Wijdemeren is van harte welkom bij Hilversum

13 okt.- Een meer­der­heid van de raads­com­mis­sie be­stuur en eco­no­mie vindt dat Ge­de­pu­teer­de Sta­ten (GS) het ei­gen­lij­ke doel van de hele be­stuurs­kracht­dis­cus­sie uit het oog is ver­lo­ren.
„Het gaat in de brief over fu­sies tot drie ge­meen­ten. Het ver­ster­ken van re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht komt niet aan de orde. On­be­grij­pe­lijk dat ze aan de be­lang­rijk­ste con­clu­sie van De­loit­te niet toe­ko­men", al­dus wet­hou­der Wi­mar Jae­ger. „Dan vra­gen wij ons echt af wat er in Haar­lem ge­beurt.” D66-frac­tie­voor­zit­ter An­ne­ma­rie den Daas steunt de brief die de ge­meen­te Hil­ver­sum on­ge­vraagd aan GS stuurt. „Het doel is be­stuurs­kracht. Door ge­dwon­gen hu­we­lij­ken krijg je al­leen maar vecht­schei­din­gen. Dan zien wij lie­ver alle hui­di­ge ge­meen­ten in één.”

De mees­te Hil­ver­sum­se par­tij­en vin­den een tus­sen­stap nog al­tijd niet ramp­za­lig, zo­lang stip aan de ho­ri­zon 'Gooi­stad' maar niet uit het oog wordt ver­lo­ren. Een van die par­tij­en is de Chris­tenU­nie. Frac­tie­lei­der Jan de Wit vindt het voor­al be­lang­rijk dat de pro­vin­cie nu eens ’gas geeft'. Dat blijkt vol­gens hem niet uit de meest re­cen­te brief. Ook Frits Vo­gel (VVD) noemt de toon van de pro­vin­cie 'te­leur­stel­lend'. „Het is ons nog niet dui­de­lijk hoe we het pro­bleem van be­perk­te be­stuurs­kracht in de re­gio op­los­sen.”

In de Hil­ver­sum­se raad zijn er ook par­tij­en die te­gen de ge­dwon­gen fu­sie­pro­ce­du­re zijn, al vor­men zij een min­der­heid. Voor­al Hart voor Hil­ver­sum is fel te­gen het fu­sie­be­sluit, voor­dat Hil­ver­sum­mers tij­dens de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen heb­ben kun­nen stem­men. "An­ders had­den bur­gers nog in­vloed kun­nen uit­oe­fe­nen op het be­sluit. Nu loopt de Ahri-pro­ce­du­re net voor de ver­kie­zin­gen af.”

War­me woor­den

Het ging tij­dens de com­mis­sie­ver­ga­de­ring over de Hil­ver­sum­se re­ac­tie aan GS, maar toch kwam ook mo­ge­lij­ke fu­sie­part­ner Wij­de­me­ren aan de orde. Jae­ger en de mees­te par­tij­en zijn van me­ning dat er geen war­me woor­den rich­ting Wij­de­me­ren in de brief moe­ten wor­den ge­zet. Toch wer­den die war­me woor­den wel uit­ge­spro­ken. „Zij zijn van har­te wel­kom. We kun­nen el­kaar echt ver­ster­ken", vindt Jae­ger. Dat vindt ook Emil Fa­lan (PvdA). "V­lie­gen zijn be­ter te van­gen met stroop dan met azijn.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Ollongrens NEEN tegen Limburgse fusie: eindigt herindeling Gooi in Landgraaf?

9 dec.- De provincie Limburg wilde Landgraaf, waar velen van ons mooie muzikale herinneringen aan hebben, fuseren met Heerlen. De Raad van State adviseerde eerder negatief. Waarom? De Raad zelf zei het zo: “Artikel 8 v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkie- zingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandig- heid kan alleen blijven bestaan als e  Lees verder

[Het weer in Laren]

2,5°Cdo
0°Cvr
1°Cza
-0°Czo

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Wild-West cultuur bij herindeling

7 dec.- De provincie Limburg wil dat de gemeenten Heerlen en Landgraaf fuseren. Beide gemeenten hebben allerlei varianten van fusie en samenwerking besproken. Begin 2017 stelden de beide colleges een fusie voor, maar de gemeenteraad van Landgraaf stak daar  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]