Crailo wordt post-fossiele woonwijk

4 aug.- Het voormalig militair terrein Crailo komt voor het eind van het jaar in handen van Hilversum, Gooise Meren en Laren. De drie gemeenten kopen het veertig hectare grote gebied van de provincie Noord-Holland. Crailo is een van de laatste grote bouwlocaties in het Gooi. Aan welke plan wordt achter de schermen gewerkt, en wat is daaraan vooraf gegaan?
Voor het GNR is het ecoduct bij Crailo van groot, regionaal belang. GNR


Het ge­bied ten zuid­wes­ten van de A1 heeft in de loop der tijd uit­een­lo­pen­de func­ties ge­had. Om te be­gin­nen na­tuur­lijk een mi­li­tai­re, met on­der meer de voor­ma­li­ge Ko­lo­nel Palm­ka­zer­ne en het bij­be­ho­ren­de oe­fen­ter­rein.
La­ter fun­geer­de de­len van Crailo on­der meer als asiel­zoe­kers­cen­trum, als oe­fen­ter­rein voor de brand­weer en an­de­re hulp­dien­sten, en als plek waar deel­ne­mers aan het SBS6-pro­gram­ma Uto­pia ge­acht wor­den ’een nieu­we sa­men­le­ving te creë­ren’. Dat al­les is bin­nen af­zien­ba­re tijd vol­tooid ver­le­den tijd.

In 2007 kocht de pro­vin­cie Noord-Hol­land het ge­bied van het Rijk (Do­mei­nen). De pro­vin­cie bracht de on­der­grond in kaart, sa­neer­de de bo­dem, haal­de ko­gels, gra­na­ten en an­de­re on­ge­rech­tig­he­den uit de grond en sloop­te en­ke­le ge­bou­wen. Plan­nen voor de in­vul­ling van het ter­rein kwa­men op ta­fel en ver­dwe­nen weer in de prul­len­mand.

Eind vo­rig jaar werd dui­de­lijk dat de vei­lig­heids­re­gio af­zag van een per­ma­nent oe­fen­cen­trum op Crailo. En dat het COA toch geen gat zag in een nieuw asiel­zoe­kers­cen­trum in het zui­de­lijk deel van het ge­bied. De pro­vin­cie ging daar­op op­nieuw om ta­fel met Hil­ver­sum, La­ren en Gooi­se Me­ren.

Me­dia-clus­ter

Voor Crailo-Noord (ten noor­den van het Ge­bed zon­der End; grond­ge­bied Hil­ver­sum en Gooi­se Me­ren) dach­ten de over­he­den al aan wo­ning­bouw. Voor Crailo-Zuid (gro­ten­deels La­ren; stuk­je Hil­ver­sum) aan wo­ning­bouw of ’een clus­ter van be­drij­ven die ac­tief zijn op een­zelf­de ge­bied, bij­voor­beeld op het ge­bied van de me­dia'. Ook de term 'me­dia­cam­pus' viel.

Zuid heeft deels een na­tuur­be­stem­ming en maakt - zo be­klem­toon­de de pro­vin­cie - net als het eco­duct Laar­der­hoogt over de A1 deel uit van een na­tuur­ver­bin­ding. ’Een rand­voor­waar­de voor nieu­we ont­wik­ke­lin­gen is dat deze goed sa­men­gaan met deze na­tuur.’ Zo luidt ook de aan­be­ve­ling van Wa­ge­nin­gen En­vi­ro­men­tal Resarch (Al­ter­ra), dat in op­dracht van de pro­vin­cie on­der­zoek deed naar ’het pro­gram­ma van ei­sen voor wo­ning­bouw na­bij de na­tuur­brug van­uit eco­lo­gisch per­spec­tief'.

In Crailo-Zuid is een strook van cir­ca 150 me­ter be­schik­baar voor wo­ning­bouw, stelt Al­ter­ra vast. En: de mi­ni­ma­le af­stand tus­sen de na­tuur­brug en de wo­ning­bouw­lo­ca­tie is 150 me­ter. Ver­der doen de des­kun­di­gen in het in maart van dit jaar ver­sche­nen rap­port on­der meer aan­be­ve­lin­gen over de in­rich­ting van de bouw­plek en van de na­tuur­strook, en over het af­scher­men van het groen te­gen al­ler­lei ver­sto­rin­gen door de mens.

On­langs be­reik­ten de drie ge­meen­ten en de pro­vin­cie - na maan­den­lang ste­vig on­der­han­de­len - een ak­koord over de over­na­me van Crailo. Daar­mee is Haar­lem een hoofd­pijn­dos­sier kwijt (het luk­te maar niet om het ge­bied te ver­ko­pen), en krijgt het Gooi­se trio de vrije hand in het cen­traal ge­le­gen ge­bied. Hoe­wel de drie ge­meen­te­ra­den het licht nog niet op groen heb­ben ge­zet - en de over­dracht dus nog moet plaats­vin­den - wer­ken de drie ge­meen­ten al ge­za­men­lijk aan de in­vul­ling van Crailo.

Over de plan­nen, die al ver­ge­vor­derd zou­den zijn, is nog maar heel wei­nig naar bui­ten ge­bracht. In maart meld­den de wet­hou­ders dat er op Crailo-Noord vier- tot zes­hon­derd wo­nin­gen voor ver­schil­len­de in­ko­mens­klas­sen ko­men, waar­van in ie­der ge­val een der­de in de so­ci­a­le sec­tor. In Zuid, na­bij de A1, is ruim­te voor en­ke­le be­drij­ven. De ge­meen­ten kij­ken daar­bij naar 'on­der­ne­min­gen die in hui­di­ge wij­ken ge­van­gen zit­ten', zo­als Hun­kemöl­ler in Hil­ver­sum.

