Als eenzaamheid pijn gaat doen - Kom Erbij festival Laren

25 sept.- „De aan­pak van een­zaam­heid moet geen een­dags­vlieg zijn. Niet af­vin­ken van het lijst­je, zo dat heb­ben we ook weer ge­had", zegt wet­hou­der Leen van der Pols. Ter ge­le­gen­heid van de Week van de Een­zaam­heid die don­der­dag be­gint, rolt La­ren het Kom Er­bij Fes­ti­val uit. "Maar liefst acht­tien ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten op tien lo­ca­ties.”

Een greep uit het aan­bod. Le­ren whats-ap­pen om mak­ke­lij­ker in con­tact te blij­ven. Of spe­len­der­wijs via Word­feud (di­gi­taal soort Scrab­ble met een chat-func­tie). Een work­shop her­ken­nen van een­zaam­heid door buurt­pre­ven­tie­ver­e­ni­gin­gen. Smart­lap­pen zin­gen in het Brink­huis. Ko­ken met sta­tus­hou­ders in het Pa­page­no Huis.

 

„De ac­ti­vi­tei­ten zijn niet al­leen be­doeld om men­sen met el­kaar in con­tact te bren­gen, maar ook er­va­rin­gen te de­len over een­zaam­heid. Hoe ga je er mee om als je het in je om­ge­ving te­gen­komt. We zoe­ken bij het fes­ti­val de ont­span­ning en de ver­bin­ding tus­sen de men­sen.” Want dat is no­dig? "Een­zaam­heid komt voor on­der jon­ge­ren en ou­de­ren.”

 

Schei­ding

 

Van der Pols re­so­luut: "Ie­der­een kan er mee te ma­ken krij­gen. Als je ou­der en min­der mo­biel ge­wor­den bent, de kin­de­ren zijn uit­ge­vlo­gen, dan loop je de kans in de een­zaam­heid te ge­ra­ken. Je hoeft niet meer zo no­dig, sluit je af voor so­ci­a­le con­tac­ten, raakt in een so­ci­aal iso­le­ment. Maar dat geldt niet al­leen voor ou­de­ren. Dat kan ook door het ver­lie­zen van je baan, bij een schei­ding, bij een ern­sti­ge ziek­te, door het ver­lie­zen van een dier­ba­re. Al­le­maal mo­men­ten dat je met een­zaam­heid te ma­ken kunt krij­gen. Ben je dan in staat om je­zelf over­eind te trek­ken?

 

Een­zaam­heid gaan we niet even uit­ban­nen als over­heid. Een­zaam­heid is niet het pro­bleem, het lij­den on­der een­zaam­heid wel. Niet meer mee­doen, niet meer ge­zien wil­len wor­den.”

 

Op de werk­con­fe­ren­tie 'Een­zaam­heid en Ver­bin­den' die maart 2017 over dit on­der­werp in het Brink­huis plaats­vond, kwa­men 75 men­sen af. „Tot onze ver­ba­zing durf­den Laar­ders over een­zaam­heid te pra­ten. Een eye-ope­ner. En als je er­over durft te spre­ken, durf je het dan ook door te ge­ven in dit laat-me-met-rust-tijd­perk. Nu gaan we als over­heid aan men­sen vra­gen om buurt­ge­no­ten juist niet met rust te la­ten. En hoe doe je dat dan?

 

Hoe knoop je een ge­sprek aan met ie­mand van wie je denkt dat hij of zij mis­schien wel eens zorg no­dig zou kun­nen heb­ben? En hoe leg je con­tact als je dat niet ge­wend bent of als je ie­mand niet zo goed kent?”

 

LSD

 

Daar­voor heeft het lan­de­lij­ke sa­men­wer­kings­ver­band, de stich­ting Co­a­li­tie Er­bij, een pa­pie­ren pla­ce­ment vol ge­sprek­stips ge­maakt: 'Laat je be­trok­ken­heid mer­ken, geef een com­pli­ment. Wees een oen: open, eer­lijk, nieuws­gie­rig. Ge­bruik LSD: luis­te­ren, sa­men­vat­ten, door­vra­gen. Ge­bruik ni­vea: niet in­vul­len voor een an­der.’

