Brief College B&W aan provincie Noord-Holland

16 jan.- Geachte Gedeputeerde Staten,

 

Bij brief van 8 november 2017 ontvingen wij uw bericht over de Ahri-procedure in de regio Gooi- en Vechtstreek. Úr deze brief spreekt u het voornemen uit om onder andere de gemeenten Laren, Blaricum en Huizen te doen fuseren. Wij hebben eerder geconstateerd dat u de termijn van artikel 8, lid 2 van de Wet ARHI voor het nemen van dit besluit en het opstellen van een herindelingsadvies heeft verlengd tot 1 september 2018. Ook blijkt uw besluit niet open te staan voor bezwaar of beroep omdat het geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) betreft.

De gemeenteraad heeft uw brief behandeld inzijn vergadering van 9 november 2017 . Met onze brief van 20 november 2017 hebben wij u geinformeerd over de gevoelens en ontvangst van uw brief c.q. besluit tot verlenging. De gemeenteraad heeft ons college verzocht de juridische, procedurele en inhoudelijke wagen te inventariseren die zijn gerezen door uw voorgenomen besluit en deze onafhankelijk te laten toetsen en beoordelen. De resultaten van deze inventarisatie hebben wij per brief aan u gezonden op 14 decemb er 2017 .

Wtj zijn inmiddels begonnen aan deze onafhankelijke toetsing en beoordeling en hebben naar aanleiding van deze verkenning nog een aanvullend (collegiaal) verzoek. Wij, het college van B&W van de gemeente Laren, verzoeken u, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland, ons alle informatie/documenten te verstrekken, ook de onderliggende documenten, die zijn bedoeld (geweest) voor erlof ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 tenbehoeve van de behandeling van het onderwerp inzake Arhi-procedure Gooi- en Vechtstreek, agendapunt 6: Vervolg Arhi-procedure Gooi en Vechtstreek. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de vergadering van 7 november 2017. 

 

Voor het college van Laren staat transparantie van besluitvorming voorop en al helemaal bij een  procedure met een mogelijk grote impact voor de gemeente Laren en haar burgers. Wij hebben E kennisgenomen van uw afwijzingvan het Wob-verzoek om informatie dat is gedaan door de vereniging Larens Behoud.

 

 

Wij achten de hierbij gewaagde informatie van belang om goed te kunnen begrijpen op welke gronden u tot uw besluit bent gekomen. Wij hopen natuurlijk dat u het met ons eens bent dat een onderling verzoek tussen bestuursorganen zoals provincie en gemeente gehonoreerd dient te worden, maar voegen hier wel aan toe dat u dit verzoek, indien u dit onverhoopt niet honoreert, in dat geval dient op te vatten als een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (wob).

Wij zullen de uitkomsten van onze juridische toetsing delen met de gemeenteraad op 31 januari 2018. Aan deze uitkomsten voegen wij ook een zienswijzetoe op uw besluit, die congruent is aan de eerdere zienswijze van de gemeenteraad. Het voorlopig standpunt inclusief de summiere onderbouwing van uw college dat een fusie noodzakelijk is, wordt niet gedeeld.

Gezien de korte termijn verwachten wij binnen tien dagen na datum van deze brief de door ons

gevraagde stukken,mede-in verband met de raadsvegadering van 31 januari  aanstaande. College van Burgemeester en wethouders Laren

 

 

 


 

Ga terug

Publicatie datum: 16-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

1,5°Czo
1°Cma
-1,5°Cdi
-3°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]