Tunnel A1 is mogelijk ouderwets: Burgemeesters blij met oplossingen voor bereikbaarheid aan oostkant van Amsterdam

18 dec.- Wel of geen tun­nel on­der de A1 door het Gooi? De pro­vin­ci­a­le weg van de A2 naar Hil­ver­sum (N201) door­trek­ken met een tun­nel naar de A27? Als het aan de bur­ge­mees­ters Broer­tjes van Hil­ver­sum en Metz van Soest ligt gaat dat op kor­te ter­mijn niet ge­beu­ren. Het wordt vol­gens hen tijd dat we in deze re­gio op een an­de­re ma­nier gaan aan­kij­ken te­gen fi­les, wer­ken, wo­nen, trei­nen en het land­schap.
Deze week wer­den veel MIRT-pro­jec­ten van Ne­der­land naar de Twee­de Ka­mer ge­stuurd. 'MIRT Oost­kant Am­ster­dam' werd in­mid­dels af­ge­rond. Pie­ter Broer­tjes en Rob Metz voer­den na­mens res­pec­tie­ve­lijk de re­gio Gooi en Vecht­streek en de re­gio Amers­foort de on­der­han­de­lin­gen met de mi­nis­ter van in­fra­struc­tuur en mi­li­eu. Zij trok­ken daar­bij sa­men op met Al­me­re, dat im­mers ook aan de oost­kant van Am­ster­dam ligt.

Je kunt op twee ma­nie­ren kij­ken naar de re­sul­ta­ten voor dit Meer­ja­ren­pro­gram­ma In­fra­struc­tuur, Ruim­te en Trans­port (MIRT). Voor de pro­gram­ma's el­ders in het land is fors met geld ge­strooid, al is daar vaak al veel lan­ger ge­lob­byd. Zo gaan ze aan de zuid­kant van Am­ster­dam aan de slag met een ex­tra per­ron en spoor­rails bij sta­ti­on Am­ster­dam-Zuid, ter­wijl een 'Air­port-sprin­ter' naar Schip­hol ook dich­ter­bij komt. Bij de A1 na­bij Bar­ne­veld wordt de aan­slui­ting met de A30 ver­sneld aan­ge­pakt.

Voor de MIRT Oost­kant Am­ster­dam stort­te de nieu­we mi­nis­ter ech­ter geen gro­te be­dra­gen op de bank­re­ke­nin­gen van de be­stuur­ders in deze streek. Maar wie in het raad­huis van Hil­ver­sum woens­dag twee sik­ke­neu­ri­ge on­der­han­de­laars had ver­wacht heeft het mis. "Na­tuur­lijk is het jam­mer dat de vlees­pot­ten voor­lo­pig zijn uit­ge­ble­ven bij onze plan­nen voor be­reik­baar­heid", stelt bur­ge­mees­ter Broer­tjes van Hil­ver­sum. "Maar de af­ge­lo­pen drie jaar heb­ben we sa­men ge­wel­di­ge re­sul­ta­ten be­haald. We gaan ge­woon nu sa­men aan het werk.”

E-bike

De bur­ge­mees­ter van Hil­ver­sum heeft zelfs het ver­moe­den dat de geld­stro­men uit ’Den Haag' nog niet ar­ri­ve­ren, om­dat ze daar nog niet ge­wend zijn aan de unie­ke aan­pak in dit ge­bied. In an­de­re re­gi­o's gaat het om recht­toe-recht­aan snel­weg- of trein­pro­jec­ten. Aan de oost­kant van Am­ster­dam is ech­ter voor het eerst ge­ko­zen om aan meer­de­re knop­pen te­ge­lijk te draai­en. Door te schui­ven met wo­nin­gen en werk­plek­ken kun je ook mooie re­sul­ta­ten be­ha­len, net als met 'snel­we­gen' voor de e-bike. Met be­hulp van dit soort knop­pen kun je be­re­ke­nen in hoe­ver­re er nog ex­tra as­falt en spoor­rails no­dig is.

„De gro­te winst van MIRT Oost­kant Am­ster­dam is dat voor het eerst al­les en ie­der­een op één lijn zit”, ver­telt Rob Metz. „We heb­ben sa­men nu één pro­gram­ma, waar­bij zo­wel de be­reik­baar­heid als de leef­baar­heid en eco­no­mie een plek­je heb­ben. Daar gaan we nu sa­men mee aan het werk.”

„We heb­ben hier ge­woon een prach­tig ge­bie­d", vult Broer­tjes aan. „Met mooie na­tuur­ge­bie­den, maar ook met een cre­a­tie­ve in­du­strie. Dit plan heeft al­les in zich om een goe­de ba­lans te krij­gen. Het gaat er nu om die saam­ho­rig­heid vast te hou­den.”

Zo­wel Metz als Broer­tjes vin­den wel dat er niet al­leen bij de po­li­tie­ke be­stuur­ders, maar ook bij de in­wo­ners van deze streek op een an­de­re ma­nier naar be­reik­baar­heid en mo­bi­li­teit moet wor­den ge­ke­ken.

Er zijn bij­voor­beeld nu af­spra­ken ge­maakt over het re­a­li­se­ren van nieu­we wo­nin­gen of werk­plek­ken op slim­me­re lo­ca­ties. Dich­ter­bij hot­s­pots als Am­ster­dam en Utrecht bou­wen geeft au­to­ma­tisch min­der fi­les. Au­to­mo­bi­lis­ten en trein­rei­zi­gers hoe­ven dan niet van ver­re te ko­men. Elke 3000 wo­nin­gen le­vert één pro­cent min­der fi­les op.

