Wethouder Miriam van Meerten is trots op MIRT-afspraken over ondertunneling van

14 dec.- ’Hier wordt niet meer aan getornd’. Wet­hou­der Mi­ri­am van Meer­ten is 'trots' op de af­spra­ken die zijn ge­maakt over de on­der­tun­ne­ling van de A1. „Aan deze op­los­sings­rich­tin­gen wordt niet meer ge­tornd", zo be­weert zij stel­lig.
De 'op­los­sings­rich­tin­gen' waar zij het dan over heeft be­tref­fen niet al­leen het on­der­tun­ne­len van de A1, maar het feit dat dit in sa­men­hang gaat ge­beu­ren met op­los­sin­gen voor het open­baar ver­voer. En dat is dan voor de lan­ge­re ter­mijn, na 2030. Ook op kor­te ter­mijn zijn ver­de­re af­spra­ken ge­maakt over pro­jec­ten die al in voor­be­rei­ding, of zelfs in uit­voe­ring zijn. "Denk hier­bij aan het snel­fiets­rou­te­net­werk, slim­me bus- en mee­rijd­dien­sten en het ver­be­te­ren van de aan­trek­ke­lijk­heid van het open­baar ver­voer - zo­als het spoor­boek­loos rij­den en de aan­pas­sin­gen aan het spoor die van­af vol­gend jaar gaan ge­beu­ren.” Maar ook de ver­bre­ding van de A27 valt on­der deze maat­re­ge­len.

De re­den voor de on­der­tun­ne­ling van de A1 is het feit dat vol­gens de mo­del­len het ver­keer van­af 2020 na Mui­der­berg vast­loopt. "Ie­der­een ziet na­tuur­lijk de fles­sen­hals bij Naar­den. Dat is ge­woon een pro­bleem. Met alle be­trok­ke­nen is nu ge­con­sta­teerd dat uit­brei­ding van de snel­weg echt niet mo­ge­lijk is. Het moet dus on­der­gronds. Er is geen goed­ko­pe op­los­sing voor dit pro­bleem.”

Hoe­wel er nog geen geld is toe­ge­kend twij­felt Van Meer­ten niet dat de on­der­tun­ne­ling over en­ke­le de­cen­nia wer­ke­lijk­heid is. „Dit is met alle be­trok­ke­nen be­spro­ken. De ver­schil­len­de pro­vin­cies, na­tuur­or­ga­ni­sa­ties, de re­gio en ook het Rijk. Alle neu­zen staan nu de­zelf­de kant op. Dit is de op­los­sing voor het ver­keer aan de oost­zij­de van Am­ster­dam", zo be­weert Van Meer­ten stel­lig.

De ge­maak­te af­spra­ken zijn op­ge­no­men in het MIRT, het meer­ja­ren­pro­gram­ma in­fra­struc­tuur, ruim­te en trans­port. Daar ont­leent Van Meer­ten ook haar ze­ker­heid aan dat deze plan­nen straks wor­den uit­ge­voerd. Het is ge­woon ont­zet­tend be­lang­rijk dat ie­der­een ziet dat er iets moet ge­beu­ren. Er is hier maat­werk no­dig. In 2021 slibt het vol­le­dig dicht. Maar nu alle par­tij­en het eens zijn dat er een pro­bleem is, zal er een op­los­sing ko­men. En dat is dus de on­der­tun­ne­ling van de A1.”

Van Meer­ten geeft slechts schoor­voe­tend toe dat 2030 mis­schien wel een erg op­ti­mis­ti­sche voor­spel­ling is dat de schep de grond in gaat. An­de­re gro­te pro­jec­ten moe­ten ja­ren wach­ten op uit­voe­ring. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27,5°Cdo
26°Cvr
22,5°Cza
20°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]