 

Me­ter­kast­kaart

 

La­ren heeft zelf net een me­ter­kast­kaart ver­spreid voor de be­lang­rijk­ste te­le­foon­num­mers. Be­wo­ners kun­nen daar­op num­mers van dier­ba­ren, huis­arts, apo­theek in­vul­len zo­dat in ge­val van nood de po­li­tie geen tijd ver­liest met het zoe­ken naar deze ge­ge­vens.

 

Aan de ach­ter­kant staan cru­ci­a­le te­le­foon­num­mers voor zorg en vei­lig­heid.

 

"Niet het al­ge­me­ne te­le­foon­num­mer van de ge­meen­te, maar het di­rec­te num­mer van een pro­fes­si­o­nal die van de hoed en de rand weet.”

 

Do­cu­men­tai­re

 

Er is een film­pje met do­cu­men­tai­re-kwa­li­teit ge­maakt over een­zaam­heid in La­ren, en het be­spreek­baar ma­ken daar­van. Daar­in een frag­ment van de toe­spraak die Leen van der Pols hield tij­dens de werk­con­fe­ren­tie in het Brink­huis. „Je af en toe een­zaam voe­len, hoort bij het le­ven. Het mooie is, vaak gaat een­zaam­heid ook van­zelf over. An­ders is het als een­zaam­heid leidt tot se­ri­eu­ze ge­zond­heids­pro­ble­men zo­als de­pres­sie, al­co­hol­ver­sla­ving, slaap­stoor­nis­sen, hart- en vaat­ziek­ten.” Er­va­rings­des­kun­di­gen, ge­wo­ne Laar­ders, ko­men ook aan het woord: ’Je weet niet waar je het zoe­ken moet, ik heb wel een zwem­bad vol ge­huild.’

 

"Naast het be­spreek­baar ma­ken, be­noe­men, her­ken­nen en sig­na­le­ren van een­zaam­heid, gaat het mij ook om de vraag - en daar­naar ben ik con­stant op zoek - hoe is het nu echt ge­steld met de zelf­red­zaam­heid van men­sen. We pro­pa­ge­ren dat wel door de ver­an­de­rin­gen in de zorg, maar het is zo mak­ke­lijk ge­zegd. Je hebt te ma­ken met een te­rug­tre­den­de over­heid. Je vraagt aan in­wo­ners om naar el­kaar om te zien. Dat is een pro­ces, hoor. Je leest al­ler­lei suc­ces­ver­ha­len: ’Wij zijn de meest klant­vrien­de­lij­ke' of ’We hou­den nog een mil­joen euro over' (op het bud­get dat al ge­kort was, mind you). Ho­ren we wel ie­der­een? Ik denk dat we men­sen die we niet zien/­niet ho­ren - maar het wel no­dig heb­ben - moe­ten vin­den.

 

Bal

 

We zit­ten in een ex­pe­ri­men­teel sta­di­um van een ha­che­lij­ke on­der­ne­ming, want dat is de ver­nieu­wing in de zorg ge­weest. Het is te snel ge­gaan. We moe­ten stop­pen met be­leid ma­ken (wet­hou­der slaat met de vuist op ta­fel, red.) en nú de men­sen op­zoe­ken om naar hun er­va­rin­gen te vra­gen. Dat con­tact wil­len we op een in­te­res­san­te en leu­ke ma­nier zoe­ken. Hoe pakt dat maat­werk van de ge­meen­te uit en hoe valt het als huis­hou­de­lij­ke hulp van zes naar drie uur gaat? Denk je dat ie­der­een daar of­fi­ci­eel over gaat kla­gen? Daar be­gint nie­mand aan, dan ben je drie jaar ver­der, en dus is het ’van mij hoor je niet meer'. Dan kan de ver­een­za­ming dus ook toe­slaan. Geen ver­trou­wen meer heb­ben in het sys­teem: ’Ze zoe­ken het maar uit’.

