler als You­ké.

Maar wat een ver­ras­sing. Aan de in­ter­view­ta­fel zit­ten maar liefst vier man­nen, die al­le­maal en­thou­si­ast wil­len ver­tel­len hoe de hulp aan kin­de­ren in deze streek voort­aan ge­re­geld wordt. Het zijn de ma­na­ger van You­ké, een van de groot­ste in­stel­lin­gen in deze streek, een wet­hou­der van Gooi­se Me­ren die de jeugd­hulp be­stuur­lijk coör­di­neert, de re­gi­o­na­le in­koop­stra­teeg en een be­leids­me­de­wer­ker jeugd­be­leid, of­te­wel Hen­ri Grit­ter, Ger­ben Struik, Mar­co van der Spek-Stik­kel­o­rum en Geurt van den Broek.

In­koop

Ze glim­men alle vier van trots en stra­len uit dat het on­der­werp ’ in­koop' al­ler­minst saai is. Dat klopt ook. Ge­meen­ten en pro­vin­cies ko­men re­gel­ma­tig ne­ga­tief in het nieuws als zij streek­bus­sen of hulp in de huis­hou­ding ver­keerd in­ko­pen. Dan heb­ben zij weer eer­der naar het geld dan naar de kwa­li­teit ge­ke­ken en blijkt goed­koop duur­koop te zijn.

,,Bij ons mag de in­koop nooit een doel op zich zijn", ver­telt in­koop­stra­teeg Van der Spek-Stik­kel­o­rum. ,,Bij al­les zet­ten we het kind op de eer­ste plaats. We gaan niet voor al­les en ie­der­een ook ge­lijk al­le­maal re­gel­tjes en rand­voor­waar­den op­stel­len. Voort­aan gaan we uit van de in­di­vi­du­e­le pro­fes­si­o­na­li­teit van een hulp­ver­le­ner of een hulp­or­ga­ni­sa­tie. Daar gaan we ons niet in men­gen.”

Het blijft las­tig pra­ten met de vier he­ren. Ex­tra pro­bleem is na­me­lijk dat je nooit over con­cre­te voor­beel­den kan pra­ten. Kin­de­ren blij­ven ano­niem.

En daar­om noe­men ze als voor­beeld hun 'Gooi­se San­ne'. Het is een echt, maar ge­a­no­ni­mi­seerd meis­je. ,,Onze San­ne is de dupe van een vecht­schei­ding", ver­telt Hen­ri Grit­ter. ,,Kort daar­na over­lijdt ook haar moe­der. De le­ra­ren op school zien dat het niet goed met haar gaat. Ze zit op het spe­ci­a­le on­der­wijs. San­ne spij­belt veel.”

Tot voor kort wa­ren daar meer hulp­ver­le­ners mee be­zig. Nu heeft San­ne één con­su­lent die de re­gie vol­le­dig in han­den heeft en kno­pen door­hakt. An­de­re in­stel­lin­gen moe­ten zich daar­aan com­mit­te­ren. Het is de wens van San­ne dat zij op een 'ge­wo­ne' school komt en bij haar va­der gaat wo­nen. Ui­t­ein­de­lijk gaat het goed met San­ne. De school­re­sul­ta­ten ver­be­te­ren en zij kan haar Havo­di­plo­ma ha­len.

Ver­trou­wen

De trots van de vier pro­fes­si­o­nals en be­stuur­ders in de jeugd­hulp be­treft niet al­leen het feit dat nu voor de ja­ren 2018, 2019 en 2020 de in­koop is ge­re­geld. Het jaar­lijk­se 'cir­cus' aan on­der­han­de­lin­gen met in­stel­lin­gen in de jeugd­hulp wordt daar­mee voor­ko­men. Tot 2021 is er dus 'rust in de tent'. Met zo’n goed door­tim­mer­de re­ge­ling voor meer ja­ren loopt de Re­gio Gooi en Vecht­streek voor­op in hulp­ver­le­nend Ne­der­land.

Maar ook het feit dat er bij de in­koop zo sterk wordt uit­ge­gaan van de au­to­no­mie en de ge­lijk­waar­dig­heid van de in­stel­lin­gen is bij­zon­der te noe­men. Van der Spek-Stik­kel­o­rum: ,,In de re­gio Rot­ter­dam wer­ken ze bij­voor­beeld met slechts zes in­stel­lin­gen, die ver­vol­gens het werk weer al­le­maal on­der­bren­gen bij an­de­re be­drijf­jes. En al­le­maal wer­ken ze met een an­der sys­teem. Bij de ene in­stel­ling spreek je een bud­get af en bij de an­der is het weer een kwes­tie van 'uur­tje-fac­tuur­tje'".

,,Bij ons is voort­aan ie­der­een ge­lijk en men werkt vol­gens de­zelf­de af­spra­ken. Dat is een kwes­tie van ver­trou­wen. We gaan er­van uit dat het al­le­maal pro­fes­si­o­nals zijn en die hun werk zo goed mo­ge­lijk wil­len doen. Dan moet je als over­heid niet een woud van re­ge­lin­gen op­tui­gen.

Na­tuur­lijk zul­len er za­ken fout gaan, maar we zijn be­reid om daar van te le­ren. In de jeugd­hulp gaan de mees­te din­gen goed, maar na­tuur­lijk gaat er ook wel eens iets fout. Ook wij zijn maar ge­woon men­sen.”

