Wethouder Miriam van Meerten is trots op MIRT-afspraken over ondertunneling van

14 dec.- ’Hier wordt niet meer aan getornd’. Wet­hou­der Mi­ri­am van Meer­ten is 'trots' op de af­spra­ken die zijn ge­maakt over de on­der­tun­ne­ling van de A1. „Aan deze op­los­sings­rich­tin­gen wordt niet meer ge­tornd", zo be­weert zij stel­lig.
De 'op­los­sings­rich­tin­gen' waar zij het dan over heeft be­tref­fen niet al­leen het on­der­tun­ne­len van de A1, maar het feit dat dit in sa­men­hang gaat ge­beu­ren met op­los­sin­gen voor het open­baar ver­voer. En dat is dan voor de lan­ge­re ter­mijn, na 2030. Ook op kor­te ter­mijn zijn ver­de­re af­spra­ken ge­maakt over pro­jec­ten die al in voor­be­rei­ding, of zelfs in uit­voe­ring zijn. "Denk hier­bij aan het snel­fiets­rou­te­net­werk, slim­me bus- en mee­rijd­dien­sten en het ver­be­te­ren van de aan­trek­ke­lijk­heid van het open­baar ver­voer - zo­als het spoor­boek­loos rij­den en de aan­pas­sin­gen aan het spoor die van­af vol­gend jaar gaan ge­beu­ren.” Maar ook de ver­bre­ding van de A27 valt on­der deze maat­re­ge­len.

De re­den voor de on­der­tun­ne­ling van de A1 is het feit dat vol­gens de mo­del­len het ver­keer van­af 2020 na Mui­der­berg vast­loopt. "Ie­der­een ziet na­tuur­lijk de fles­sen­hals bij Naar­den. Dat is ge­woon een pro­bleem. Met alle be­trok­ke­nen is nu ge­con­sta­teerd dat uit­brei­ding van de snel­weg echt niet mo­ge­lijk is. Het moet dus on­der­gronds. Er is geen goed­ko­pe op­los­sing voor dit pro­bleem.”

Hoe­wel er nog geen geld is toe­ge­kend twij­felt Van Meer­ten niet dat de on­der­tun­ne­ling over en­ke­le de­cen­nia wer­ke­lijk­heid is. „Dit is met alle be­trok­ke­nen be­spro­ken. De ver­schil­len­de pro­vin­cies, na­tuur­or­ga­ni­sa­ties, de re­gio en ook het Rijk. Alle neu­zen staan nu de­zelf­de kant op. Dit is de op­los­sing voor het ver­keer aan de oost­zij­de van Am­ster­dam", zo be­weert Van Meer­ten stel­lig.

De ge­maak­te af­spra­ken zijn op­ge­no­men in het MIRT, het meer­ja­ren­pro­gram­ma in­fra­struc­tuur, ruim­te en trans­port. Daar ont­leent Van Meer­ten ook haar ze­ker­heid aan dat deze plan­nen straks wor­den uit­ge­voerd. Het is ge­woon ont­zet­tend be­lang­rijk dat ie­der­een ziet dat er iets moet ge­beu­ren. Er is hier maat­werk no­dig. In 2021 slibt het vol­le­dig dicht. Maar nu alle par­tij­en het eens zijn dat er een pro­bleem is, zal er een op­los­sing ko­men. En dat is dus de on­der­tun­ne­ling van de A1.”

Van Meer­ten geeft slechts schoor­voe­tend toe dat 2030 mis­schien wel een erg op­ti­mis­ti­sche voor­spel­ling is dat de schep de grond in gaat. An­de­re gro­te pro­jec­ten moe­ten ja­ren wach­ten op uit­voe­ring. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cvr
3°Cza
3,5°Czo
3,5°Cma

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]