Veel minder voortijdige schoolverlaters

17 mrt.- In tien jaar tijd is het aan­tal voor­tij­di­ge school­ver­la­ters in de Gooi en Vecht­streek met meer dan zes­tig pro­cent ge­daald. Daar­mee staat de re­gio in de top vijf van re­gi­o's met het minst aan­tal jon­ge­ren dat zon­der mbo-, havo-, of vwo-di­plo­ma van school gaat.
De Re­gio Gooi en Vecht­streek werkt met een ac­tie­pro­gram­ma, Match op Mee­doen. Dat moet er­toe lei­den dat jon­ge­ren be­wus­ter met hun toe­komst be­zig zijn. Be­ge­lei­ders ma­ken een schat­ting van wat voor een leer­ling de juis­te aan­pak is wan­neer deze een school dreigt te ver­la­ten. Mo­men­teel telt de re­gio drie­hon­derd voor­tij­di­ge school­ver­la­ters. Tien jaar ge­le­den lag dat ver bo­ven de acht­hon­derd.

,,We gaan om de ta­fel met jon­ge­ren om te be­pa­len wat ze het bes­te kun­nen doen. Soms is het voor een leer­ling bij­voor­beeld goed om een tijd­je te gaan wer­ken, waar­door deze zich kan oriën­te­ren op de juis­te ver­volg­op­lei­ding'', zegt Ma­rije Mans­feld, woord­voer­der van Re­gio Gooi en Vecht­streek.

Ook Arie Slob, mi­nis­ter voor ba­sis- en voort­ge­zet on­der­wijs en me­dia, heeft la­ten we­ten dat hij zich wil in­zet­ten voor min­der zelf­red­za­me jon­ge­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 17-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Cdo
19°Cvr
17°Cza
15°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]