Wijdemeren is van harte welkom bij Hilversum

13 okt.- Een meer­der­heid van de raads­com­mis­sie be­stuur en eco­no­mie vindt dat Ge­de­pu­teer­de Sta­ten (GS) het ei­gen­lij­ke doel van de hele be­stuurs­kracht­dis­cus­sie uit het oog is ver­lo­ren.
„Het gaat in de brief over fu­sies tot drie ge­meen­ten. Het ver­ster­ken van re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht komt niet aan de orde. On­be­grij­pe­lijk dat ze aan de be­lang­rijk­ste con­clu­sie van De­loit­te niet toe­ko­men", al­dus wet­hou­der Wi­mar Jae­ger. „Dan vra­gen wij ons echt af wat er in Haar­lem ge­beurt.” D66-frac­tie­voor­zit­ter An­ne­ma­rie den Daas steunt de brief die de ge­meen­te Hil­ver­sum on­ge­vraagd aan GS stuurt. „Het doel is be­stuurs­kracht. Door ge­dwon­gen hu­we­lij­ken krijg je al­leen maar vecht­schei­din­gen. Dan zien wij lie­ver alle hui­di­ge ge­meen­ten in één.”

De mees­te Hil­ver­sum­se par­tij­en vin­den een tus­sen­stap nog al­tijd niet ramp­za­lig, zo­lang stip aan de ho­ri­zon 'Gooi­stad' maar niet uit het oog wordt ver­lo­ren. Een van die par­tij­en is de Chris­tenU­nie. Frac­tie­lei­der Jan de Wit vindt het voor­al be­lang­rijk dat de pro­vin­cie nu eens ’gas geeft'. Dat blijkt vol­gens hem niet uit de meest re­cen­te brief. Ook Frits Vo­gel (VVD) noemt de toon van de pro­vin­cie 'te­leur­stel­lend'. „Het is ons nog niet dui­de­lijk hoe we het pro­bleem van be­perk­te be­stuurs­kracht in de re­gio op­los­sen.”

In de Hil­ver­sum­se raad zijn er ook par­tij­en die te­gen de ge­dwon­gen fu­sie­pro­ce­du­re zijn, al vor­men zij een min­der­heid. Voor­al Hart voor Hil­ver­sum is fel te­gen het fu­sie­be­sluit, voor­dat Hil­ver­sum­mers tij­dens de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen heb­ben kun­nen stem­men. "An­ders had­den bur­gers nog in­vloed kun­nen uit­oe­fe­nen op het be­sluit. Nu loopt de Ahri-pro­ce­du­re net voor de ver­kie­zin­gen af.”

War­me woor­den

Het ging tij­dens de com­mis­sie­ver­ga­de­ring over de Hil­ver­sum­se re­ac­tie aan GS, maar toch kwam ook mo­ge­lij­ke fu­sie­part­ner Wij­de­me­ren aan de orde. Jae­ger en de mees­te par­tij­en zijn van me­ning dat er geen war­me woor­den rich­ting Wij­de­me­ren in de brief moe­ten wor­den ge­zet. Toch wer­den die war­me woor­den wel uit­ge­spro­ken. „Zij zijn van har­te wel­kom. We kun­nen el­kaar echt ver­ster­ken", vindt Jae­ger. Dat vindt ook Emil Fa­lan (PvdA). "V­lie­gen zijn be­ter te van­gen met stroop dan met azijn.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]