 

De werk­con­fe­ren­tie en de film zijn voor mij, en ini­ti­a­tief­ne­mers als Jos Boer­mans (lid wmo-raad), de dri­ve ge­weest.” Zo is de bal naar het Kom Er­bij Fes­ti­val gaan rol­len. "Voor mij ook een mo­ment om na 3,5 jaar te kij­ken wat er is ge­re­a­li­seerd. Heb­ben we de bood­schap dui­de­lijk over­ge­bracht? We­ten we wat men­sen er­va­ren en wat ze zou­den wil­len? Dat krijg je niet van ach­ter een bu­reau te ho­ren.” (Bron: Gooi- en Eemlander)25 sept       Opening Kom Erbij Festival  In en om het Brinkhuis/Bieb    19      uur


Feestelijke aftrap van het Kom Erbij Festival Laren 2017, met een avondvullende show!


---


26 sept       Open dag Vrijwilligerscentrale        Laren Raadhuis                        10      uur


Denkt u erover na om vrijwilliger te worden? Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk? U bent van harte welkom tijdens de open dag van de Vrijwilligerscentrale.


---


26, 27 september en 3 oktober           Onthulling Wens & Talentborden


Op meerdere locaties in de Blaricum en Laren worden Wens en Talent borden onthult.


Wijkbewoners kunnen op een laagdrempelig manier nieuwe mensen leren kennen met de zelfde interesses door het plaatsen van een oproep op het bord. Bijvoorbeeld gezelschap gezocht om samen musea te bezoeken. Bezoekers kunnen ook een talent delen en aanbieden bijvoorbeeld ‘iemand willen leren breien’ of “Engels leren’. Tijdens de onthulling en in de weken erna krijgen wijkbewoners uitleg over de werking van het bord door de sociaalwerkers van Versa Welzijn.


-      Onthulling Wens & Talentbord op dinsdag 26 september 15.00 uur in de Blaercom


-      Onthulling Wens &Talentbord op woensdag 27 september 11.00 uur in de Malbak


-      Uitleg Wens & Talentbord op donderdag 3 oktober tijdens Schuifaandiner van Johanneshove


---


26 sept       Mantelzorgavond                  Bibliotheek                              19.30 uur


Een avond waarop (specifiek) mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, verhalen kwijt kunnen en verbinding bij elkaar kunnen vinden.


Bedoeld vooral voor mantelzorgers maar ook een ieder die vanuit interesse, professie, vrijwilligerswerk of ervaringsdeskundigheid met eenzaamheid en/of mantelzorg geconfronteerd wordt.


---


27 sept       Internet Appen en Skypen   Brinkhuis                                 13.30 uur


Wilt u het contact met anderen vergroten door middel van digitale communicatie? Wilt u leren omgaan met deze vorm van contact leggen en onderhouden van deze contacten. Als voorbeeld naast appen en skypen, krijgt u ook een introductie op bijvoorbeeld het spelletje Wordfeud/schaken etc.


---


27 sept       Laren in vroegere tijden       Johanneshove                         19      uur


---


28 sept       Workshop laaggeletterd       Bibliotheek                             10      uur      


Versa Vrijwilligerscentrale heeft DigiTaalhuis Gooi uitgenodigd om specifiek vrijwilligers te informeren over laaggeletterdheid. Wellicht komt u laaggeletterden tegen tijdens uw vrijwilligerswerk en kunt u helpen er iets mee te gaan doen. Wat is nu eigenlijk laaggeletterdheid? Hoe herken je een laaggeletterde? Hoe maak je laaggeletterdheid bespreekbaar? Hoe kun je doorverwijzen naar DigiTaalhuis Gooi en het regionale taal- en digivaardigheden aanbod? Wat kan DigiTaalhuis Gooi betekenen voor een laaggeletterde, voor alle taal- en digivaardigheden aanbieders en voor (digi- en taal-) vrijwilligers?


Laren: Donderdag 28 september van 10.00 – 12.00 uur in het Brinkhuis Laren, Brink 29,1251KT Laren


---


28 sept       Eten met verhalen/Quiz       Ons Genoegen                         17      uur


Een avond met lekker eten, veel verhalen en een dorpsquiz, met als doel om alleenstaanden regelmatig weer deel te laten nemen aan een (sociale) activiteit zoals eten en samenkomen en bekijken op er (nieuwe) blijvende contacten onderhouden kunnen worden.


