Wijdemeren is van harte welkom bij Hilversum

13 okt.- Een meer­der­heid van de raads­com­mis­sie be­stuur en eco­no­mie vindt dat Ge­de­pu­teer­de Sta­ten (GS) het ei­gen­lij­ke doel van de hele be­stuurs­kracht­dis­cus­sie uit het oog is ver­lo­ren.
„Het gaat in de brief over fu­sies tot drie ge­meen­ten. Het ver­ster­ken van re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht komt niet aan de orde. On­be­grij­pe­lijk dat ze aan de be­lang­rijk­ste con­clu­sie van De­loit­te niet toe­ko­men", al­dus wet­hou­der Wi­mar Jae­ger. „Dan vra­gen wij ons echt af wat er in Haar­lem ge­beurt.” D66-frac­tie­voor­zit­ter An­ne­ma­rie den Daas steunt de brief die de ge­meen­te Hil­ver­sum on­ge­vraagd aan GS stuurt. „Het doel is be­stuurs­kracht. Door ge­dwon­gen hu­we­lij­ken krijg je al­leen maar vecht­schei­din­gen. Dan zien wij lie­ver alle hui­di­ge ge­meen­ten in één.”

De mees­te Hil­ver­sum­se par­tij­en vin­den een tus­sen­stap nog al­tijd niet ramp­za­lig, zo­lang stip aan de ho­ri­zon 'Gooi­stad' maar niet uit het oog wordt ver­lo­ren. Een van die par­tij­en is de Chris­tenU­nie. Frac­tie­lei­der Jan de Wit vindt het voor­al be­lang­rijk dat de pro­vin­cie nu eens ’gas geeft'. Dat blijkt vol­gens hem niet uit de meest re­cen­te brief. Ook Frits Vo­gel (VVD) noemt de toon van de pro­vin­cie 'te­leur­stel­lend'. „Het is ons nog niet dui­de­lijk hoe we het pro­bleem van be­perk­te be­stuurs­kracht in de re­gio op­los­sen.”

In de Hil­ver­sum­se raad zijn er ook par­tij­en die te­gen de ge­dwon­gen fu­sie­pro­ce­du­re zijn, al vor­men zij een min­der­heid. Voor­al Hart voor Hil­ver­sum is fel te­gen het fu­sie­be­sluit, voor­dat Hil­ver­sum­mers tij­dens de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen heb­ben kun­nen stem­men. "An­ders had­den bur­gers nog in­vloed kun­nen uit­oe­fe­nen op het be­sluit. Nu loopt de Ahri-pro­ce­du­re net voor de ver­kie­zin­gen af.”

War­me woor­den

Het ging tij­dens de com­mis­sie­ver­ga­de­ring over de Hil­ver­sum­se re­ac­tie aan GS, maar toch kwam ook mo­ge­lij­ke fu­sie­part­ner Wij­de­me­ren aan de orde. Jae­ger en de mees­te par­tij­en zijn van me­ning dat er geen war­me woor­den rich­ting Wij­de­me­ren in de brief moe­ten wor­den ge­zet. Toch wer­den die war­me woor­den wel uit­ge­spro­ken. „Zij zijn van har­te wel­kom. We kun­nen el­kaar echt ver­ster­ken", vindt Jae­ger. Dat vindt ook Emil Fa­lan (PvdA). "V­lie­gen zijn be­ter te van­gen met stroop dan met azijn.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

26°Cza
28,5°Czo
28,5°Cma
26,5°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]