Via Kunst Kantoor naar Krachtcentrale

15 juni.- In het voormalig postkantoor aan de Kerkstraat in Huizen hebben kunstenaars Pieter Hogenbirk en Peter Kos het Kunst Kantoor geopend. Het is een opmaat naar hun droomproject: De Krachtcentrale, een industrieel pand aan de Havenstraat, dat momenteel compleet wordt gerenoveerd. Straks zal het een nieuw creatief centrum zijn voor kunst, muziek, sport en goed eten.

Via Kunst Kantoor naar KrachtcentraleKun­ste­naars Pie­ter Ho­gen­birk en Pe­ter Kos heb­ben on­langs - sa­men met edel­smid Na­ta­lie Hoo­ge­veen en mu­zi­kant Arno van Nieu­wen­hui­ze- hun in­trek ge­no­men in hun Pop-up Kunst Kan­toor aan de Kerk­straat in Hui­zen. Het is een tij­de­lijk on­der­ko­men, want over een jaar gaat hun gro­te droom in ver­vul­ling: de ope­ning van de com­pleet ge­re­no­veer­de Kracht­cen­tra­le aan de Ha­ven­straat in Hui­zen.
Het cre­a­tie­ve team (dat ja­ren met el­kaar heeft ge­werkt in de re­cen­te­lijk ver­koch­te ga­le­rie De Roo­ke­rij) bij el­kaar hou­den; dat is een van de be­lang­rijk­ste mo­tie­ven ach­ter de start van dit Pop-up Kunst Kan­toor, ver­telt Pie­ter ach­ter een kop kof­fie. Hij zit er te­vre­den bij aan een gro­te, vier­kan­te ta­fel, waar da­ge­lijks nieu­we plan­nen wor­den ge­smeed en cre­a­tie­ve brain­storms plaats­vin­den.

„Die ma­nier van wer­ken, die moet in stand blij­ven. Het team mag niet uit el­kaar val­len. En, heel sim­pel, ik heb na­tuur­lijk ge­woon werk­ruim­te no­dig. Van­daar dat we mijn kan­toor­tje hier naar toe heb­ben ver­huisd.”

Goud­smit

Dat kan­toor­tje is een ech­te ey­e­cat­cher. De wan­den zijn ge­vormd van op el­kaar ge­sta­pel­de oude bu­reaus. Hier­door heeft het ge­heel iets knus, een flink con­trast met het pand dat in de ba­sis nog­al kil en sfeer­loos is. Ach­ter­in de ruim­te heeft Pe­ter zijn werk­ruim­te in­ge­richt. Ook edel­smid Na­ta­lie heeft een ei­gen 'hok' be­trok­ken. „Het was be­lang­rijk dat haar werk­ruim­te kon wor­den af­ge­slo­ten", zo licht Pie­ter de in­rich­ting van het voor­ma­li­ge post­kan­toor toe. „Ik kan zo over­al bij”, lacht Na­ta­lie. „Het is heel klein na­tuur­lijk, en ik mis wel het dag­licht dat ik in De Roo­ke­rij had, maar voor nu is het pri­ma. Al­les bin­nen hand­be­reik. Ik kan hier zelfs mijn cur­sis­ten ont­van­gen.” Ze loopt even mee naar de in­gang van het pand, waar het Pop-up Kof­fie Café zit.

Het ca­feetje is open op vrij­dag (10 tot 18 uur) en za­ter­dag (10 tot 17 uur). Door het ge­bruik van pal­lets (bar en wan­den) en oude stoe­len, ta­fel­tjes en lam­pen is een ge­zel­li­ge huis­ka­mers­feer ge­creëerd. „Je kunt hier tosti's van Turks brood be­stel­len. En daar krijg je dan een te­ke­nin­ge­tje van Pie­ter bij. Lek­ker en leuk", zegt Na­ta­lie. Voor ze weer in haar ate­lier ver­dwijnt wijst ze nog even op de rek­ken met hip­pe rok­jes van de Rok­jes­fa­briek. „Die wor­den maar op een paar plek­ken in Ne­der­land ver­kocht!”

Inspi­re­rend

In­tus­sen is ook Pe­ter aan­ge­scho­ven. Hij ver­ont­schul­digt zich voor zijn zwar­te han­den. „Ik was nog even aan het werk in De Kracht­cen­tra­le", lacht hij. Net als col­le­ga Pie­ter zit hij er ener­giek bij. „Er ko­men nu heel bij­zon­de­re men­sen op ons pad.... dat is echt niet te ge­lo­ven. Zo in­spi­re­rend. Zij voe­len ge­woon pre­cies aan wat wij voor ogen heb­ben met De Kracht­cen­tra­le. We gaan daar met el­kaar echt iets heel moois neer­zet­ten"

Uit­ste­kend eten, kunst van hoog ni­veau, maar ook ruim­te voor sport, voor ver­ga­de­ren, maar voor­al ook zal er ver­bin­ding zijn tus­sen al die ele­men­ten. Dat waar het straks in de Kracht­cen­tra­le om draait, leg­gen de man­nen uit. "Denk een beet­je in de sfeer van de Wes­ter­gas­fa­briek in Am­ster­dam; het wordt prach­tig, daar zijn we van over­tuigd.”

De man­nen brui­sen van de ideeën. De strijd van de af­ge­lo­pen ja­ren met on­der meer de ge­meen­te, lijkt al wat naar de ach­ter­grond te zijn ver­dwe­nen.

Snuf­fe­len

„Er is ont­zet­tend veel steun in Hui­zen voor dit pro­ject. Dat is zo ge­groeid. We zijn nooit be­wust be­zig ge­weest met het creë­ren van draag­vlak. Het is er ge­woon, men­sen vin­den het be­lang­rijk dat er iets nieuws ge­beurt in het dorp.”

Er wan­delt een man het Pop-up Kunst Kan­toor bin­nen. Lik­kend aan een ijs­je vraagt hij wat hier ei­gen­lijk ge­beurt. Pie­ter en Pe­ter lich­ten een en an­der toe en ge­ven de be­zoe­ker een spe­ci­a­le Kracht­cen­tra­le-krant mee waar­in al­les tot in de­tail staat uit­ge­legd.

Even la­ter komt een vrouw bin­nen. Ze snuf­felt tus­sen de te­ke­nin­gen van Pie­ter, die mid­den in het Kunst Kan­toor met een knij­per­tje aan een droog­mo­len han­gen. „Ja, dat is heel leuk. Men­sen ko­men nu spon­taan langs, dat ge­beur­de in De Roo­ke­rij niet zo vaak. Dit pand is mis­schien niet heel mooi - daar­om heb­ben we ook maar met­een een flink doek voor die le­lij­ke ge­vel ge­han­gen - maar het is wel toe­gan­ke­lijk. Per­fect om het ko­mend jaar hier uit te leg­gen wat we nou pre­cies voor ogen heb­ben met De Kracht­cen­tra­le. Het zal to­taal an­ders wor­den dan wat we hier in het Kunst Kan­toor la­ten zien. En ook weer niet te ver­ge­lij­ken met ga­le­rie De Roo­ke­rij, waar we ja­ren ge­le­den met el­kaar zijn be­gon­nen.”  bron: Gooi en Eemlander  Foto: Huizer Nieuws
Ga terug

Publicatie datum: 15-6-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Czo
20°Cma
16°Cdi
13,5°Cwo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]