Plan Blaricum aan Zee krijgt groen licht

8 mrt.- Het ei­land van de Bla­ri­cum­se ont­wik­ke­laar Jan Gees­ink, mag er ko­men. De ge­meen­te­raad is una­niem ak­koord met het plan Bla­ri­cum aan Zee. Tot gro­te vreug­de van wet­hou­der Anne-Ma­rie Ken­nis die het pro­ject de slag­room op de taart noemt voor de Bla­ri­cum­mer­meent.
De vol­gen­de stap is het slui­ten van een over­een­komst met Gees­ink waar­in on­der an­de­re de tijds­plan­ning wordt op­ge­no­men en de fi­nan­ciële on­der­bou­wing. Als dat er goed uit­ziet, start de ge­meen­te de pro­ce­du­re om het be­stem­mings­plan te wij­zi­gen.

In een pro­ject­groep mo­gen be­wo­ners, wa­ter­spor­ters en Staats­bos­be­heer (ei­ge­naar van de grond) mee­pra­ten over de ver­de­re uit­wer­king van de plan­nen. Ook Vrien­den van het Gooi, van­we­ge de aan­tas­ting van de na­tuur een fer­vent te­gen­stan­der van het plan, is voor de pro­ject­groep uit­ge­no­digd. "Voor­als­nog zien ze dat niet zit­ten", zegt Ken­nis, "maar het zou mooi zijn als we ge­za­men­lijk tot de bes­te in­vul­ling kun­nen ko­men.”

Vol­gens de wet­hou­der gaat het nog ze­ker drie jaar du­ren voor­dat de op­ge­spo­ten land­tong met voor­zie­nin­gen als een res­tau­rant, kof­fie­bar, zeil­school/­surf­shop en bed & break­fast er ligt. Om te zor­gen dat Bla­ri­cum­mers niet zo lang hoe­ven te wach­ten op een ge­zel­lig en vei­lig strand wil de raad wel dat het on­der­houd van het strand ver­be­terd, de par­keer­plaat­sen be­ter ver­licht wor­den en er een ver­gun­ning komt voor een tij­de­lij­ke klei­ne ho­re­ca­ge­le­gen­heid.

Zand stor­ten

De wet­hou­der is daar al mee be­zig. „We gaan voor dit zo­mer­sei­zoen zand stor­ten op het gras. Vijf­tien me­ter het land op en an­der­hal­ve me­ter het wa­ter in, zo­dat er weer een echt strand ont­staat. Daar­naast zijn we met Staats­bos­be­heer in ge­sprek over de ho­re­ca en de ver­lich­ting. Zij moe­ten daar ook mee in­stem­men.”

Vol­gens Ken­nis heeft Jan Gees­ink aan­ge­ge­ven mee te wil­len den­ken over die tij­de­lij­ke ho­re­ca­voor­zie­ning. „Het liefst wil­len we iets met een klein ter­ras­je, maar daar­voor moe­ten we wel ver­schil­len­de pro­ce­du­res door­lo­pen. Of dat nog lukt voor deze zo­mer, weet ik niet. An­ders moe­ten we kij­ken naar een rij­den­de kraam. Daar is geen aan­pas­sing van het be­stem­mings­plan voor no­dig.” De ge­meen­te be­kijkt ook of ze het on­der­houd van de twee toi­let­ge­bou­wen over kan ne­men van Staats­bos­be­heer, zo­dat die er deze zo­mer weer tip­top bij­staan.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 8-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24,5°Cwo
23°Cdo
20°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]