---


29 sept       Wandelen met Vincent          Poffertjeskraam                    10      uur


Wandelen met Vincent, verhalen en anekdotes over Laren. Door middel van wandelen leggen van contacten en op bijzondere wijze kennismaken met elkaar en  Laren. Eventueel kan na afloop een wandelclub gestart worden.


---


  1  okt        Koken om te verbinden         Belle Folie                               16      uur


Mevrouw Evelijn Leon, van eetwinkel Belle Folie, organiseert samen met vriendinnen een gezellige zondagmiddag voor mensen die behoefte hebben aan anderen om zich heen. Mensen bij elkaar brengen, gezellig samen eten en (nieuwe) contacten leggen… dat kan bij Belle Folie.


Zondag 1 oktober vanaf 16 uur Belle Folie, Torenlaan 8 Laren


---


  2 okt        Leeskring                              Bibliotheek                             10      uur


---


  3 okt        Aanschuifdiner                     Johanneshove                          17      uur


Aanschuiftafel voor bewoners / vrijwilligers uit de wijk en bewoners/ vrijwilligers uit Johanneshove. In de avond van 17.00-19.00 uur in de Johanneshove in Laren. Het ontmoeten van nieuwe bewoners en het maken van nieuwe contacten en het bespreekbaar maken van eenzaamheid. Presentatie film Laren, eenzaamheid in het Gooien en korte discussie. Dit gebeurt aan de hand van een gezamenlijke maaltijd onder het motto gemeenschappelijk eten kan verbinden en gesprek op gang brengen.


---


  3 okt        Vrijwilligers workshop          Blaercom                                  9      uur


Workshop voor vrijwilligers herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Gegeven op ochtend van 3 en 12 oktober in de Blaercom en Malbak. Voor iedereen die vanuit interesse, professie, vrijwilligerswerk of ervaringsdeskundigheid met eenzaamheid geconfronteerd wordt. 


---


  3 okt        Film Ventoux                        Brinkhuis                                19.30  uur


Ventoux vertelt het verhaal van vier vrienden die op hun racefiets de Mont Ventoux beklimmen, zoals ze dat dertig jaar eerder ook hebben gedaan. Het is een zware, maar gezellige fietstocht tot jeugdvriendin Laura zich meldt en de 'spoken' uit het verleden zich aandienen.


Dinsdag 3 oktober vanaf 19.30 uur Brinkhuis Laren - Heren gratis toegang!


---


  4 okt        BPV Postiljon                        Ons Genoegen                        19.30  uur


Workshop voor bestuur en leden BPV Postiljon over herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid.


---


  5 okt        Smartlappen zingen etc        Brinkhuis      19.30 uur


Kom erbij, zing en dans mee! Het belooft een sfeervolle avond te worden met veel bekende liedjes, dans en humor in het Brinkhuis.


Donderdag 5 oktober vanaf 19.30 uur Brinkhuis Laren


---


  8 okt        Week’ cafe Dementiezorg    Stichtse Hof                          13      uur


---


12 okt         Vrijwilligersworkshop           Malbak                                    9      uur


Workshop voor vrijwilligers herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Gegeven op ochtend van 3 en 12 oktober in de Blaercom en Malbak. Voor iedereen die vanuit interesse, professie, vrijwilligerswerk of ervaringsdeskundigheid met eenzaamheid geconfronteerd wordt. 


---


15 okt         Koken met status(houders)   Papageno                               14      uur


In de het Papagenohuis nemen de deelnemers aan de workshop een kijkje in de keuken van diverse culturen. De deelnemers maken specifieke eigen gerechten uit het land van herkomst met daarbij ook de specifieke ingrediënten die bij het land horen. Door middel van samen werken, vertellen en luisteren wordt geprobeerd begrip en verbinding te realiseren. Meer openstaan voor (andere) culturen, gewoontes en gebruiken.


Ga terug

Publicatie datum: 25-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cza
14,5°Czo
20°Cma
21°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]