Telling overwinterende ooievaars

12 jan.- De Stich­ting Ooi­e­vaars Re­search & Know­how (Stork) houdt dit week­ein­de de jaar­lijk­se ooi­e­vaar­stel­ling.
Stork roept ie­der­een op om dit week­end over­win­te­ren­de ooi­e­vaars te tel­len of ring­num­mers af te le­zen. Nico de Haan van Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land ver­telt dat tien hij in 1974 bij Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land kwam wer­ken de ooi­e­vaars bij­na uit Ne­der­land wa­ren ver­dwe­nen. "Dank­zij het pro­ject om ooi­e­vaars uit te zet­ten en de in­zet van vrij­wil­li­gers is de ooi­e­vaar als broed­vo­gel weer he­le­maal te­rug.”

Maar waar­om wordt de tel­ling in de win­ter ge­hou­den? De mees­te ooi­e­vaars gaan op trek naar het war­me zui­den, maar toch zijn er veel die hier over­win­te­ren. Dat zijn lang niet al­le­maal ou­de­re exem­pla­ren. "Daar wil­len we zo veel mo­ge­lijk van we­ten, want me­ten is im­mers we­ten", zegt De Haan. „Ik sta dan ook he­le­maal ach­ter de op­roep voor de win­ter­tel­ling van de ooi­e­vaars. Ie­der­een kan mee­doen. Dus trek het veld in en tel mee. Het is in het be­lang van de ooi­e­vaars.”

De na­tuur is con­stant in be­we­ging en dat geldt ook voor de ooi­e­vaar­s­po­pu­la­tie, stelt Stork. Er is nog steeds spra­ke van groei, het aan­tal broed­pa­ren in 2017 wordt ge­schat op 1025-1075. Ooi­e­vaars gaan steeds va­ker in bo­men broe­den en ook het trek­ge­drag is aan ver­an­de­ring on­der­he­vig. Trek­rou­tes ver­an­de­ren en er is jaar­lijks va­ri­a­tie in de over­win­te­ren­de po­pu­la­tie. Re­den ge­noeg om de po­pu­la­tie goed te vol­gen. Tij­dens de win­ter­tel­ling van 2016 wer­den on­ge­veer 750 ooi­e­vaars ge­zien. In 2017 wa­ren het er 553. Arda van der Lee van Stork ver­telt dat die da­ling niet per de­fi­ni­tie slecht nieuws be­te­kent. „Het na­tuur­lij­ke ge­drag van ooi­e­vaars is om in de win­ter naar het zui­den te ver­trek­ken. Als er min­der hier over­win­te­ren be­te­kent het dat er meer na­tuur­lijk ge­drag ver­to­nen. Het kan ook zijn dat zil­ver­rei­gers - die wit­te - door men­sen voor ooi­e­vaars aan­ge­zien en mee­ge­teld. ”

Stork hoopt er ach­ter te ko­men wel­ke ooi­e­vaars blij­ven en wel­ke op trek gaan. Het af­le­zen van rin­gen is daar­bij van groot ge­lang. Dat lijkt een in­ge­wik­keld klus­je. "Niet ie­der­een heeft een te­le­scoop zo­als veel vo­gel­lief­heb­bers, maar het num­mer staat ver­ti­caal en goed lees­baar op de ring", ver­ze­kert Van der Lee.

Ooi­e­vaars zijn in Eem­land en de Vecht­streek steeds va­ker te zien als broed­vo­gels. De Thee­tuin in Eem­nes is een be­kend voor­beeld. Ook in An­ke­veen, Kor­ten­hoef en Vree­land zijn re­la­tief veel ooi­e­vaars. „Ze hou­den van voch­ti­ge grond van­we­ge hun voed­sel: re­gen­wor­men, mui­zen en te­gen­woor­dig ook wel ri­vier­kreeft", be­sluit Van der Lee. bron: Gooi en Eemlander  
Ga terug

Publicatie datum: 12-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cwo
7,5°Cdo
14°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]