Fiet­sen­stal­ling

Maar ook op het spoor en bij het bus­ver­voer is flin­ke winst te be­ha­len. Het to­ver­woord daar­bij is het ov-knoop­punt. Die moe­ten bij woon- en werk­lo­ca­ties ko­men. Voor­al Weesp, Bus­sum, Hil­ver­sum en Amers­foort zijn daar­bij in beeld.

Maar ook Soest zou vol­gens bur­ge­mees­ter Rob Metz een per­fect knoop­punt kun­nen wor­den voor het open­baar ver­voer. „Het blijft bij­zon­der dat er drie sta­ti­ons in Soest be­staan, die ook nog eens vlak bij el­kaar lig­gen. Je maakt het open­baar ver­voer aan­trek­ke­lij­ker door je te be­per­ken tot één sta­ti­on op een ef­fi­ciën­te woon- en werk­lo­ca­tie. Al moet je wel voor­zich­tig zijn met het bou­wen in het kwets­ba­re ge­bied rond De Engh.”

Een ov-knoop­punt be­te­kent ove­ri­gens niet au­to­ma­tisch ex­tra wo­nin­gen of kan­to­ren bou­wen. In Hil­ver­sum en Bus­sum wo­nen al ge­noeg men­sen om het re­a­li­se­ren van zo’n knoop­punt aan­trek­ke­lijk te ma­ken. Dat kan via gro­te­re en mooi­e­re fiet­sen­stal­lin­gen of door bus­sen en trei­nen be­ter op el­kaar te la­ten aan­slui­ten. "Maar ook door bij­voor­beeld open­baar ver­voer op maat", vult de bur­ge­mees­ter van Hil­ver­sum aan. "On­ze re­gio is aan­ge­we­zen als proef­ge­bied. Want wat heb je er aan om lege bus­sen door Hil­ver­sum te la­ten rij­den. Met be­hulp van com­pu­ter­te­chiek kun je dat slim­mer en ef­fi­ciën­ter or­ga­ni­se­ren.”

In de MIRT Oost­kant Am­ster­dam ko­men van­zelf­spre­kend ook span­nen­de on­der­wer­pen aan bod, zo­als een on­der­tun­ne­ling van de A1. Die tun­nel is no­dig als de weg ver­breed moet wor­den. Dank­zij zo’n tun­nel wordt de re­gio Gooi en Vecht­streek niet in tweeën ge­sple­ten.

Hol­land­sche Ra­ding

Ook het op­waar­de­ren van de pro­vin­ci­a­le weg N201 tus­sen de A2 en Loe­nen naar Hil­ver­sum blijft de ge­moe­de­ren be­roe­ren. Kun je daar in de toe­komst met hon­derd ki­lo­me­ter over­heen te rij­den? En wordt het dan mo­ge­lijk om deze weg door te trek­ken bij Zon­ne­straal in Hil­ver­sum? En via een tun­nel la­ten aan­slui­ten op Rijks­weg A27 bij Hol­land­sche Ra­ding? Daar­mee ont­last je im­mers het ver­keer op Rijks­weg A1. Voor het eer­ste pro­ject staat het as­tro­no­mi­sche be­drag van 1,4 mil­jard euro ge­no­teerd. Voor het twee­de pro­ject zelfs 2,2 mil­jard euro. Niet voor niets geldt dat laat­ste pro­ject dan ook als ’een al­ter­na­tief van een al­ter­na­tief'.

An­ders aan­kij­ken te­gen de be­reik­baar­heid van Am­ster­dam en te­gen de leef­baar­heid en eco­no­mie in deze re­gio be­te­kent voor­al het op een an­de­re ma­nier le­zen van het rap­port 'MIRT Oost­kant Am­ster­dam'. Het is een ’als, dan’-rap­port, met een kor­te, mid­del­lan­ge en een lan­ge pe­ri­o­de. Als het 'draai­en aan de knop­pen' op kor­te ter­mijn niet helpt, moet je op de mid­del­lan­ge ter­mijn aan­vul­len­de en har­de­re maat­re­ge­len ne­men. Als die maat­re­ge­len op mid­del­lan­ge ter­mijn niet hel­pen, komt op de lan­ge ter­mijn het gro­ve­re ge­schut in beeld, dus de tun­nel on­der de A1. Of­fi­ci­eel moet er ook wor­den ge­ke­ken naar een al­ter­na­tief: op­waar­de­ren van de pro­vin­ci­a­le weg N201. Maar dan zit­ten we al ver na 2030.

Het zou wel­eens zo kun­nen zijn dat op de mid­del­lan­ge ter­mijn de fi­les tus­sen Mui­der­berg en Die­men met 95 pro­cent zijn af­ge­no­men ten op­zich­te van de kor­te ter­mijn, zo is in het MIRT-rap­port uit­ge­re­kend. Ook de fi­les op het weg­vak tus­sen Eem­nes en Mui­der­berg kun­nen sig­ni­fi­cant kor­ter wor­den. Dat kan on­der meer door de A27 tus­sen Eem­nes en Al­me­re te ver­bre­den en de Sticht­se Brug aan te pas­sen. Ook de weg van Zee­wol­de naar Nij­kerk en Amers­foort kan bre­der.

"On­ze ge­ne­ra­tie denkt nog te veel in ter­men van as­falt en tun­nels", ver­telt Pie­ter Broer­tjes. "Mis­schien is het fe­no­meen tun­nel te­gen die tijd wel een heel ou­der­wets be­grip. De jon­ge­re ge­ne­ra­ties kij­ken heel an­ders aan te­gen mo­bi­li­teit. Toen ik acht­tien jaar was wil­de ik ge­lijk een auto heb­ben. Mijn zoon in Am­ster­dam heeft nog steeds geen auto. En hij is al 28 jaar.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27,5°Cdo
26°Cvr
22,5°Cza
20°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]