Opinie G en E: In kwestie-Hertog resteren nog veel vragen

24 febr.- De ge­meen­te Hui­zen is ’op ver­zoek van de be­trok­ke­nen' na het ver­trek van waar­ne­mend bur­ge­mees­ter Fons Her­tog 'be­wust te­rug­hou­dend' ge­weest in de com­mu­ni­ca­tie.
Nu het beeld van wat zich heeft af­ge­speeld tus­sen de bur­ge­mees­ter en, naar nu blijkt, ze­ven vrou­wen aan scherp­te wint, is ook dui­de­lij­ker waar­om. Het me­ren­deel van hen is amb­te­naar bij die­zelf­de ge­meen­te Hui­zen, die naast de ver­ant­woor­de­lijk­heid om de bur­gers ope­ning van za­ken te ge­ven over het als een don­der­slag bij hel­de­re he­mel op­stap­pen van hun bur­ge­mees­ter ook de per­soon­lij­ke le­vens­sfeer van haar per­so­neel be­scher­men moet.

Een week na de eer­ste, ui­terst sum­mie­re pers­ver­kla­ring kwam een twee­de be­richt met na­de­re in­for­ma­tie. Ge­meen­te­se­cre­ta­ris Paul Veld­hui­sen sloot dat af met een op­roep. De zes vrou­we­lij­ke amb­te­na­ren die door Her­tog zijn las­tig­ge­val­len, wil­len zich ’nu in alle rust en ano­ni­mi­teit weer kun­nen rich­ten op hun werk'. Veld­hui­sen: ’De in­breuk op de per­soon­lij­ke le­vens­sfeer is groot ge­noeg ge­weest en de na­zorg ver­dient nu alle aan­dacht. Wij vra­gen daar­voor uw be­grip'.

Ui­ter­aard zal ie­der­een daar­voor be­grip heb­ben. De door de bur­ge­mees­ter be­laag­de vrou­wen ver­die­nen alle na­zorg en rust om de af­ge­lo­pen tur­bu­len­te pe­ri­o­de op zich in te la­ten wer­ken.

Maar aan­dacht moet er ook zijn voor in­di­rect be­trok­ke­nen: de rest van het amb­te­na­ren­ap­pa­raat, de po­li­tiek en de sa­men­le­ving. Want bij die groe­pen res­te­ren vra­gen en een vaag ge­voel van plaats­ver­van­gen­de schaam­te. Vaag om­dat de clou van wat er was ge­beurd ont­brak, zo­dat in spe­cu­la­tie­ve zin al snel het wild­ste werd ge­vreesd.

In de week waar­in Veld­hui­sen zijn spa­gaat vol­hield door zich te be­per­ken tot de uit­la­ting dat de bur­ge­mees­ter 'grens­over­schrij­dend ge­drag' had ver­toond en over het hoe en wat zijn ka­ken op el­kaar te hou­den, heeft het stof neer kun­nen da­len dat Her­togs ver­trek in Hui­zen op deed waai­en.

Het is goed dat er een week la­ter iets meer open­heid is, al blij­ven er vra­gen.

In za­ken die om on­be­ta­me­lijk­he­den draai­en is de re­flex van­uit pri­va­cy­ge­voe­lig­heid en gê­ne dis­creet te zijn, zo blijkt ook maar weer eens uit deze kwes­tie. Er is iets ge­beurd - het is erg - de bur­ge­mees­ter stapt op - het is op­ge­lost. Om­dat de hoofd­rol is weg­ge­legd voor een pu­bliek voor­beeld­fi­guur met een hoge sym­bool­waar­de, is het nog maar de vraag of de af­wik­ke­ling tot nu toe voor de drie groe­pen in­di­rect be­trok­ke­nen af­doen­de is. Al­leen al om te kun­nen be­oor­de­len of deze stap­pen de juis­te zijn ge­weest, zul­len zij vra­gen die res­te­ren be­ant­woord wil­len zien. Het boek-Her­tog is nog niet dicht. Bron: Gooi en Eemlander, Pe­ter Schat




Ga terug

Publicatie datum: 24-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cdi
7,5°Cwo
5°Cdo
5°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]