Aanpak communicatie wateroverlast door gemeente

31 jan.- Aanpak communicatie met inwoners over aanpak (afval)wateroverlast

 

A. Aanleiding Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad van Laren een motie aangenomen waarin het college opgedragen wordt:

 1. 1)  Op korte termijn bijeenkomsten tussen bewoners en de gemeente te beleggen, teneinde na te gaan of overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt;
 2. 2)  Een budget van maximaal € 10.000 ter beschikking te stellen om een bureau in te schakelen dat deze bijeenkomsten procesmatig en technisch-inhoudelijk kan ondersteunen;
 3. 3)  Ernaar te streven dat dit proces uiterlijk 1 mei 2018 is afgerond zodat definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.

De indieners van de motie geven daarbij aan dat het afkoppelen door hen geaccepteerd wordt als gekozen oplossingsrichting, evenals het in het concept GRP 2018-2022 voorgestelde financieringsmodel.

Maar ook dat een aantal bewoners niet in kan stemmen met de voorgestelde aanpak en zich bovendien onvoldoende betrokken voelt bij de voorbereidingen. Door de motie wordt derhalve een inspanning van het college gevraagd met bewoners in gesprek te gaan en te trachten met hen tot overeenstemming te komen. Hoewel er in de motie gesproken wordt over het voeren van gesprekken met een aantal bewoners dat zich niet kan vinden in de aanpak, is tijdens de behandeling van de motie ook opgeroepen om zoveel mogelijk perceeleigenaren van Laren de kans te geven deel te nemen aan gesprekken over wateroverlast en afkoppelen. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

De besluitvorming over het concept GRP is opgeschort in afwachting van de uitkomsten van de gesprekken over wateroverlast/afkoppelen. De gemeente Laren voldoet daarmee niet aan de wettelijke verplichting om over een GRP te beschikken. In het GRP worden naast wateroverlast (de hemelwatertaak van de gemeente) ook andere gemeentelijke taken en verplichtingen behandeld, de belangrijkste daarvan is afvoer van afvalwater. Doordat er geen vastgesteld GRP is, is er feitelijk geen beleidsmatig en financieel kader om de (nieuwe) taken en ambities uit het GRP uit te voeren. Daardoor kan de gemeente geen maatregelen nemen om aan de zorgplicht

 

 

afvalwater te voldoen. Het is onwenselijk dat deze situatie te lang duurt. Daarom is het van belang om voor 1 mei het proces af te ronden. B. Communicatieover(afval)wateroverlast Het uitgangspunt is om de komende maanden met inwoners gesprekken te voeren over de aanpak (afval)wateroverlast. Het vertrekpunt van die gesprekken is het beleid zoals in het concept GRP opgenomen is, waarbij we uiteraard ook benieuwd zijn naar de kritische inbreng en mogelijke alternatieve ideeën van de inwoners. Hieronder beschrijven we hoe we daar invulling aan geven. Doel en resultaat

Het doel is om inwoners meer te informeren over en te betrekken bij het voorgestelde beleid voor het tegengaan van wateroverlast door riool- en regenwater en de totstandkoming daarvan. Daarbij zullen ook alternatieven aan de orde komen. Het gewenste effect daarvan is dat er draagvlak ontstaat onder inwoners die zich nu niet in de aanpak kunnen vinden.

Dit is geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Door de hier beschreven aanpak uit te voeren, levert het college de gevraagde inspanning. Daarna kan de gemeenteraad alsnog een besluit nemen over het, mogelijk gewijzigde, GRP. Afbakening

Het gaat hier om het beleid ten aanzien van (afval)wateroverlast zoals beschreven in het GRP en de financiering en uitvoering daarvan door de gemeente. Dat betekent dat het hier gaat om de kaders en niet om de invulling of uitvoering daarvan. Veel inwoners hebben juist vragen over de praktische uitvoering en wat die voor hun persoonlijke situatie betekent.

Het is de bedoeling om na vaststelling van het GRP samen met inwoners een uitvoeringsplan en gebiedsplannen op te stellen. In die plannen komen dit soort vragen aan de orde.

Tijdens de gesprekken die we nu gaan voeren, zullen we onderwerpen inventariseren die we meenemen in het uitvoeringsplan.

Om misverstanden te voorkomen moeten we vooraf helder zijn over waar we het nu over hebben, hoe het vervolgproces eruit ziet en welke mogelijkheden inwoners dan hebben om mee te denken. Een open gesprek...met een duidelijk vertrekpunt

Het uitgangspunt is om gesprekken met inwoners te voeren over het beleid zoals vastgelegd in het concept GRP. We willen de tijd nemen om inwoners uit te leggen hoe en waarom we tot dit voorstel gekomen zijn. Om tot een echt gesprek te komen vertellen we niet alleen over onze plannen. We willen ook goed luisteren naar de vragen, zorgen en eventuele bezwaren van inwoners. En we staan zeker open voor suggesties van inwoners en zullen zo goed mogelijk aangeven wat we daar wel of juist niet mee kunnen doen (direct of na nader onderzoek).

