Monsterzege lokalen voorspeld

21 mrt.- Vol­gens lan­de­lij­ke pei­lin­gen ste­ve­nen de lo­ka­le par­tij­en af op een mon­ster­ze­ge, dat schrijft de Gooi en Eemlander.Vier jaar ge­le­den kwa­men zij, ook in deze re­gio, al als groot­ste stem­men­trek­ker uit de bus. Dat be­taal­de zich ech­ter vaak niet uit bij de col­le­ge­vor­ming.
De op­mars is klip en klaar. In 2006 stem­de nog 22 pro­cent van Ne­der­lan­ders op een lo­ka­le par­tij. Vier jaar ge­le­den steeg dat dank­zij 1.858.034 kie­zers naar een klei­ne 28 pro­cent. Opi­nie­pei­lers voor­spel­len dat dit meer­der­heids­aan­deel van­daag ver­der groeit en uit­komt bo­ven de der­tig pro­cent. Steeds min­der kie­zers stem­men im­mers ’op de au­to­ma­ti­sche pi­loot'; de par­tij­trouw neemt af. En lo­ka­lo's ko­men door­gaans met tast­ba­re wen­sen en be­lof­ten.

Als de lo­ka­le par­tij­en nu op­nieuw groei­en wil dat nog niet zeg­gen dat ze ook een gro­te­re vin­ger in de lo­ka­le be­stuurs­pap krij­gen. Meer raads­ze­tels bie­den geen ga­ran­tie voor de toe­komst, de pe­ri­o­de van de col­le­ge­vor­ming.

In 2014 de­den her en der in het Gooi, de Vecht­streek en Eem­land lo­ka­le par­tij­en goe­de za­ken. Het to­ta­le aan­tal raads­ze­tels nam flink toe, van 75 naar 85. Na­dat het stof rond de col­le­ge­vor­ming was neer­ge­daald, bleek dat lo­ka­lo's in de re­gio maar acht wet­hou­ders­pos­ten be­zet­ten. Even­veel als na de vo­ri­ge raads­ver­kie­zin­gen.

Zwar­te piet

Deze krant con­clu­deer­de dat de lo­ka­le par­tij­en - in te­gen­stel­ling tot bij­voor­beeld het CDA - het bij de col­le­ge­on­der­han­de­lin­gen slecht had­den ge­daan. Of moest de zwar­te piet wor­den neer­ge­legd bij de an­de­re, lan­de­lij­ke par­tij­en die hun plaat­se­lij­ke col­le­ga's had­den bui­ten­ge­slo­ten?

Ge­woon­ten en ge­tal­len spe­len een rol. Gro­te­re lan­de­lij­ke par­tij­en wer­ken - ook lo­kaal - door­gaans al veel lan­ger sa­men. Ze ken­nen el­kaar en zijn ge­neigd op oude al­li­an­ties voort te bor­du­ren. Dat kan vol­ge­hou­den wor­den zo­lang lo­ka­le par­tij­en geen ab­so­lu­te meer­der­heid heb­ben. En zo­lang zij on­der­ling niet op een lijn zit­ten, wat nog steeds eer­der re­gel dan uit­zon­de­ring is. Hoe vaak komt het niet voor dat lo­ka­le par­tij­en el­kaar als di­rec­te con­cur­rent zien en el­kaar de tent uit vech­ten?

Neem Hil­ver­sum, waar ooit de op­mars van de Leef­ba­ren be­gon. De par­tij van Jan Na­gel maak­te in 1998 een enor­me klap­per door 14 van de 37 raads­ze­tels te ver­o­ve­ren. Maar bij de vol­gen­de ver­kie­zin­gen be­gon de neer­waart­se spi­raal al te draai­en. Mo­men­teel rest nog maar één ma­ger ze­tel­tje. De kans be­staat dan ook dat LH van­daag van de kaart wordt ge­veegd. Maar Leef­baar is al een tijd­je niet meer de eni­ge lo­ka­le par­tij in de me­dia­stad. Hart voor Hil­ver­sum ver­dub­bel­de vier jaar ge­le­den het aan­tal ze­tels (van drie naar zes). Nieuw­ko­mer Hil­ver­sum1 van LH-dis­si­dent Hans Roos haal­de één ze­tel. Ter­wijl LH een van haar nog res­te­ren­de twee ze­tels moest in­le­ve­ren.

De een zijn dood is de an­der zijn brood. Ook bij de lo­ka­lo's. Nieu­we par­tij­en snoe­pen (ook) een deel van de kie­zers van be­staan­de af. Ver­snip­pe­ring knaagt, in com­bi­na­tie met on­der­lin­ge ver­deeld­heid of zelfs ach­ter­docht, aan de macht van de lo­ka­le par­tij­en. Ook na de ver­kie­zin­gen, wan­neer raads­le­den zich af­split­sen en voor ei­gen re­ke­ning ver­der gaan.

Een voor­beeld. Vier jaar ge­le­den moest Dorps­be­lan­gen Wij­de­me­ren - te­gen de trend van de op­mars van de lo­ka­lo's in - vijf van haar ne­gen ze­tels in­le­ve­ren. On­der­weg naar mor­gen is Dorps­be­lan­gen sinds­dien ge­hal­veerd door de ge­boor­te van De Lo­ka­le Par­tij (twee ze­tels). Ook de VVD was het slacht­of­fer van af­split­sing. Twee li­be­ra­len be­gon­nen voor zich­zelf als On­af­han­ke­lijk Li­be­raal (O-Lib), dat daar­mee als een lo­ka­le par­tij be­schouwd kan wor­den.

Gooi­se Me­ren

Ook in Gooi­se Me­ren pro­fi­teer­de de lo­ka­le par­tij van het lan­de­lijk sen­ti­ment. Ter­wijl vier jaar daar­voor 'bier­vilt­jes­par­tij' Bus­sums Bloei nipt één ze­tel­tje wist te be­mach­ti­gen, was er in 2014 een mon­ster­ze­ge voor Hart voor Bus­sum. In een klap kwam de op­vol­ger van Bus­sums Bloei met vijf ze­tels in de raad. Na de ver­plich­te in­for­ma­tie­ron­de met Hart voor Bus­sum werd ech­ter ra­zend­snel een co­a­li­tie ge­vormd van 'Haag­se' par­tij­en. Ook de Gooi­se Ou­de­ren Par­tij (GOP) wist twee ze­tels te be­mach­ti­gen. In Bus­sum, Naar­den en Mui­den wa­ren in 2016 her­in­de­lings­ver­kie­zin­gen. De GOP bleef met twee ze­tels over­eind, maar Hart voor Bus­sum ver­loor drie van de vijf ze­tels. Ons Mui­den Mui­der­berg deed al niet meer mee. Ver­de­re ver­snip­pe­ring en af­split­sing heb­ben er­voor ge­zorgd dat er in Gooi­se Me­ren nu nog twee lo­ka­le par­tij­en mee­doen. Het voor­ma­lig Hart voor Bus­sum, in­mid­dels om­ge­doopt tot Hart voor BNM, en het Goois De­mo­cra­tisch Plat­form, een sa­men­voe­ging van twee af­val­li­gen van de VVD en het res­tant van de GOP. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cwo
6,5°Cdo
13°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]