Provincie betaalt niks aan ontvlechting BEL Combinatie

18 jan.- De pro­vin­cie Noord-Hol­land be­taalt geen cent mee aan de kos­ten van het ont­vlech­ten van de BEL Com­bi­na­tie. Dat schrij­ven Ge­de­pu­teer­de Sta­ten in ant­woord op vra­gen die de ge­meen­te­raad van La­ren vo­ri­ge maand stel­de over de be­stuur­lij­ke toe­komst.
Als La­ren en Bla­ri­cum gaan fu­se­ren met Hui­zen kan de amb­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie BEL Com­bi­na­tie uit el­kaar wor­den ge­haald. Eem­nes blijft dan ach­ter in de pro­vin­cie Utrecht. Vol­gens GS van Noord-Hol­land zijn er 'di­ver­se mo­ge­lijk­he­den' om de fu­sie­ge­meen­te Hui­zen/La­ren/Bla­ri­cum te la­ten sa­men­wer­ken met Eem­nes. En als nu be­staan­de ge­meen­ten de BEL Com­bi­na­tie ver­la­ten, moe­ten daar­over fi­nan­ciële af­spra­ken wor­den ge­maakt, al­dus GS. Maar de pro­vin­cie is 'niet ver­ant­woor­de­lijk of aan­spra­ke­lijk voor de ge­he­le of ge­deel­te­lij­ke fi­nan­ciële ge­vol­gen' van her­in­de­ling. Een fu­sie im­mers wordt ge­go­ten in de vorm van een wet en niet van een pro­vin­ci­aal be­sluit.

In bij­na alle an­de­re ant­woor­den ver­wij­zen GS naar eer­de­re on­der­zoe­ken en brie­ven. De La­ren­se slot­vraag valt in vie­ren uit­een. Is de pro­vin­cie het er­mee eens dat fu­sie een de­mo­cra­tisch be­sluit van de ge­meen­te­ra­den be­hoeft? Is het pro­vin­cie het er­mee eens dat haar fu­sie­be­sluit niet uit­blinkt door ar­gu­men­ten? Is de pro­vin­cie het er­mee eens dat haar brief daar­over geen be­stuur­lij­ke vi­sie be­vat? Is de pro­vin­cie het er­mee eens dat zo’n vi­sie toch een ver­eis­te is? GS: Nee, nee, nee en nee. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]