  

2

 

 

Voor een open gesprek waarin iedereen de kans krijgt zijn vragen te stellen of zegje te doen, is het belangrijk dat er met kleinere groepen (max. 30) gewerkt wordt. Doelgroepen Insprekers, indieners van zienswijzen en hun achterban In de motie wordt gesproken over de groep inwoners waar nog geen draagvlak is of die zich te weinig betrokken voelt. Deze groep wordt vertegenwoordigd door de 6 insprekers die op 12 december jl. in de commissie R&I ingesproken hebben en eerdere indieners van zienswijzen op de voorgenomen gebiedsaanwijzingen. In dit verband zullen we contact leggen met de betreffende BuurtPreventieVerenigingen uit deze gebieden, waarmee ook in het verleden al contact is geweest. Voor een deel is er overlap tussen deze groepen. Waar we het hierna hebben over ‘insprekers’ bedoelen we ook de indieners van zienswijzen. Actiepunten:

 1. Met alle insprekers worden op korte termijn gesprekken gevoerd.
 2. Vervolgens stellen we voor om ook met de achterban van de insprekers gesprekken te voeren.

Inwoners Laren

Wateroverlast en de maatregelen ertegen raakt alle inwoners en perceeleigenaren in Laren. Om te voorkomen dat er inwoners zijn die zich alsnog gepasseerd of slecht geïnformeerd voelen, willen we een open uitnodiging doen aan alle inwoners die meer informatie willen krijgen over wateroverlast/afkoppelen. Zij kunnen zich opgeven voor een informatiebijeenkomst/gesprek. Actiepunten:

 1. Enkele openbare bijeenkomsten organiseren voor inwoners (maximaal 30 personen).
 2. Op basis van het verloop van of het aantal aanmeldingen voor de openbare bijeenkomsten (max 30 personen) zullen we besluiten aanvullende kleinschalige bijeenkomsten of een grote plenaire bijeenkomst te organiseren.

Raads- en commissieleden

Nu we met inwoners in gesprek gaan over de aanpak zou er de opmerkelijke situatie kunnen ontstaan dat inwoners beter geïnformeerd zijn dan raads- en commissieleden. Terwijl zij als volksvertegenwoordiger ook regelmatig in gesprek zijn met inwoners en uiteindelijk verantwoordelijk voor het waterbeleid in de gemeente.

Daarom wordt voorgesteld om ook raads- en commissieleden in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de plannen en vragen daarover te stellen. Zij kunnen dan op hun beurt inwoners met vragen de juiste informatie geven.

Aangezien dit doorloopt tot na de verkiezingen, is het voorstel om ook potentiële nieuwe raadsleden voor de bijeenkomst uit te nodigen.

    

3

 

 

Actiepunt: 5. Informatiebijeenkomst organiseren voor raads- en commissieleden. Communicatiemiddelen Bijeenkomsten Insprekers en hun achterban: Voor de individuele gesprekken zullen we de insprekers telefonisch of via e-mail persoonlijk uitnodigen. Het uitnodigen van de achterban van de sprekers gebeurt op 2 manieren:

 • -  persoonlijk via e-mailadressen (beschikbaar gesteld via de betreffende inspreker)
 • -  indien relevant zullen we in publicaties (o.a. website) waarin gerefereerd wordt aan de insprekers de achterban oproepen zich aan te melden voor deze bijeenkomst. Openbare bijeenkomsten inwoners Laren
  De openbare bijeenkomsten kondigen we aan via:
 • -  Larens Journaal
 • -  E-nieuwsbrief
 • -  Website Laren (nieuwsbericht)
 • -  Oproep via social media
 • -  Ter informatie zullen we de aankondiging aan de regionale pers (G&E, Laarder Courant de BEL) sturen. Voortgang proces
  De volgende middelen worden ingezet:
 • -  Website. Zodra dit ‘memo aanpak’ akkoord is, zullen we de website actualiseren en melding maken van het proces en welke gesprekken en bijeenkomsten er gepland gaan worden. Daarna wordt de website op regelmatige basis aangepast/aangevuld.
 • -  Q&A’s compleet maken en op website plaatsen. In het afgelopen jaar zijn er o.a. op basis van diverse gesprekken, bewonersbijeenkomsten en inspraakreacties veel vragen verzameld. Hierop wordt een antwoord geformuleerd. Deze Q&A’s worden begin februari op de website geplaatst.
 • -  E-Nieuwsbrief. De laatste e-nieuwsbrief is op 28 december gestuurd naar ongeveer 240 ‘abonnees’. De eerstvolgende e-nieuwsbrief wordt in februari verstuurd. Hierin zal centraal staan hoe we de inwoners gaan betrekken.
 • -  Bewonersbrieven (met verwijzing naar aanmelden voor e-nieuwsbrief voor voortgang vervolgproces). Het betreft hier brieven aan de bewoners van de deelgebieden 1 t/m 6. Zij hebben op 28 december jl. een brief ontvangen waarin we hen hebben geïnformeerd over de voortgang van de aanpak wateroverlast met vervolgstap en -heel specifiek- wat dat voor hen betekent. Deze bewoners zullen in februari worden geïnformeerd over het vervolg. Om te voorkomen dat we deze bewoners over de algemene voortgang via een brief moeten blijven informeren, stellen we voor om in de brief een verwijzing te maken naar de

