Bijpraatgesprek over toekomst van Talpa in Hilversum

21 jan.- Een be­te­re be­vei­li­ging van het Me­dia­park en een be­te­re door­stro­ming van het Hil­ver­sum­se ver­keer. Dat zijn de voor­waar­den die me­dia-on­der­ne­mer John de Mol stelt, voor hij überhaupt over­weegt nog meer on­der­de­len van zijn al­maar groei­en­de Tal­pa naar Hil­ver­sum te ver­plaat­sen.

Het is de kor­te sa­men­vat­ting van het 'in­for­me­le' ge­sprek dat bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes van Hil­ver­sum en me­dia­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger on­langs had­den met De Mol. Daar draait Broer­tjes niet om­heen. ,,Het was in­for­meel, niet ge­heim. Het was wel weer eens no­dig. Er ge­beurt heel veel in de we­reld van De Mol, het leek ons goed dat uit de eer­ste hand te ver­ne­men. Een bij­praat­ge­sprek.’’

Maar toch. Een vo­rig 'kop­je kof­fie' van Broer­tjes met De Mol had gro­te ge­vol­gen: in plaats van Baarn koos De Mol voor het Me­dia­park in Hil­ver­sum. Daar, aan de Fa­mi­lie de Mol­laan 1, zit nu het zwaar­te­punt van zijn be­drijf. 

De ves­ti­ging aan het Ze­ve­nend in La­ren, waar een paar hon­derd men­sen wer­ken, geldt nog al­tijd als het wer­ke­lij­ke hoofd­kwar­tier. Al was het maar om­dat De Mol, die ’om de hoek woont', er graag komt. Zijn woord­voer­der Tho­mas No­ter­mans: ,,De be­reik­baar­heid van het Me­dia­park is De Mol een doorn in het oog. Al ja­ren, dat heeft hij al op heel veel plek­ken ge­zegd.’’

Hek­ken
Het zou Hil­ver­sum een lief ding waard zijn als ook De Mol zelf voor het Me­dia­park kiest. Maar om nou met klak­ken­de hak­ken di­rect te doen wat de me­dia-on­der­ne­mer te ber­de brengt. ,,Na­tuur­lijk ga ik nu niet pra­ten over even­tu­e­le ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len'', zegt Broer­tjes. 

Het zou niet gaan om het weer plaat­sen van hek­ken om het park. Die wer­den op aan­drin­gen van RTL, een an­de­re cru­ci­a­le be­wo­ner van het Me­dia­park, weg­ge­haald om een uit­no­di­gen­der ka­rak­ter te creë­ren. Slim­me op­los­sin­gen om in elk ge­val gij­ze­lin­gen door 'gek­ken' zo­als die zich voor­de­den bij de NOS te voor­ko­men. Dat is wat De Mol zou ver­lan­gen. Broer­tjes: ,,We gaan na­den­ken over wat hij heeft ge­zegd. Moe­dig voor­waarts.’’ 

Ver­keer
En het be­ruch­te Hil­ver­sum­se ver­keer? De bur­ge­mees­ter lacht wat scham­per, aan een con­cre­te uit­spraak over dit weer­bar­sti­ge pro­bleem waagt hij zich niet. 

De on­ver­moei­ba­re strijd van Broer­tjes om het Me­dia­park op de kaart te zet­ten is een rode draad in de bur­ge­mees­ters­car­riè­re van de oud-hoofd­re­dac­teur van de Volks­krant. Zo blijft hij aan­drin­gen op een ver­hui­zing van SBS, sinds vo­rig jaar he­le­maal ei­gen­dom van Tal­pa, van Am­ster­dam naar Hil­ver­sum. 

Of dat erin zit, is kof­fie­dik kij­ken. Tal­pa geeft of­fi­ci­eel niets prijs. No­ter­mans: ,,Het ge­sprek van De Mol met Broer­tjes en Jae­ger was in­for­meel en ver­trou­we­lijk. Daar gaan wij geen me­de­de­lin­gen over doen.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 21-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

1,5°Czo
1°Cma
-1,5°Cdi
-3°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]