Plussen en minnen na de fusies

12 jan.- Uit onderzoek van deze krant blijkt onder meer dat de gemeentelijke woonlasten in Blaricum en Laren het hoogst zijn van de regio. Maar wat gebeurt er wanneer deze gemeenten worden samengevoegd met het ’rijke’ Huizen? En gaan Hilversummers er financieel op vooruit of juist achteruit wanneer Wijdemeren erbij komt? Ook Weesp moet fuseren. Met Amsterdam. Of misschien toch met Gooise Meren? Wat is qua woonlasten de beste optie?

Plussen en minnen na de fusiesMid­de­len is een goed ge­bruik bij ge­meen­te­lij­ke her­in­de­lin­gen. Wie een in­di­ca­tie wil krij­gen van wat de in­wo­ners na een fu­sie aan woon­las­ten kwijt zijn, kan niet vol­staan met een sim­pel re­ken­som­me­tje. Zo van: tel de be­cij­fer­de woon­las­ten bij el­kaar op en deel ze ver­vol­gens door twee.
Dat deze aan­pak niet op­gaat komt met name door de on­roe­rend zaak­be­las­ting (ozb), een van de drie com­po­nen­ten waar­uit de woon­las­ten zijn op­ge­bouwd. Die ozb is na­me­lijk de uit­komst van een ver­me­nig­vul­di­ging: het jaar­lijks door de ge­meen­te(raad) vast­ge­stel­de ta­rief maal de woz-waar­de van de wo­ning.

Wo­ning­waar­de

In de be­re­ke­ning van de woon­las­ten wordt uit­ge­gaan van de ge­mid­del­de wo­ning­waar­de per ge­meen­te, zo­als aan­ge­le­verd door het CBS. In de re­gio va­rië­ren die waar­den van grof­weg twee ton (Al­me­re) tot zes ton (La­ren). Be­lang­rij­ke ver­schil­len, waar­mee in de fu­sie­be­re­ke­nin­gen re­ke­ning moet wor­den ge­hou­den.

Neem de sa­men­voe­ging van Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren. De ge­mid­del­de wo­ning­waar­den in bei­de (oude) ge­meen­ten lo­pen flink uit­een. Zo is een Hil­ver­sum huis in 2018 ge­mid­deld 280.000 euro waard. In Wij­de­me­ren is dat een klei­ne 3,5 ton.

Na de fu­sie zal er nau­we­lijks iets ver­an­de­ren in die on­der­lin­ge ver­hou­ding.

Wat wél ver­an­dert is het ozb-ta­rief. Door de hui­di­ge ta­rie­ven bij el­kaar op te tel­len en door twee te de­len kom je tot een voor­spel­ling van het ta­rief in het toe­kom­sti­ge 'Hil­ver­sum­se Plas­sen'.

Na de fu­sie is een Hil­ver­sum­se ei­ge­naar van een wo­ning met de ge­mid­del­de wo­ning­waar­de in die plaats ruim vijf­tig euro meer kwijt aan ozb. Wij­de­meer­ders gaan er ech­ter 65 euro op voor­uit.

Om tot de to­ta­le woon­las­ten te ko­men moet bij de ozb - na mid­de­ling - de af­val­stof­fen­hef­fing en ri­ool­be­las­ting (in dit re­ken­mo­del: voor een meer­per­soons huis­hou­den) wor­den op­ge­teld. De kos­ten voor het ri­ool die Wij­de­me­ren in 2018 aan haar bur­gers in re­ke­ning brengt (285,64 euro), lig­gen een stuk ho­ger dan in Hil­ver­sum (208,56). Ook dit draagt bij aan wat er uit­ein­de­lijk on­der de fu­sie­streep komt te staan.

Con­clu­sie: Hil­ver­sum­mers zijn door de sa­men­voe­ging met de buur­ge­meen­te jaar­lijks 185 euro (+25%) duur­der uit.

In­wo­ners van Wij­de­me­ren zijn juist ruim hon­derd euro (-10%) goed­ko­per uit.

Groot Hui­zen

Een der­ge­lij­ke in­di­ca­tie prog­no­se is ook te ma­ken voor de fu­sie tus­sen Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum. Ook hier zijn de (be­staan­de) ver­schil­len groot. Bla­ri­cum (1148,33 euro) en La­ren (1106,66) staan ste­vig aan kop in de re­gi­o­na­le woon­last-rang­lijst. Hui­zen (661,55) ver­toeft ech­ter in de on­der­ste re­gi­o­nen. Dit ver­schil werkt door in de ver­hou­din­gen bin­nen de toe­kom­sti­ge fu­sie­ge­meen­te 'Groot Hui­zen' (of zo­als VVD-co­ry­fee Ca­rel Bik­kers voor­stel­de: 'Groot Bla­ri­cum').

Net zo­als in 'Hil­ver­sum­se Plas­sen' zijn er win­naars en ver­lie­zers. Hui­zers gaan er een klei­ne hon­derd euro (bij­na 15%) op ach­ter­uit. Laar­ders en Bla­ri­cum­mers sprin­gen er juist goed uit, met res­pec­tie­ve­lijk 66 (6%) en maar liefst 135 euro (11%) la­ge­re woon­las­ten.

Weesp­se Me­ren

De der­de her­in­de­ling in de re­gio heeft be­trek­king op Weesp. Col­le­ge en raad heb­ben een dui­de­lij­ke voor­keur voor Am­ster­dam als fu­sie­part­ner. Op 21 maart, tij­dens de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen, komt er in de Vecht­stad ech­ter nog een re­fe­ren­dum. Daar­bij kan de be­vol­king óók kie­zen voor een toe­kom­stig sa­men­gaan met Gooi­se Me­ren. Voor bei­de op­ties zijn de ge­vol­gen voor de lo­ka­le woon­las­ten te voor­spel­len. Eerst maar eens de sa­men­voe­ging met Am­ster­dam. Een ge­zin met een ei­gen huis in Weesp gaat er dat ge­val op voor­uit, on­ge­veer 95 euro (13%) op jaar­ba­sis. Dat is te dan­ken aan een la­ge­re ge­mid­del­de wo­ning­waar­de in Weesp aan de ene kant, en een la­ge­re ri­ool­be­las­ting in de hoofd­stad aan de an­de­re kant.

Ook een fu­sie met Gooi­se Me­ren le­vert een voor­deel op, maar wel een klei­ne­re. In 'Weesp­se Me­ren' zijn Weespers en klei­ne 25 euro (3%) goed­ko­per uit. De keer­zij­de van de me­dail­le is dat in­wo­ners van Gooi­se Me­ren - waar de hui­zen ge­mid­deld duur­der zijn - na deze nieu­we fu­sie meer woon­las­ten gaan be­ta­len. Het gaat om on­ge­veer der­tig euro (4%). Geen in­druk­wek­ken­de be­dra­gen dus. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 12-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

7,5°Cdi
13°Cwo
15°Cdo
15°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]