   

4

 

 

e-nieuwsbrief waarvoor zij zich kunnen aanmelden om voortaan op de hoogte te zijn van het vervolg.

 • -  Pers. Ook de pers zal actief betrokken worden door dit onderwerp vast te agenderen voor het maandelijkse persgesprek met B&W en door de pers uit te nodigen voor de bewonersavonden.
 • -  Raadsinformatie. Last but not least zullen ook de raadsleden regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Ondersteuning
  In de motie is aangegeven dat er geld beschikbaar is om een bureau in te schakelen dat de bijeenkomsten met inwoners procesmatig en technisch-inhoudelijk kan ondersteunen. Hieronder geven we aan hoe we het budget in willen zetten. In aanvulling daarop zullen er middelen nodig zijn voor praktische zaken die nodig zijn voor de uitvoering, zoals zaalhuur en communicatiemiddelen. - Gespreksleider
  Om het gesprek met inwoners in goede banen te leiden willen we voor de gesprekken met de achterban van insprekers en de openbare bijeenkomsten een onafhankelijke gespreksleider inschakelen. - Externe technisch-inhoudelijk deskundige
  Het kan wenselijk zijn om een externe deskundige te vragen mee te denken. Om te achterhalen of en aan welke aanvullende deskundigheid behoefte is, willen we eerst hierover met de insprekers en eventueel (een deel van) hun achterban van gedachten wisselen.
  Natuurlijk staat het insprekers vrij om een deskundige mee te nemen in wie zij vertrouwen hebben. Onder bepaalde omstandigheden kan afgesproken worden dat het gemeentelijke budget ingezet wordt voor een ‘onafhankelijke deskundige’. Voorwaarde is wel dat alle partijen het eens zijn over de onafhankelijkheid van deze deskundige en over de vraagstelling. Vervolg
  Tijdens en na de periode van gesprekken met inwoners zal duidelijk worden of er nieuwe inzichten ontstaan zijn die aanleiding geven om het voorgestelde beleid te wijzigen of aan te passen. Uiteraard gebeurt dat in afstemming met de gemeenteraad, waarbij het streven blijft om vóór 1 mei het voorstel gereed te hebben. Actiepunt:

6. GRP aanpassen en voorleggen aan college en raad.

  

5

 

 

C. Planning

Actiepunt gesprekken/bijeenkomsten Wanneer
Gesprekken met insprekers februari (december jl. 1e gesprek)
Gesprekken achterban insprekers februari - maart
Openbare bijeenkomsten voor inwoners   maart - april  
Aanvullende bijeenkomsten/plenaire bijeenkomst (indien nodig) april  
Informatiebijeenkomst raads- en commissieleden medio februari  
GRP aanpassen en voorleggen aan college en raad. april - mei
Actiepunten communicatie   Wanneer
Aankondigen openbare bijeenkomsten Larens Journaal/e-nieuwsbrief/website en social media vanaf half februari  
Website actualiseren (incl. Q&A) en e-nieuwsbrief begin februari: plaatsen Q&A’s op website (in e-nieuwsbrief verwijzen naar Q&A’s op website)
    medio februari: aankondiging openbare bijeenkomsten
    begin maart: verslag gesprekken achterban insprekers
  maart: verslag openbare bijeenkomsten
Bewonersbrieven Februari: toelichten proces betrekken inwoners + verwijzen aanmelden e-nieuwsbrief
Informeren pers persgesprekken: maart - april
  medio februari: uitnodigen voor openbare bijeenkomsten
Informeren Raad/commissie maandelijks (mondeling of per memo)
  Via de nieuwsbrief

 Bron: Gemeente Laren Foto: Peter van Rietschoten
Ga terug

Publicatie datum: 31-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cwo
7°Cdo
14°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]