Voorzitter strooit zand in fusieproces

5 jan.- "Bes­te stad­ge­no­ten! Stem TEGEN Am­ster­dam.” Dat staat bo­ven het pam­flet dat het Co­mité Zelf­stan­dig Weesp (CZW) de deur heeft uit­ge­daan in de aan­loop naar het re­fe­ren­dum op 21 maart.
„Bij het ko­men­de re­fe­ren­dum heb­ben wij geen mo­ge­lijk­heid voor zelf­stan­dig Weesp te stem­men. De vraag­stel­ling bij het re­fe­ren­dum is de keu­ze tus­sen fu­sie met Am­ster­dam of Gooi­se Me­ren", staat er ver­der. „Wij roe­pen alle Weespers op om te gaan stem­men bij het re­fe­ren­dum en te­gen Am­ster­dam en vóór Gooi­se Me­ren te stem­men.”

Voor­zit­ter Bah­man Khala­fi van het CZW legt uit dat het stem­ad­vies is be­doeld om zand in de ma­chi­ne te strooi­en. „De ge­meen­te­raad is in meer­der­heid voor fu­sie met de ge­meen­te Am­ster­dam. Als een meer­der­heid van de be­vol­king tij­dens het re­fe­ren­dum zich uit­spreekt voor Gooi­se Me­ren staan po­li­tiek en be­vol­king lijn­recht te­gen­over el­kaar. Dit is onze eni­ge kans om het fu­sie­pro­ces te kun­nen be­lem­me­ren.”

In het pam­flet zelf wor­den er geen doek­jes om ge­won­den. "On­ze zo­ge­naam­de ver­te­gen­woor­di­gers in de ge­meen­te­raad heb­ben in 2016 be­slo­ten om onze stad in­clu­sief onze iden­ti­teit te ver­ko­pen. In 2017 heb­ben wij bij­na 3.200 hand­te­ke­nin­gen te­gen een fu­sie van de ge­meen­te Weesp aan de ge­meen­te­raad aan­ge­bo­den, maar ze heb­ben daar­aan geen ge­hoor ge­ge­ven. In het ein­de van 2017 heb­ben wij met meer dan 600 hand­te­ke­nin­gen een re­fe­ren­dum aan­ge­vraagd waar­door de Weespers over hun toe­komst hun stem kun­nen la­ten ho­ren. In het be­gin pro­beer­de de ge­meen­te door mid­del van al­ler­lei spel­le­tjes de aan­vraag te ver­hin­de­ren. Dat is hen niet ge­lukt en uit­ein­de­lijk heb­ben ze be­slo­ten het re­fe­ren­dum op hun ei­gen ma­nier te la­ten hou­den.”

Khala­fi re­a­li­seert zich dat de be­woor­ding ’het fu­sie­pro­ces be­lem­me­ren' de la­ding niet he­le­maal dekt. In 2016 was er con­sen­sus over de con­sta­te­ring dat Weesp niet lan­ger zelf­stan­dig kon blij­ven voort­be­staan. De stad wil­de graag haar ei­gen 'be­stuurs­kracht­on­der­zoek' hou­den en de pro­vin­cie stond dat ook toe. Bij het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject dat leid­de tot de Toe­komst­vi­sie van Weesp zijn veel in­wo­ners be­trok­ken. Maar de uit­kom­sten van het on­der­zoek brach­ten geen ver­an­de­ring in het uit­gangs­punt, na­me­lijk dat Weesp niet lan­ger zelf­stan­dig kan blij­ven. Be­stuurs­lid Gjalt Zon­der­geld van het CZW heeft hoge ver­wach­tin­gen van een re­fe­ren­dum­uit­slag voor Gooi­se Me­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 5-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cma
6°Cdi
6°Cwo
6°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]