Ve­to­recht

De drie ge­meen­ten krij­gen even­veel zeg­gen­schap en ook ve­to­recht: be­lang­rij­ke be­slui­ten moe­ten una­niem wor­den ge­no­men. Voor de kos­ten en op­breng­sten is een ver­deel­sleu­tel af­ge­spro­ken, op ba­sis van het in­wo­ner­tal. Hil­ver­sum be­taal­t/­krijgt 55 pro­cent, Gooi­se Me­ren 35 pro­cent en La­ren tien pro­cent. Dat geldt bij­voor­beeld ook voor de zes ton, die het on­der­zoek naar de rand­voor­waar­den en de (fi­nan­ciële) haal­baar­heid van de aan­koop heeft ge­kost.

De am­bi­ties van de ge­meen­ten zijn hoog, bleek tij­dens een be­slo­ten bij­een­komst voor raads­le­den. Op Crailo moet een ’ kwa­li­ta­tief zeer hoog­waar­di­ge wijk' ko­men, een 'schit­te­rend woon-werk­ge­bied met aan­dacht voor le­vens­loop­be­sten­dig­heid, in­no­va­tie en duur­zaam­heid'. Een 'post-fos­sie­le' wijk: 'ga­s­loos en Nul-op-de-Me­ter'. Dit al­les met be­houd van his­to­ri­sche ge­bou­wen. En ’in goe­de ba­lans met het aan­gren­zen­de na­tuur­ge­bie­d'. Kort­om, zo­als het col­le­ge van La­ren het om­schrijft, een ont­wik­ke­ling met ’een hoge duur­za­me en cir­cu­lai­re am­bi­tie die past in de na­tuur­rij­ke om­ge­ving'.

Uit de pre­sen­ta­tie aan een se­lect groep­je raads­le­den is ook in­for­ma­tie te ha­len, die wat tast­baar­der is. In to­taal vijf van de veer­tig hec­ta­re wordt ge­re­ser­veerd voor be­drij­ven, met als 'ont­snap­pings­clau­su­le' dat ook hier wo­nin­gen kun­nen wor­den ge­bouwd. Con­form de Re­gi­o­na­le Woon­vi­sie wordt een der­de (33%) van de hui­zen ge­bouwd in de so­ci­a­le sec­tor (in te­gen­stel­ling tot de pro­vin­ci­a­le plan­nen hoofd­za­ke­lijk huur) en vijf­tien pro­cent in het mid­deldu­re huur­seg­ment. Er komt een in­te­graal plan voor bei­de de­len van Crailo. En de zo­ge­he­ten Mi­li­tai­re Laan, die door het ge­bied loopt, blijft be­hou­den.

De ge­meen­ten er­ken­nen het be­staan van een aan­tal ri­si­co's. De mo­ge­lij­ke knel­pun­ten zijn: de mi­li­eu­ef­fect­rap­por­ta­ge, de ont­slui­ting van­af de A1 en de door het GNR ver­de­dig­de na­tuur­be­lan­gen.

Ge­raamd wordt dat de to­ta­le ont­wik­ke­ling van Crailo cir­ca twaalf jaar in be­slag neemt. De so­ci­a­le wo­ning­bouw wordt naar rato tus­sen de drie ge­meen­ten ver­deeld.

De pro­vin­cie be­taal­de tien jaar ge­le­den 24 mil­joen euro voor het ge­bied. In de tus­sen­tijd zijn er ech­ter heel veel kos­ten ge­maakt. De to­ta­le kos­ten be­dra­gen maar liefst 49,5 mil­joen. Haar­lem wil bij de ver­koop aan de ge­meen­ten niet het on­der­ste uit de kan, maar wel de waar­de krij­gen waar­voor Crailo in de ei­gen boe­ken staat. Dat is 33,2 mil­joen. De Gooi­se ge­meen­ten wil­len op hun beurt dat de ex­ploi­ta­tie van de aan­ge­koch­te grond op zijn minst 'bu­get­tair neu­traal' is. Dat wil zeg­gen: even­veel op­brengt als het ge­kost heeft.

Dat drie ge­meen­ten sa­men een ge­bied ont­wik­ke­len is re­de­lijk uniek te noe­men. On­der­lin­ge af­spra­ken zijn van es­sen­ti­eel be­lang. Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren gaan sa­men een 'Crailo-BV’ op­rich­ten, waar­van de aan­de­len weer vol­gens de be­ken­de sleu­tel (55-35-10 pro­cent) on­der­ling wor­den ver­deeld.

Be­den­kin­gen

De ko­men­de maan­den wordt ver­der ge­werkt aan de koop­over­een­komst met de pro­vin­cie en aan een be­stuurs­over­een­komst tus­sen de drie ge­meen­ten. In no­vem­ber/­de­cem­ber ko­men dan de drie ge­meen­te­ra­den aan bod. Eerst om even­tu­e­le 'wen­sen en be­den­kin­gen' op ta­fel te leg­gen, ver­vol­gens om geld be­schik­baar te stel­len voor de voor­be­rei­ding van de plan­nen en voor de aan­koop van de grond. Als al­les vol­gens plan ver­loop kun­nen bei­de over­een­kom­sten nog voor de jaar­wis­se­ling wor­den on­der­te­kend.  Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 4-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cma
17°Cdi
16°Cwo
16,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]