Oud Valkeveen gaat dicht:speelpark is al een eeuw zeer populair

18 dec.- ,,Ik ont­vlecht mijn be­lan­gen in Gooi­se Me­ren en zal de ko­men­de pe­ri­o­de ge­brui­ken om Oud Val­ke­veen en Naar­der­bos te slui­ten.’’ Dat zegt Mi­chael van de Kuit, via in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ned­ste­de ei­ge­naar van het speel­park en de golf­baan.
Aan­lei­ding voor deze dras­ti­sche maat­re­ge­len is de ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie die de ge­meen­te in­voert. Dit be­te­kent dat het speel­park voor ie­de­re be­zoe­ker zes­tig cent aan de ge­meen­te moet be­ta­len. Van de Kuit heeft al in een eer­der sta­di­um aan­ge­ge­ven dat als de ge­meen­te hier­toe be­slist, hij het park sluit. Dit drei­ge­ment zegt hij dus nu - met pijn in zijn hart - ge­stand te doen. ,,Wet­hou­der Jan Franx heeft mij be­la­zer­d'', zo vindt Van de Kuit.

Het laat­ste voor­stel dat er van­uit het col­le­ge lag voor­zag erin dat de ver­ma­ke­lijk­he­den re­tri­bu­tie wel zou wor­den in­ge­voerd, maar dat het ta­rief er­voor op nul zou wor­den ge­zet. Met de in­stel­lin­gen die voor de re­tri­bu­tie aan­ge­sla­gen zou­den wor­den - be­hal­ve Oud Val­ke­veen, moe­ten ook Mui­der­slot en mo­ge­lijk Spant! straks be­ta­len - moesten dan af­spra­ken ko­men dat zij bij­dra­gen zou­den le­ve­ren op het so­ci­aal do­mein. ,,Daar wa­ren ver­gaan­de af­spra­ken over'', al­dus Van de Kuit, die daar­over ook een do­cu­ment be­zit.

Dat do­cu­ment ein­digt met de zin: 'Ge­zien het voor­gaan­de zien de ge­meen­ten af van het hef­fen van ver­ma­ke­lijk­he­den­re­tri­bu­tie bij Oud Val­ke­veen'. ,,Dat is uit­on­der­han­deld met de ge­meen­ten. Er hoef­den al­leen nog maar hand­te­ke­nin­gen on­der'', al­dus Van de Kuit. Hij is ver­bijs­terd dat er nu in­eens een amen­de­ment is aan­ge­no­men van de VVD, de ei­gen par­tij van Franx, waar­in de re­tri­bu­tie toch per di­rect gaat wor­den ge­he­ven. ,,Franx heeft mij ge­vraagd 'geef me even tijd' en hij heeft sa­men met z’n frac­tie al­ler­lei pun­ten uit­on­der­han­deld en mij zoet ge­hou­den.’’

Be­hal­ve op Franx is Van de Kuit ook woest op Mi­ri­am van Meer­ten - de wet­hou­der toe­ris­me - en de VVD. ,,Van Meer­ten is ge­du­ren­de het ge­he­le tra­ject on­zicht­baar ge­weest. Hier ein­digt meer dan hon­derd jaar Oud Val­ke­veen, met dank aan CDA, GroenLinks en de al­tijd on­der­ne­mers­vrien­de­lij­ke VVD.’’Speelpark  is al een eeuw zeer populairDe bootjesvijver.


Een dag­je Oud Val­ke­veen is voor ve­len een rond­je jeugd­sen­ti­ment. Ie­der­een die in het Gooi - en rui­me om­stre­ken - is op­ge­groeid is wel­eens in het rus­tiek ge­le­gen speel­park ge­weest. Niet gek als je be­denkt dat er al meer dan eeuw wordt ge­spron­gen, ge­wipt en ge­wa­ter­fietst in het park.
On­der­tus­sen is er na­tuur­lijk zo stil­le­tjes aan al aar­dig wat ver­an­derd. Tus­sen de schom­mels en wip­pen is een klein acht­baan­tje ge­ko­men. Iets ver­der­op snor­ren de bos­au­tootjes. De mo­der­ne blau­we klim­to­ren to­rent hoog bo­ven al­les uit. Maar de kern­waar­de van Oud Val­ke­veen is al­tijd fier hoog ge­hou­den. Een speel­park waar voor een re­la­tief be­perkt bud­get een hele dag kan wor­den ver­poosd. Niet al­leen door jon­ge­ren op de klim­toe­stel­len, de tram­po­li­nes, of de wip­pen, maar ze­ker ook door de vol­was­se­nen die op het strand, of aan een pick­nick­ta­fel ont­span­nen de kin­de­ren in de ga­ten kun­nen hou­den.

En zo is het ei­gen­lijk ook be­gon­nen. Met de komst van stoom­tram de Gooi­sche Moor­de­naar, die men­sen uit de om­ge­ving langs het buurt­schap Val­ke­veen reed, voor een dag­je bos en strand. De toen­ma­li­ge be­wo­ners van de boer­de­rij za­gen daar wel brood in en gin­gen drin­ken ser­ve­ren. Voor de kin­de­ren zet­ten ze wat schom­mels en een wip neer. Be­gin vo­ri­ge eeuw kwam het ter­rein in han­den van Wig­gert Kap­tein, de fei­te­lijk grond­leg­ger van het hui­di­ge Oud Val­ke­veen. Hij maak­te het dool­hof en leg­de de ka­no­vij­ver aan.

On­der de be­zie­len­de lei­ding van Kap­tein en zijn zoons trok het park steeds meer be­zoe­kers. In de ja­ren zes­tig was Oud Val­ke­veen op het hoog­te­punt van zijn roem. Ca­ba­re­tiers be­spra­ken het in sket­ches en de ge­neug­ten van het park wer­den be­zon­gen in lied­jes. Daar­na was het een tien­tal ja­ren re­la­tief stil rond het park. Tot het in de ja­ren 80 werd over­ge­no­men door de il­lus­te­re Toni Bol­ti­ni. Deze voor­ma­lig cir­cus­di­rec­teur be­gon met de trans­for­ma­tie van de speel­tuin en plaatste er ook - voor die tijd - wat mo­der­ner ap­pa­ra­ten in.

Be­gin deze eeuw nam de hui­di­ge ei­ge­naar Ned­ste­de, van Mi­chael van de Kuit, het park over. Hij is druk be­zig met ver­de­re mo­der­ni­se­ring en ver­duur­za­ming van Oud Val­ke­veen. Tot nu toe in elk ge­val. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

28°Cdo
27°Cvr
24°Cza
19,5°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]