Prachtwerk in huize Singer: verzamelen op het gevoel

18 jan.- In het mu­se­um van Sin­ger La­ren is het deze da­gen be­hoor­lijk feest.
Niet al­leen zijn er twee nieu­we te­ke­nin­gen van Vin­cent Van Gogh te zien, ook kan de be­zoe­ker ge­nie­ten van de ten­toon­stel­ling van 'Im­pres­si­o­nism & be­yond, A won­der­ful jour­ney'. Ge­toond wordt de kunst­col­lec­tie van het ver­za­me­laarspaar John en Ma­ri­ne Fen­tener van Vlis­sin­gen. Pi­cas­so, Renoir, Sig­nac, Dufy, Van Don­gen, ze ko­men al­le­maal voor­bij. Mu­se­um­di­rec­teur Jan Ru­dolph de Lorm is on­der de in­druk van het ver­za­mel­de dat ove­ri­gens niet chro­no­lo­gisch is op­ge­han­gen maar meer 'hui­se­lijk', uit­gaan­de van wat bij el­kaar past.

 

18 jan.- Paar­den, bo­ten, wa­ter, kleur; het is een en al ge­voel dat de ten­toon­stel­ling 'Im­pres­si­o­nism & be­yond, A won­der­ful jour­ney' in Sin­ger La­ren biedt.
Te zien is de col­lec­tie van het ver­za­me­laars­echt­paar John Fen­tener van Vlis­sin­gen en Ma­ri­ne com­tes­se de Pour­talès.

Hij is van de bo­ten, zij van de paar­den. In ruim 45 jaar bouw­de het stel een kunst­ver­za­me­ling op van im­pres­si­o­nis­ten, post­im­pres­si­o­nis­ten en ex­pres­si­o­nis­ten met de groot­ste na­men als Mo­net, Ma­net, Renoir, De­g­as, Pis­sar­ro, Van Gogh, Ber­nard, Gau­guin, Sis­ley, Sig­nac, Van Don­gen, Ma­tis­se, Mar­quet, Dufy, Nol­de en Pi­cas­so. Een prach­ti­ge reis, in­der­daad.

Het is voor het eerst dat de col­lec­tie op deze ma­nier bij­een is ge­bracht. „Als ik het zie, word ik vre­se­lijk emo­ti­o­neel", al­dus Van Vlis­sin­gen.

John Fen­tener van Vlis­sin­gen komt uit een on­der­ne­mers­ge­slacht. Als eni­ge van drie broers stap­te hij niet in het fa­mi­lie­be­drijf, maar bouw­de hij reis­or­ga­ni­sa­tie BCD Tra­vel uit tot een van de groot­ste ter we­reld. Zijn ver­mo­gen wordt ge­schat op en­ke­le mil­jar­den.

Eerste aan­koop

John en Ma­ri­ne leer­den el­kaar in Pa­rijs ken­nen. Hun eer­ste aan­koop was 'Tour Eif­fel' van Bram van Vel­de ter ge­le­gen­heid van hun vijf­ja­rig hu­we­lijk. „Dat was in 1969, ik durf het bij­na niet te zeg­gen", grapt de ai­ma­be­le Van Vlis­sin­gen. „Ik zie ons nog over het schil­de­rij ge­bo­gen staan. 'Bram van Vel­de? Ken jij die?’, vroeg ik aan mij vrouw.” Waar­mee Van Vlis­sin­gen maar wil zeg­gen dat niet de naam van de kun­ste­naar, maar het kunst­werk zelf deed be­slis­sen tot aan­koop.

'Puur op emo­tie', vat de ver­za­me­laar het ont­staan van de col­lec­tie sa­men. En ja, zeg nu zelf, wie kan er on­be­roerd blij­ven bij het schil­de­rij van Van Vel­de met de bloe­men in de ven­ster­bank en Pa­rijs en de Eif­fel­to­ren daar­ach­ter? „En mis­schien dat dit hier nog een kerk is”, wijst Van Vlis­sin­gen geest­drif­tig naar de be­bou­wing rechts bo­ven­in het doek.

'Tour Eif­fel' is een van de schil­de­rij­en waar­mee de ten­toon­stel­ling in Sin­ger La­ren opent. Het hangt te­gen­over ’El màn­ton’ van Kees van Don­gen, een ma­jes­tu­eus vrou­wen­por­tret waar de be­zoe­ker on­mo­ge­lijk om­heen kan.

Van Don­gen is trou­wens goed ver­te­gen­woor­digd in de col­lec­tie. Zo hangt van zijn hand in Sin­ger La­ren een por­tret van Bri­git­te Bar­dot. Bij het werk is een gees­tig film­pje te zien van Bar­dot die po­seert voor de be­jaar­de schil­der. Van Don­gen kletst aan een stuk door; de man zou een enor­me pra­ter zijn ge­weest. Bar­dot heeft haar ge­zicht naar hem toe­ge­wend en kijkt als een ver­schrikt paard­je.

Fijn werk

De col­lec­tie is di­vers en „van on­ge­kend ni­veau", al­dus Jan Ru­dolph de Lorm, mu­se­um­di­rec­teur van Sin­ger La­ren.

In­der­daad is het ge­bo­de­ne nau­we­lijks sa­men te vat­ten dan met de woor­den van de ver­za­me­laar zelf: "Puur emo­tie.”

Neem 'Schar­ren­dro­ge­rij te Sche­ve­nin­gen', 1882, waar­aan Van Gogh met ple­zier ge­werkt schijnt te heb­ben. Men­sen, wat een on­ge­loof­lijk fijn werk.

Van Van Gogh zijn ge­du­ren­de de ten­toon­stel­ling ook de twee gis­te­ren ge­pre­sen­teer­de nieu­we aan­win­sten te be­zich­ti­gen: ’De heu­vel van Mont­mar­tre met steen­groe­ve, maart 1886’ en ’De heu­vel van Mont­ma­tre', uit het­zelf­de jaar. De eer­ste is in het be­zit van Van Vlis­sin­gen, de laat­ste van het Van Gogh Mu­se­um.

'Gran­de fi­na­le'

Het te­de­re 'Por­tret van Dora Maar, sla­pend' van Pa­blo Pi­cas­so, de prach­ti­ge ogen van 'Jon­ge vrouw met roos' van Renoir, de zon­over­go­ten 'Ha­ven van Saint-Tro­pe­z' van Char­les Ca­moin, het ont­roe­ren­de beeld ’Rê­ve au coin du feu’ van Ca­mil­le Clau­del, je moet het zien om het te ge­lo­ven.

In de laat­ste zaal is de 'gran­de fi­na­le' in kleur, kleur en nog eens kleur. Aan de mu­se­um­wan­den han­gen bloe­men van Ra­oul Dufy, Emil Nol­de en Pa­blo Pi­cas­so. Wat een fij­ne ma­nier om af­scheid te ne­men.  Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Ineke Vaasen-Janssen, Leo Janssen

Afbeelding: 
Kees van Dongen: ’Brigitte Bardot’, 1954, olieverf op doek, 65 x 46 cm.
Van onze verslaggever
 

Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]