Oud Valkeveen gaat dicht:speelpark is al een eeuw zeer populair

18 dec.- ,,Ik ont­vlecht mijn be­lan­gen in Gooi­se Me­ren en zal de ko­men­de pe­ri­o­de ge­brui­ken om Oud Val­ke­veen en Naar­der­bos te slui­ten.’’ Dat zegt Mi­chael van de Kuit, via in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ned­ste­de ei­ge­naar van het speel­park en de golf­baan.
Aan­lei­ding voor deze dras­ti­sche maat­re­ge­len is de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie die de ge­meen­te in­voert. Dit be­te­kent dat het speel­park voor ie­de­re be­zoe­ker zes­tig cent aan de ge­meen­te moet be­ta­len. Van de Kuit heeft al in een eer­der sta­di­um aan­ge­ge­ven dat als de ge­meen­te hier­toe be­slist, hij het park sluit. Dit drei­ge­ment zegt hij dus nu - met pijn in zijn hart - ge­stand te doen. ,,Wet­hou­der Jan Franx heeft mij be­la­zer­d'', zo vindt Van de Kuit.

Het laat­ste voor­stel dat er van­uit het col­le­ge lag voor­zag erin dat de ver­ma­ke­lijk­he­den re­tri­bu­tie wel zou wor­den in­ge­voerd, maar dat het ta­rief er­voor op nul zou wor­den ge­zet. Met de in­stel­lin­gen die voor de re­tri­bu­tie aan­ge­sla­gen zou­den wor­den - be­hal­ve Oud Val­ke­veen, moe­ten ook Mui­der­slot en mo­ge­lijk Spant! straks be­ta­len - moesten dan af­spra­ken ko­men dat zij bij­dra­gen zou­den le­ve­ren op het so­ci­aal do­mein. ,,Daar wa­ren ver­gaan­de af­spra­ken over'', al­dus Van de Kuit, die daar­over ook een do­cu­ment be­zit.

Dat do­cu­ment ein­digt met de zin: 'Ge­zien het voor­gaan­de zien de ge­meen­ten af van het hef­fen van ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie bij Oud Val­ke­veen'. ,,Dat is uit­on­der­han­deld met de ge­meen­ten. Er hoef­den al­leen nog maar hand­te­ke­nin­gen on­der'', al­dus Van de Kuit. Hij is ver­bijs­terd dat er nu in­eens een amen­de­ment is aan­ge­no­men van de VVD, de ei­gen par­tij van Franx, waar­in de re­tri­bu­tie toch per di­rect gaat wor­den ge­he­ven. ,,Franx heeft mij ge­vraagd 'geef me even tijd' en hij heeft sa­men met z’n frac­tie al­ler­lei pun­ten uit­on­der­han­deld en mij zoet ge­hou­den.’’

Be­hal­ve op Franx is Van de Kuit ook woest op Mi­ri­am van Meer­ten - de wet­hou­der toe­ris­me - en de VVD. ,,Van Meer­ten is ge­du­ren­de het ge­he­le tra­ject on­zicht­baar ge­weest. Hier ein­digt meer dan hon­derd jaar Oud Val­ke­veen, met dank aan CDA, GroenLinks en de al­tijd on­der­ne­mers­vrien­de­lij­ke VVD.’’Speelpark  is al een eeuw zeer populairDe bootjesvijver.


Een dag­je Oud Val­ke­veen is voor ve­len een rond­je jeugd­sen­ti­ment. Ie­der­een die in het Gooi - en rui­me om­stre­ken - is op­ge­groeid is wel­eens in het rus­tiek ge­le­gen speel­park ge­weest. Niet gek als je be­denkt dat er al meer dan eeuw wordt ge­spron­gen, ge­wipt en ge­wa­ter­fietst in het park.
On­der­tus­sen is er na­tuur­lijk zo stil­le­tjes aan al aar­dig wat ver­an­derd. Tus­sen de schom­mels en wip­pen is een klein acht­baan­tje ge­ko­men. Iets ver­der­op snor­ren de bos­au­tootjes. De mo­der­ne blau­we klim­to­ren to­rent hoog bo­ven al­les uit. Maar de kern­waar­de van Oud Val­ke­veen is al­tijd fier hoog ge­hou­den. Een speel­park waar voor een re­la­tief be­perkt bud­get een hele dag kan wor­den ver­poosd. Niet al­leen door jon­ge­ren op de klim­toe­stel­len, de tram­po­li­nes, of de wip­pen, maar ze­ker ook door de vol­was­se­nen die op het strand, of aan een pick­nick­ta­fel ont­span­nen de kin­de­ren in de ga­ten kun­nen hou­den.

En zo is het ei­gen­lijk ook be­gon­nen. Met de komst van stoom­tram de Gooi­sche Moor­de­naar, die men­sen uit de om­ge­ving langs het buurt­schap Val­ke­veen reed, voor een dag­je bos en strand. De toen­ma­li­ge be­wo­ners van de boer­de­rij za­gen daar wel brood in en gin­gen drin­ken ser­ve­ren. Voor de kin­de­ren zet­ten ze wat schom­mels en een wip neer. Be­gin vo­ri­ge eeuw kwam het ter­rein in han­den van Wig­gert Kap­tein, de fei­te­lijk grond­leg­ger van het hui­di­ge Oud Val­ke­veen. Hij maak­te het dool­hof en leg­de de ka­no­vij­ver aan.

On­der de be­zie­len­de lei­ding van Kap­tein en zijn zoons trok het park steeds meer be­zoe­kers. In de ja­ren zes­tig was Oud Val­ke­veen op het hoog­te­punt van zijn roem. Ca­ba­re­tiers be­spra­ken het in sket­ches en de ge­neug­ten van het park wer­den be­zon­gen in lied­jes. Daar­na was het een tien­tal ja­ren re­la­tief stil rond het park. Tot het in de ja­ren 80 werd over­ge­no­men door de il­lus­te­re Toni Bol­ti­ni. Deze voor­ma­lig cir­cus­di­rec­teur be­gon met de trans­for­ma­tie van de speel­tuin en plaatste er ook - voor die tijd - wat mo­der­ner ap­pa­ra­ten in.

Be­gin deze eeuw nam de hui­di­ge ei­ge­naar Ned­ste­de, van Mi­chael van de Kuit, het park over. Hij is druk be­zig met ver­de­re mo­der­ni­se­ring en ver­duur­za­ming van Oud Val­ke­veen. Tot nu toe in elk ge­val. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Cdo
26°Cvr
22,5°Cza
19,5°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]