Pmd-bak later: kost u klauwen geld

14 mrt.- Pmd-bak­ken pas la­ter of zelfs he­le­maal niet in­voe­ren in Wij­de­me­ren? Ja, dat kan. Maar dat kost deze ge­meen­te dan ten min­ste 300.000 euro.
Dat laat het da­ge­lijks be­stuur van de Re­gio Gooi en Vecht­streek (RGV) we­ten aan bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Wij­de­me­ren.

Be­gin fe­bru­a­ri nam de Wij­de­meer­se ge­meen­te­raad een mo­tie aan van O-Lib,. Al­leen PvdA/GroenLinks stem­de te­gen. De mo­tie vroeg de uit­rol van de pmd-bak­ken in Wij­de­me­ren uit te stel­len. De nieu­we ge­meen­te raad zou zich moe­ten uit­spre­ken over de (on)wen­se­lijk­heid van het schei­den van plas­tic, blik en drank­kar­tons (pmd) bij de bur­ger thuis. Rap­por­ten van we­ten­schap­pers en van het Cen­traal Plan Bu­reau wij­zen uit dat zul­ke bron­schei­ding van pmd fi­nan­ci­eel en mi­li­eu­tech­nisch niet slim is. Na­schei­ding bij de af­val­ver­wer­ker is ef­fi­ciën­ter en goed­ko­per.

Een soort­ge­lij­ke mo­tie als in Wij­de­me­ren werd vo­ri­ge week aan­ge­no­men in Hil­ver­sum. Deze was in­ge­diend door D66 en Hart voor Hil­ver­sum. CDA, GroenLinks, de Chris­tenU­nie en SP'er Pier­re van Rooden stem­den te­gen. De brief van de re­gio aan Wij­de­me­ren kan wor­den op­ge­vat als een ant­woord dat ook geldt voor de ge­meen­te­raad van Hil­ver­sum.

Het da­ge­lijks be­stuur van de RGV schrijft dat bron­schei­ding van af­val al ja­ren staand be­leid is. Dat be­leid werd ’in 2017 op­nieuw be­krach­tigd met de vast­stel­ling van de af­val­stof­fen­ver­or­de­ning waar ook uw ge­meen­te­raad bij be­trok­ken was’. Dat al­les on­der de noe­mer 'Vang' (Van af­val naar grond­stof). Het nu lo­pen­de Vang 2015-2020 wordt in 2019 geë­va­lu­eerd in de aan­loop naar een nieuw Vang 2021-2025. ,,Dit (die eva­lu­a­tie, red.) is het mo­ment om met el­kaar in ge­sprek te gaan over de keu­ze voor na­schei­ding van pm­d'', al­dus het RGV-be­stuur.

In ge­woon Ne­der­lands is de bood­schap: U bent nog vo­rig jaar zelf ak­koord ge­gaan met pmd-bak­ken bij de bur­ger thuis, in 2019 gaan we kij­ken hoe het met de af­val­schei­ding loopt, dus nu spreekt u voor uw beurt als u het uit­de­len van pmd-bak­ken wilt stil­leg­gen. Dat mag, maar als we doen wat u wilt, krijgt u daar­voor de re­ke­ning ge­pre­sen­teerd.

Voor Wij­de­me­ren gaat het om te be­gin­nen om 'een­ma­li­ge pro­ject­kos­ten' van 50.000 euro. Ver­der moe­ten de voor Wij­de­me­ren al aan­ge­schaf­te pmd-bak­ken er­gens wor­den op­ge­sla­gen: kos­ten 1.500 euro per maand. Dan zijn er nog 'in­di­rec­te kos­ten': voor­al het mis­lo­pen van in­kom­sten uit ge­schei­den pmd plus wat meer­kos­ten om­dat er meer res­taf­val over­blijft. In­di­rec­te kos­ten bij el­kaar: van­af 1 mei zo’n 22.000 euro per maand. Doet Wij­de­me­ren nu niet mee aan de uit­rol van pmd-bak­ken (start 30 maart) dan duurt het mi­ni­maal een jaar voor ze even­tu­eel op­nieuw zijn uit­ge­deeld en pmd ge­schei­den kan wor­den in­ge­za­meld. Wij­de­me­ren moet al met al uit­gaan van een re­ke­ning van mi­ni­maal drie ton. Voor het gro­te­re Hil­ver­sum zal de nota nog aan­zien­lijk ho­ger lig­gen. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

9°Cdi
8°Cwo
7,5°Cdo
13°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]