Besluiten gemeenteraad 25 januari

27 jan.- De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 25 januari  jl. het volgende behandeld / besloten (aanwezig 15 leden):

 • De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. De te benoemen burgerleden, de dames Teeuwen-Vos en De Joode-Baljet, stellen zich voor aan de raad. Agendapunt 8.1 ‘Benoeming burgerleden BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit’ wordt naar voren gehaald. Er wordt gestemd over het verzoek van de fractie van D66 om agendapunt 8.4 ‘Vervolgopdracht regio-ambassadeurs’ niet te behandelen. Het verzoek wordt met 3 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
 • De raad besluit conform het voorstel ‘Benoeming burgerleden BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit’. Felicitaties en bloemen voor de dames Teeuwen-Vos en De Joode-Baljet.
 • De voorzitter deelt mee dat er vragen zijn ontvangen van de fracties LL en PvdA en een motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de VVD. De geplande presentatie MRA wordt doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.

De voorzitter geeft kennis van het overlijden van mevrouw Ria Schennink, waardin van Oud Laren. Namens de gemeente zijn bloemen gestuurd. Het ontvangen bedankbriefje wordt voorgelezen.

Wethouder Stam deelt mee dat het slibtransport met ingang van 1 februari niet meer door het dorp zal gaan. De gemeente Blaricum is bereid toe te treden tot de stuurgroep HOV. Er wordt goede voortgang geboekt met het plaatsen van statushouders. Met de woningbouwvereniging zijn afspraken gemaakt over huisvesting in de voormalige Tarcisius School.

De burgemeester geeft de laatste stand van zaken weer over het GNR. Er is een nieuw bestuursmodel geaccordeerd, de werving voor onafhankelijke leden is vandaag gesloten. Het bestuur is bezig met een groot aantal projecten. De werkorganisatie wordt doorgelicht, dit zal uitmonden in een aantal voorstellen. Spreker zal de raad daar nader over berichten. De Veiligheidsregio is gevisiteerd, het visitatierapport wordt overhandigd aan raadslid Van den Berg die namens de raad deelneemt in de commissie werkgroep van de Veiligheidsregio. Het kostenaandeel voor Laren gaat omhoog, de raad ontvangt een brief hierover. Er is een besluit genomen over de meldkamer, deze wordt geplaatst in het politiebureau aan de Groest in Hilversum. Er is een brief geschreven om te participeren in Lelystad m.b.t. oefenen van de brandweer.

De raad ontvangt nog een uitnodiging voor de informele raadsbijeenkomst op 7 februari aanstaande.

Wethouder Smit deelt met betrekking tot de uitkomsten Dialoog mee dat hij vandaag een gesprek heeft gevoerd met een aantal enthousiaste mensen, er wordt positief meegedacht. Met betrekking tot de verordening elektronisch publiceren wordt aangegeven dat mensen uitleg kunnen krijgen over de werking van de ‘app voor uw buurt’ in het Brinkhuis op 8 februari aanstaande vanaf 10.00 uur.

De heer Van der Zwaan attendeert de raadsleden erop dat zij zich moeten aanmelden voor het regiopodium MIRT op 30 januari indien zij willen deelnemen. De bijeenkomst van 17 februari vervalt, het volgende regiopodium MIRT is op 28 maart.   

 • De fracties LL en PvdA hebben vragen ingediend over de jaarrekening en evaluatie van Stichting Bijzonder Laren. Wethouder Smit geeft aan dat de stichting 75.000 euro subsidie ontvangt van de gemeente en 10% sponsoring van de Rabobank. De inkomsten van de vereniging zijn afkomstig uit aanvragen en gezamenlijke acties, zoals de kerstbomen. Het ondernemersfonds is er voor maatschappelijke en commerciële ondernemingen. De vereniging voert de plannen uit binnen het budget en trekkingsrecht. Als overschrijding plaatsvindt hebben de ondernemers de vrijheid om extra te bestellen, zij maken dan gebruik van de inkoopvoordelen en distributiekracht van Bijzonder Laren. Het college deelt de opvatting dat deze kosten niet door alle gebruikers moet worden opgebracht.

Op grond van de subsidieverordening en de prestatieovereenkomst kan de stichting 10% van de gemeentelijke bijdrage reserveren voor volgende jaren. Dan zou 22.292,70 euro mogen worden behouden. Het verschil tussen dit bedrag en het overschot is 15.523,30 euro, dat zou aan de gemeente moeten worden terugbetaald. Gevraagd is dit bedrag in zijn geheel te mogen aanwenden voor het opzetten van een webportal. Het college heeft daarmee ingestemd, omdat de stichting in de opbouwfase verkeerde en de middelen pas later zijn uitgekeerd, waardoor in 2015 niet alle plannen ten uitvoer konden worden gebracht. Het college heeft geprobeerd coulance te betrachten, het is geen voorschot op toekomstige besluitvorming, dit jaar zullen we een evaluatie uitvoeren.

 • Er zijn geen meldingen ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen.
 • De raad stelt de notulen van 21 december 2016 ongewijzigd vast.
 • De raad stelt de lijst ingekomen stukken en mededelingen ongewijzigd vast.
 • De raad besluit conform het voorstel ‘Actualisering van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010’. 
 • De raad besluit conform het voorstel ‘Begrotingswijziging 2017 Regio Gooi en Vechtstreek’.
 • Over het voorstel ‘Vervolgopdracht regioambassadeurs’ wordt per onderdeel gestemd. De onderdelen 1, 2 en 3 worden met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen aanvaard. Onderdeel 4 wordt met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen aanvaard. De leden Wegter, Van den Brink en Klingenberg leggen een stemverklaring af.  
 • Het dictum van de ingediende motie van de VVD wordt aangevuld met ‘regionale pers’. De motie wordt unaniem aanvaard. Strekking van de motie: het behoud van de regionale pers / het regionaal onafhankelijke dagblad Gooi- en Eemlander.

Sluiting: 22.05 uur

Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren op de gemeentelijke website of te lezen in de notulen die binnenkort beschikbaar komen.

      Ho.27/01/17
Ga terug

Publicatie datum: 27-1-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cwo
6°Cdo
6,5°Cvr
3,5°Cza

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]