Opinie G en E: In kwestie-Hertog resteren nog veel vragen

24 febr.- De ge­meen­te Hui­zen is ’op ver­zoek van de be­trok­ke­nen' na het ver­trek van waar­ne­mend bur­ge­mees­ter Fons Her­tog 'be­wust te­rug­hou­dend' ge­weest in de com­mu­ni­ca­tie.
Nu het beeld van wat zich heeft af­ge­speeld tus­sen de bur­ge­mees­ter en, naar nu blijkt, ze­ven vrou­wen aan scherp­te wint, is ook dui­de­lij­ker waar­om. Het me­ren­deel van hen is amb­te­naar bij die­zelf­de ge­meen­te Hui­zen, die naast de ver­ant­woor­de­lijk­heid om de bur­gers ope­ning van za­ken te ge­ven over het als een don­der­slag bij hel­de­re he­mel op­stap­pen van hun bur­ge­mees­ter ook de per­soon­lij­ke le­vens­sfeer van haar per­so­neel be­scher­men moet.

Een week na de eer­ste, ui­terst sum­mie­re pers­ver­kla­ring kwam een twee­de be­richt met na­de­re in­for­ma­tie. Ge­meen­te­se­cre­ta­ris Paul Veld­hui­sen sloot dat af met een op­roep. De zes vrou­we­lij­ke amb­te­na­ren die door Her­tog zijn las­tig­ge­val­len, wil­len zich ’nu in alle rust en ano­ni­mi­teit weer kun­nen rich­ten op hun werk'. Veld­hui­sen: ’De in­breuk op de per­soon­lij­ke le­vens­sfeer is groot ge­noeg ge­weest en de na­zorg ver­dient nu alle aan­dacht. Wij vra­gen daar­voor uw be­grip'.

Ui­ter­aard zal ie­der­een daar­voor be­grip heb­ben. De door de bur­ge­mees­ter be­laag­de vrou­wen ver­die­nen alle na­zorg en rust om de af­ge­lo­pen tur­bu­len­te pe­ri­o­de op zich in te la­ten wer­ken.

Maar aan­dacht moet er ook zijn voor in­di­rect be­trok­ke­nen: de rest van het amb­te­na­ren­ap­pa­raat, de po­li­tiek en de sa­men­le­ving. Want bij die groe­pen res­te­ren vra­gen en een vaag ge­voel van plaats­ver­van­gen­de schaam­te. Vaag om­dat de clou van wat er was ge­beurd ont­brak, zo­dat in spe­cu­la­tie­ve zin al snel het wild­ste werd ge­vreesd.

In de week waar­in Veld­hui­sen zijn spa­gaat vol­hield door zich te be­per­ken tot de uit­la­ting dat de bur­ge­mees­ter 'grens­over­schrij­dend ge­drag' had ver­toond en over het hoe en wat zijn ka­ken op el­kaar te hou­den, heeft het stof neer kun­nen da­len dat Her­togs ver­trek in Hui­zen op deed waai­en.

Het is goed dat er een week la­ter iets meer open­heid is, al blij­ven er vra­gen.

In za­ken die om on­be­ta­me­lijk­he­den draai­en is de re­flex van­uit pri­va­cy­ge­voe­lig­heid en gê­ne dis­creet te zijn, zo blijkt ook maar weer eens uit deze kwes­tie. Er is iets ge­beurd - het is erg - de bur­ge­mees­ter stapt op - het is op­ge­lost. Om­dat de hoofd­rol is weg­ge­legd voor een pu­bliek voor­beeld­fi­guur met een hoge sym­bool­waar­de, is het nog maar de vraag of de af­wik­ke­ling tot nu toe voor de drie groe­pen in­di­rect be­trok­ke­nen af­doen­de is. Al­leen al om te kun­nen be­oor­de­len of deze stap­pen de juis­te zijn ge­weest, zul­len zij vra­gen die res­te­ren be­ant­woord wil­len zien. Het boek-Her­tog is nog niet dicht. Bron: Gooi en Eemlander, Pe­ter Schat
Ga terug

Publicatie datum: 24-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cma
19,5°Cdi
19°Cwo
19,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]