Wethouder Miriam van Meerten is trots op MIRT-afspraken over ondertunneling van

14 dec.- ’Hier wordt niet meer aan getornd’. Wet­hou­der Mi­ri­am van Meer­ten is 'trots' op de af­spra­ken die zijn ge­maakt over de on­der­tun­ne­ling van de A1. „Aan deze op­los­sings­rich­tin­gen wordt niet meer ge­tornd", zo be­weert zij stel­lig.
De 'op­los­sings­rich­tin­gen' waar zij het dan over heeft be­tref­fen niet al­leen het on­der­tun­ne­len van de A1, maar het feit dat dit in sa­men­hang gaat ge­beu­ren met op­los­sin­gen voor het open­baar ver­voer. En dat is dan voor de lan­ge­re ter­mijn, na 2030. Ook op kor­te ter­mijn zijn ver­de­re af­spra­ken ge­maakt over pro­jec­ten die al in voor­be­rei­ding, of zelfs in uit­voe­ring zijn. "Denk hier­bij aan het snel­fiets­rou­te­net­werk, slim­me bus- en mee­rijd­dien­sten en het ver­be­te­ren van de aan­trek­ke­lijk­heid van het open­baar ver­voer - zo­als het spoor­boek­loos rij­den en de aan­pas­sin­gen aan het spoor die van­af vol­gend jaar gaan ge­beu­ren.” Maar ook de ver­bre­ding van de A27 valt on­der deze maat­re­ge­len.

De re­den voor de on­der­tun­ne­ling van de A1 is het feit dat vol­gens de mo­del­len het ver­keer van­af 2020 na Mui­der­berg vast­loopt. "Ie­der­een ziet na­tuur­lijk de fles­sen­hals bij Naar­den. Dat is ge­woon een pro­bleem. Met alle be­trok­ke­nen is nu ge­con­sta­teerd dat uit­brei­ding van de snel­weg echt niet mo­ge­lijk is. Het moet dus on­der­gronds. Er is geen goed­ko­pe op­los­sing voor dit pro­bleem.”

Hoe­wel er nog geen geld is toe­ge­kend twij­felt Van Meer­ten niet dat de on­der­tun­ne­ling over en­ke­le de­cen­nia wer­ke­lijk­heid is. „Dit is met alle be­trok­ke­nen be­spro­ken. De ver­schil­len­de pro­vin­cies, na­tuur­or­ga­ni­sa­ties, de re­gio en ook het Rijk. Alle neu­zen staan nu de­zelf­de kant op. Dit is de op­los­sing voor het ver­keer aan de oost­zij­de van Am­ster­dam", zo be­weert Van Meer­ten stel­lig.

De ge­maak­te af­spra­ken zijn op­ge­no­men in het MIRT, het meer­ja­ren­pro­gram­ma in­fra­struc­tuur, ruim­te en trans­port. Daar ont­leent Van Meer­ten ook haar ze­ker­heid aan dat deze plan­nen straks wor­den uit­ge­voerd. Het is ge­woon ont­zet­tend be­lang­rijk dat ie­der­een ziet dat er iets moet ge­beu­ren. Er is hier maat­werk no­dig. In 2021 slibt het vol­le­dig dicht. Maar nu alle par­tij­en het eens zijn dat er een pro­bleem is, zal er een op­los­sing ko­men. En dat is dus de on­der­tun­ne­ling van de A1.”

Van Meer­ten geeft slechts schoor­voe­tend toe dat 2030 mis­schien wel een erg op­ti­mis­ti­sche voor­spel­ling is dat de schep de grond in gaat. An­de­re gro­te pro­jec­ten moe­ten ja­ren wach­ten op uit­voe­ring. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

28°Cdo
27°Cvr
24°Cza
19,5°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]