Provincie betaalt niks aan ontvlechting BEL Combinatie

18 jan.- De pro­vin­cie Noord-Hol­land be­taalt geen cent mee aan de kos­ten van het ont­vlech­ten van de BEL Com­bi­na­tie. Dat schrij­ven Ge­de­pu­teer­de Sta­ten in ant­woord op vra­gen die de ge­meen­te­raad van La­ren vo­ri­ge maand stel­de over de be­stuur­lij­ke toe­komst.
Als La­ren en Bla­ri­cum gaan fu­se­ren met Hui­zen kan de amb­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie BEL Com­bi­na­tie uit el­kaar wor­den ge­haald. Eem­nes blijft dan ach­ter in de pro­vin­cie Utrecht. Vol­gens GS van Noord-Hol­land zijn er 'di­ver­se mo­ge­lijk­he­den' om de fu­sie­ge­meen­te Hui­zen/La­ren/Bla­ri­cum te la­ten sa­men­wer­ken met Eem­nes. En als nu be­staan­de ge­meen­ten de BEL Com­bi­na­tie ver­la­ten, moe­ten daar­over fi­nan­ciële af­spra­ken wor­den ge­maakt, al­dus GS. Maar de pro­vin­cie is 'niet ver­ant­woor­de­lijk of aan­spra­ke­lijk voor de ge­he­le of ge­deel­te­lij­ke fi­nan­ciële ge­vol­gen' van her­in­de­ling. Een fu­sie im­mers wordt ge­go­ten in de vorm van een wet en niet van een pro­vin­ci­aal be­sluit.

In bij­na alle an­de­re ant­woor­den ver­wij­zen GS naar eer­de­re on­der­zoe­ken en brie­ven. De La­ren­se slot­vraag valt in vie­ren uit­een. Is de pro­vin­cie het er­mee eens dat fu­sie een de­mo­cra­tisch be­sluit van de ge­meen­te­ra­den be­hoeft? Is het pro­vin­cie het er­mee eens dat haar fu­sie­be­sluit niet uit­blinkt door ar­gu­men­ten? Is de pro­vin­cie het er­mee eens dat haar brief daar­over geen be­stuur­lij­ke vi­sie be­vat? Is de pro­vin­cie het er­mee eens dat zo’n vi­sie toch een ver­eis­te is? GS: Nee, nee, nee en nee. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

1,5°Czo
1°Cma
-1,5°Cdi
-3°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]