,,San­ne mag nu zelf kie­zen bij wie ze voor hulp aan­klop­t", sluit ma­na­ger Hen­ri Grit­ter van You­ké aan. ,,En er hoeft ook niet di­rect een stic­ker op te wor­den ge­plakt, bij­voor­beeld van ADHD. Als een le­raar in klas ziet dat het niet goed gaat, kan er di­rect wor­den ge­hol­pen. Ook als we zien dat het niet goed gaat met Henk, haar broer, kan een con­su­lent voor dat ge­zin di­rect in­grij­pen. Daar hoeft dan niet bij op een apart la­bel te wor­den ge­bracht. Voor ons is deze nieu­we aan­pak een hele ge­rust­stel­ling. Dat was vroe­ger wel an­ders.”

Vecht­schei­ding

Al­le­maal mooi en aar­dig, maar de re­gio Gooi en Vecht­streek is na­tuur­lijk een luxe re­gio, waar waar­schijn­lijk wei­nig jeugd­pro­ble­men zijn. In Rot­ter­dam pie­pen ze wel an­ders. ,,Daar moet je je niet in ver­gis­sen", re­a­geert be­leids­me­de­wer­ker Geurt van den Broek. ,,Zo’n vier­dui­zend jeug­di­gen krij­gen te ma­ken met jeugd­hulp. Vijf tot tien pro­cent. We zijn een goe­de mid­den­mo­tor. Er zijn re­la­tief wei­nig kin­de­ren die uit huis ge­plaatst moe­ten wor­den. Maar aan de an­de­re kant zit­ten we in deze re­gio aan de top als het gaat om kin­de­ren die de dupe zijn van vecht­schei­din­gen, en te­recht­ko­men bij de jeugd-GGZ. Het is dus een wis­se­lend beeld.”

Be­moei­zorg

Jeugd­hulp, het blijft een las­tig on­der­werp. In som­mi­ge ge­meen­ten in deze streek zie je dat het Cen­trum Jeugd en Ge­zin al is on­der­ge­bracht bij het con­sul­ta­tie­bu­reau. In het ver­le­den stap­ten maar wei­nig ou­ders bin­nen bij dit cen­trum voor ad­vies over de op­voe­ding. Maar zorgt die sa­men­wer­king niet te veel voor 'be­moei­zor­g' bij de op­voe­ding? ,,Het wordt echt niet zo dat Jeugd en Ge­zin pal naast de jeugd­arts komt te zit­ten", legt wet­hou­der Ger­ben Struik uit. ,,Bij ons in Gooi­se Me­ren in ie­der ge­val niet. Maar er zul­len best si­tu­a­ties zijn waar­in ou­ders met de han­den in het haar zit­ten en met las­ti­ge kwes­ties zit­ten. Dan is het han­dig dat zij op de­zelf­de lo­ca­tie ge­lijk voor ad­vies kun­nen aan­klop­pen.” Bron: Gooi en Eemlander’Als kind 18 wordt trekken we er niet de handen van af’28 nov.- En dan wordt het kind acht­tien jaar. In som­mi­ge ge­meen­ten ver­dwij­nen dan van de ene op de an­de­re dag alle hulp­ver­le­ners. Er is spra­ke van meer­der­ja­rig­heid. In de Re­gio Gooi en Vecht­streek pro­be­ren de ge­meen­ten en in­stel­lin­gen juist met een ver­leng­de hulp­ver­le­ning er voor de be­trok­ke­ne te zijn, des­noods tot het 23e le­vens­jaar.
,,Het blijft na­tuur­lijk een las­ti­ge kwes­tie", legt wet­hou­der Ger­ben Struik van Gooi­se Me­ren, die in de Re­gio Gooi en Vecht­streek het jeugd­be­leid coör­di­neert, uit. ,,Ie­mand is met acht­tien meer­der­ja­rig, wet­te­lijk vol­was­sen, en mag daar­na doen wat hij of zij wil. Maar in Gooi­se Me­ren sor­te­ren we wel goed voor. We trek­ken er dan niet de han­den van af. Als ie­mand ze­ven­tien is en te ma­ken heeft met de jeugd­hulp­ver­le­ning, hou­den we met de be­trok­ke­nen drie of vier ge­sprek­ken. ’Je wordt bin­nen­kort acht­tien, zijn er nog za­ken waar­bij we jou kun­nen on­der­steu­nen in de toe­komst?’, vra­gen onze men­sen dan.”

Op­lei­ding

,,Het is vaak de jon­ge­re zelf die geen ge­bruik meer van ons wil ma­ken", vult ma­na­ger Hen­ri Grit­ter van jeugd­in­stel­ling You­ké aan. ,,Toch zijn we be­reid om op alle fron­ten van dienst te zijn. We heb­ben wel eens een jon­ge­re die een op­lei­ding wil vol­gen. Die heeft of­fi­ci­eel een iden­ti­teits­kaart no­dig. An­ders word je sim­pel­weg niet toe­ge­la­ten. Soms lukt het zo’n jon­ge­re ge­woon niet om zo’n of­fi­ciële kaart bij de ge­meen­te aan te vra­gen. Soms moet je er ook bij hem flink ach­ter­aan zit­ten. Maar we hel­pen daar­bij in ie­der ge­val wel.”  Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 30-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!

12 febr.- De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaat- raadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onz  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cma
5°Cdi
2,5°Cwo
0°Cdo

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid!

12 febr.- ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an

7 febr.- Moet er een hotel komen zoals de centrumvisie in Laren aangeeft, ja of nee? De commotie rond die vraag is met het oog op de verkiezingen in ons charmante en groene dorp - en vooral de plek waar - heviger dan ooit.De partijen rollen over straat. Een kleine honderd jaar geleden lag dat heel anders. Laren telde v  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]