Opinie: Huizers verdienen tekst en uitleg over kwestie Hertog

20 febr.- De ge­meen­te Hui­zen denkt te kun­nen vol­staan met een zeer sum­mie­re pers­ver­kla­ring over het op­stap­pen van waar­ne­mend bur­ge­mees­ter Fons Her­tog. Daar­mee wordt de plank flink mis­ge­sla­gen.
Het mot­to 'spre­ken is zil­ver, zwij­gen is gou­d' gaat wel­licht in veel ge­voe­li­ge kwes­ties op. Maar als een bur­ge­mees­ter zijn ont­slag neemt we­gens 'grens­over­schrij­dend ge­drag' is zwij­gen geen edel­me­taal maar kla­ter­goud. Or­di­nair ko­per dat snel zwart wordt. Geen suc­ces­vol­le scha­de­be­per­king dus, maar een let­ter­lijk waar­de­lo­ze aan­pak.

On­danks de stijf ge­slo­ten deu­ren in het ge­meen­te­huis wordt stuk­je bij beet­je meer dui­de­lijk over de gang van za­ken. Blijk­baar is ten­min­ste één klacht over Her­togs ge­drag bin­nen­ge­ko­men bij Bing, het Bu­reau In­te­gri­teit Ne­der­land­se Ge­meen­ten. Dit bu­reau heeft ove­ri­gens niets van doen met de Ver­e­ni­ging Ne­der­land­se Ge­meen­ten.

De klacht of mel­ding was ern­stig, an­ders zou het ex­ter­ne bu­reau geen on­der­zoek zijn ge­start. On­der­deel van zo’n 'per­soons­ge­richt' on­der­zoek is 'hoor en we­der­hoor'. Dat wil zeg­gen dat niet al­leen de in­die­ner van de klacht is ge­hoord, maar ook Her­tog zelf.

Te­gen­strib­be­len

Naar ver­luidt heeft Bing het rap­port voor­ge­legd aan de ge­meen­te­se­cre­ta­ris en de bur­ge­mees­ter. Her­tog zou in eer­ste in­stan­tie de be­vin­din­gen niet als zwaar­we­gend heb­ben be­oor­deeld. De on­der­zoe­kers zou­den dit met klem heb­ben te­gen­ge­spro­ken, waar­na de bur­ge­mees­ter niet lang te­gen­strib­bel­de en be­sloot per di­rect zijn ont­slag in te die­nen.

Dat was don­der­dag. De ge­meen­te­raad kreeg die avond van ge­meen­te­se­cre­ta­ris Paul Veld­hui­sen de­zelf­de ka­ri­ge in­for­ma­tie als in de pers­ver­kla­ring. Een ge­mis­te kans. Waar­om heeft de se­cre­ta­ris, een er­va­ren pro­fes­si­o­nal, de raad niet be­ter geïn­for­meerd? Is hij ei­gen­lijk niet ver­plicht dat te doen? De ge­meen­te­raad is toch het hoog­ste be­stuurs­or­gaan in de ge­meen­te?

Als hij per se de 'be­trok­ke­nen' (let op het ge­bruik van meer­voud) wil­de be­scher­men, had dat toch on­der op­leg­ging van ge­heim­hou­ding ge­kund? Des­noods had Veld­hui­sen kun­nen vol­staan met het in­for­me­ren - on­der die­zelf­de voor­waar­de - van al­leen de frac­tie­voor­zit­ters.

Maar nu tast ie­der­een in het duis­ter. Raadsle­den, wet­hou­ders (!), amb­te­na­ren en - last but not least - de bur­gers van Hui­zen. Dat zorgt voor al­ler­lei ge­ruch­ten en spe­cu­la­ties in het dorp. Ik kan me niet voor­stel­len dat dit de be­doe­ling was van de ge­meen­te­se­cre­ta­ris, de be­lang­rijk­ste steun­pi­laar en ad­vi­seur van de bur­ge­mees­ter (en de an­de­re col­le­ge­le­den). Ik kan me ook niet voor­stel­len dat de be­trok­ke­nen hier con­tent mee zijn. Ook Her­tog niet, over wie in­mid­dels in Hui­zen de wild­ste ver­ha­len de ron­de doen. Met deze mis­luk­te po­ging tot 'da­ma­ge con­trol' heeft de ge­meen­te(se­cre­ta­ris) al­leen maar olie op het vuur ge­gooid.

De bur­gers van Hui­zen heb­ben recht op trans­pa­ran­tie, ook in ge­voe­li­ge kwes­ties. Het is de taak van de ge­meen­te­raad om die open­heid te be­werk­stel­li­gen.

Ex­cu­ses

En dan nog iets over Her­tog zelf. Diens ge­drag was blijk­baar ern­stig ge­noeg om per di­rect op te stap­pen. ’Als be­stuur­der moet je in­te­ger zijn. Daar past grens­over­schrij­dend ge­drag niet bij’, is tot nu toe diens eni­ge ver­kla­ring. Komt Her­tog daar­mee weg? Heeft hij ei­gen­lijk wel zijn ex­cu­ses aan­ge­bo­den aan het 'slacht­of­fer'? En ver­die­nen de Hui­zers ook geen uit­leg of ex­cu­ses van hun voor­ma­li­ge bur­ger­va­der?

Bron: Gooi en Eemlander, Ed­die de Pa­e­pe
Ga terug

Publicatie datum: 20-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cdi
7,5°Cwo
5°Cdo
5°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]