Samenwerking tussen Gooi en Flevoland

24 febr.- Een fu­sie tus­sen de Veilg­heids­re­gi­o's Gooi en Vecht­streek en Fle­vo­land is op zich een goed idee. Al­leen moet dit sa­men­gaan dan wel geld op­le­ve­ren, in plaats van kos­ten. Dat maak­te de ge­meen­te­raad van Gooi­se Me­ren dui­de­lijk tij­dens de be­spre­king van de in­ten­tie­ver­kla­ring die de vei­lig­heids­re­gi­o's heb­ben af­ge­ge­ven om sa­men ver­der te gaan.
Groot­ste zorg van Gooi­se Me­ren is of de even­tu­e­le toe­kom­sti­ge fu­sie wel daad­wer­ke­lijk wat op gaat le­ve­ren. Re­den voor het on­der­zoek is na­me­lijk de steeds groei­en­de bij­dra­ge die de Gooi­se ge­meen­ten moe­ten be­ta­len aan de brand­weer en an­de­re hulp­ver­le­nings­in­stan­ties. Hoe­wel een fu­sie met die an­de­re nood­lij­den­de vei­lig­heids­re­gio dan voor de hand lijkt te lig­gen, is het maar zeer de vraag of het on­der aan de streep vol­doen­de op­le­vert.

De winst is voor­al te ha­len bij de ge­spe­ci­a­li­seer­de teams, zo bleek tij­dens de be­han­de­ling. Ook in de over­head zijn wel schaal­voor­de­len te ha­len. Een gro­te 'maar' is ech­ter de bij­dra­ge die de rijks­over­heid geeft aan de Vei­lig­heids­re­gi­o's. Die krij­gen ie­der af­zon­der­lijk op jaar­ba­sis na­me­lijk zo’n 2,5 mil­joen euro uit Den Haag, on­ge­acht de groot­te. Bij een sa­men­gaan van Fle­vo­land met Gooi en Vecht­streek zou dit dus be­te­ke­nen dat een groot deel van de be­haal­de voor­de­len al­weer te­niet wor­den ge­daan, door het weg­val­len van de helft van die vijf mil­joen die de twee vei­lig­heids­re­gi­o's af­zon­der­lijk nu nog krij­gen.

Dit is dan ook een be­lang­rijk punt waar­over over­leg wordt ge­voerd in Den Haag. So­wie­so ligt een mo­ge­lij­ke fu­sie in han­den van de be­stuur­ders daar, om­dat het mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken toe­stem­ming moet ge­ven voor het sa­men­gaan van de vei­lig­heids­re­gi­o's. De in­ten­tie­ver­kla­ring waar de ge­meen­te­raad nu mee in­stemt is daar­voor een nood­za­ke­lij­ke tus­sen­stap. Zo­wel bur­ge­mees­ter Han ter Heeg­de in zijn func­tie als por­te­feuil­le­hou­der als Mar­tin Ma­ger van de vei­lig­heids­re­gio be­na­druk­ten dat het in­stem­men met deze ver­kla­ring nog niet be­te­kent dat wordt in­ge­stemd met de daad­wer­ke­lij­ke fu­sie. Dat ge­beurt pas als er meer dui­de­lijk is over on­der meer de be­spa­ring die het sa­men­gaan op­le­vert.

Een twee­de be­lang­rij­ke aan­vul­ling die de raad van Gooi­se Me­ren doet op het voor­stel van de veilg­heids­re­gi­o's is de vraag om nu al te kij­ken naar wel­ke voor­de­len te be­ha­len zijn. Voor een fu­sie is veel tijd no­dig, voor een ver­der­gaan­de sa­men­wer­king op bij­voor­beeld het ge­bied van in­koop niet. Dat zou op kor­te ter­mijn al een be­spa­ring op kun­nen le­ve­ren, zo is de ge­dach­te ach­ter die sug­ges­tie. So­wie­so gaat de Vei­lig­heids­re­gio Gooi en Vecht­streek straks ge­bruik­ma­ken van het oe­fen­ter­rein van Fle­vo­land. Dit om­dat het hui­di­ge oe­fen­ter­rein op Crailo straks de deu­ren sluit. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 24-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cdi
7,5°Cwo
5°Cdo
5°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]