Fundatie Zwolle leent 'mooiste van de mooiste' uit aan Singer Laren

12 okt.- Dit prachtige schilderij van Isaac Israëls, aldus  Singer laren  gaf Museum de Fundatie ons in bruikleen voor de tentoonstelling 'Mooiste modernisten'. Het is zo ontzettend mooi, bedankt Museum de Fundatie

Isaac Israëls, Vrouw in profiel voor zonnebloemen van Van Gogh, 1918, olieverf op doek, 71 x 59 cm, Collectie Museum de Fundatie, Zwolle en Heino/Wijhe

 

 

 

Mooiste van de mooiste

 

12 okt.- Het was twee jaar ge­le­den tij­dens een uit­wis­se­lings­ten­toon­stel­ling in het Fran­se Musée d'Art mo­der­ne de Troy­es dat het ten vol­le tot mu­se­um­di­rec­teur Jan Ru­dolph de Lorm van Sin­ger La­ren door­drong; "Tj­ees, wat een waan­zin­ni­ge col­lec­tie heb­ben we ei­gen­lijk.”
Een ver­za­me­ling na­me­lijk waar­mee het ver­haal van de Ne­der­land­se mo­der­nis­ten kan wor­den ver­teld. Wel­nu, de mooi­ste van die wer­ken zijn nu in Sin­ger La­ren te zien on­der de ti­tel - hoe kan het ook an­ders - 'Mooi­ste

mo­der­nis­ten'.

Het is als­of met de ten­toon­stel­ling al­les bij el­kaar komt, vindt De Lorm. De klus van de ver­bou­wing is ge­klaard en in het ver­nieuw­de Sin­ger La­ren wordt af­ge­trapt met een ten­toon­stel­ling die uit­gaat van de na­la­ten­schap van het Ame­ri­kaan­se echt­paar Anna en Wil­lem Sin­ger, grond­leg­gers van de Sin­ger­col­lec­tie. 'Mooi­ste mo­der­nis­ten' laat de bloei van de Ne­der­land­se kunst zien in de pe­ri­o­de 1870-1930, van de Haag­se School en het Am­ster­dams im­pres­si­o­nis­me tot de avant-gar­de­stro­min­gen als poin­til­lim­se, lu­mi­nis­me, ku­bis­me, De Stijl en het ex­pres­si­o­nis­me. De be­zoe­ker treft Jo­zef Is­raëls, An­ton Mau­ve, Jan Toor­op, Char­ley Toor­op, Kees van Don­gen, Gestel en…, De Lorm on­der­breekt zijn be­toog om de klein­zoon van Jan Sluij­ters die Sin­ger La­ren bin­nen­wan­delt te be­groe­ten. "Sluij­ters speelt een gro­te rol”, deelt hij de na­zaat van de be­roem­de schil­der mee.

Er zijn pa­rel­tjes te zien die elk om hun ei­gen re­den dat pre­di­kaat ver­die­nen. Neem nu het por­tret 'Vrouw in pro­fiel voor zon­ne­bloe­men van Van Gog­h' uit 1918 van Is­aac Is­raels en in bruik­leen ge­ge­ven door Mu­se­um De Fun­da­tie in Zwol­le. Het werk is bij­na schok­kend door­dat het de toe­schou­wer zo de ge­schie­de­nis in­trekt; er is een mooie vrouw ge­weest waar­van een prach­tig por­tret is ge­maakt staand voor een we­reld­be­roemd schil­de­rij van Van Gogh. Het is al­le­maal echt ge­beurd, men­sen.

Bij een voor­stu­die van ’Bal Ta­ba­rin' van Jan Sluij­ters be­leeft de toe­schou­wer op een­zelf­de in­ten­se ma­nier de ge­schie­de­nis en ont­wik­ke­ling van de Ne­der­land­se schil­der­kunst. Sluij­ters toont een dan­sen­de me­nig­te in een Pa­rij­se uit­gaans­ge­le­gen­heid in een zaal die ver­licht wordt door kroon­luch­ters. Elek­tri­sche ver­lich­ting was een nieu­wig­heid rond 1900. De re­la­tief klei­ne voor­stu­die over­wel­digt door het le­ven en licht dat er van­af spat­ten. Dit doek van be­schei­den af­me­tin­gen was de aan­zet tot de be­ken­de, uit­ge­werk­te ver­sie, me­ters­groot en mo­nu­men­taal.

Ver­ge­lijk daar­mee 'Herfst' van Leo Gestel uit 1909. Weer die ener­gie en dat licht die van het doek af­sprin­gen. Van Gestel is ver­der on­der meer 'Lig­gend naakt' uit 1913 te zien. Tij­dens de over­zichts­ten­toon­stel­ling van de schil­der in Sin­ger La­ren in 2015 ont­brak het schil­de­rij door­dat het was op­ge­no­men in een ge­lijk­tij­di­ge Mau­ve­ten­toon­stel­ling.

Naast het naakt van Gestel hangt ’Het ont­wa­ken' - even­eens uit 1913 - van Jan Sluij­ters. Gestel en Sluij­ters wa­ren in 1900 sa­men naar Pa­rijs ge­weest en werk­ten soms sa­men in een ate­lier. Legt Gestel het naakt in een ku­bis­ti­sche stijl vast, Sluij­ters doet dat in een ex­pres­sie­ve schil­der­toets in pas­tel­tin­ten. Zijn de wer­ken op zich al prach­tig, naast el­kaar boei­en ze nog meer, om­dat in deze 'op­stel­ling' de hand­te­ke­ning van de bei­de schil­ders wordt be­na­drukt.

'Twee vrou­wen in de sneeuw' van Ge­or­ge Hen­drik Breit­ner, de land­schap­pen van Zou­te­lan­de van Fer­di­nand Hart Nib­brig en Jan Toor­op, een land­schap van Ja­co­ba van Heems­ker­ck, 'Kerk­je in La­ren' van Lou Loe­ber; 'Mooi­ste mo­der­nis­ten' om­vat hon­derdtwin­tig wer­ken, hon­derdtwin­tig keer feest.

De ten­toon­stel­ling opent met ’Het late uur’ van Jo­zef Is­raëls, boeg­beeld van de Haag­se School en de ont­dek­ker van La­ren als plek om te schil­de­ren. Het me­ters­gro­te doek is een bruik­leen van de Rijks­dienst van Cul­tu­reel Erf­goed. Al­leen dit schil­de­rij al is een be­zoek aan Sin­ger La­ren waard.

De gast ver­laat het nieu­we mu­se­um zo­als het ge­ko­men is, via de vil­la van de Sin­gers die nu als het ware om­armd wordt door de nieuw­bouw. Daar, in ’De Wil­de Zwa­nen', han­gen ver­schil­len­de por­tret­ten van het paar Sin­ger. Het lijkt als­of ze de be­zoe­ker wel­kom he­ten. Pre­cies zo­als De Lorm dat graag ziet. „De mo­der­nis­ten bij de Sin­gers thuis.”  Bron: Gooi en Eemlander

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 12-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

7,5°Cdi
13°Cwo
15°Cdo
15°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]