Brief College B&W aan provincie Noord-Holland

16 jan.- Geachte Gedeputeerde Staten,

 

Bij brief van 8 november 2017 ontvingen wij uw bericht over de Ahri-procedure in de regio Gooi- en Vechtstreek. Úr deze brief spreekt u het voornemen uit om onder andere de gemeenten Laren, Blaricum en Huizen te doen fuseren. Wij hebben eerder geconstateerd dat u de termijn van artikel 8, lid 2 van de Wet ARHI voor het nemen van dit besluit en het opstellen van een herindelingsadvies heeft verlengd tot 1 september 2018. Ook blijkt uw besluit niet open te staan voor bezwaar of beroep omdat het geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) betreft.

De gemeenteraad heeft uw brief behandeld inzijn vergadering van 9 november 2017 . Met onze brief van 20 november 2017 hebben wij u geinformeerd over de gevoelens en ontvangst van uw brief c.q. besluit tot verlenging. De gemeenteraad heeft ons college verzocht de juridische, procedurele en inhoudelijke wagen te inventariseren die zijn gerezen door uw voorgenomen besluit en deze onafhankelijk te laten toetsen en beoordelen. De resultaten van deze inventarisatie hebben wij per brief aan u gezonden op 14 decemb er 2017 .

Wtj zijn inmiddels begonnen aan deze onafhankelijke toetsing en beoordeling en hebben naar aanleiding van deze verkenning nog een aanvullend (collegiaal) verzoek. Wij, het college van B&W van de gemeente Laren, verzoeken u, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland, ons alle informatie/documenten te verstrekken, ook de onderliggende documenten, die zijn bedoeld (geweest) voor erlof ingebracht in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 tenbehoeve van de behandeling van het onderwerp inzake Arhi-procedure Gooi- en Vechtstreek, agendapunt 6: Vervolg Arhi-procedure Gooi en Vechtstreek. Wij doelen hier op de geagendeerde stukken en niet de geamendeerde stukken NA behandeling in de vergadering van 7 november 2017. 

 

Voor het college van Laren staat transparantie van besluitvorming voorop en al helemaal bij een  procedure met een mogelijk grote impact voor de gemeente Laren en haar burgers. Wij hebben E kennisgenomen van uw afwijzingvan het Wob-verzoek om informatie dat is gedaan door de vereniging Larens Behoud.

 

 

Wij achten de hierbij gewaagde informatie van belang om goed te kunnen begrijpen op welke gronden u tot uw besluit bent gekomen. Wij hopen natuurlijk dat u het met ons eens bent dat een onderling verzoek tussen bestuursorganen zoals provincie en gemeente gehonoreerd dient te worden, maar voegen hier wel aan toe dat u dit verzoek, indien u dit onverhoopt niet honoreert, in dat geval dient op te vatten als een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (wob).

Wij zullen de uitkomsten van onze juridische toetsing delen met de gemeenteraad op 31 januari 2018. Aan deze uitkomsten voegen wij ook een zienswijzetoe op uw besluit, die congruent is aan de eerdere zienswijze van de gemeenteraad. Het voorlopig standpunt inclusief de summiere onderbouwing van uw college dat een fusie noodzakelijk is, wordt niet gedeeld.

Gezien de korte termijn verwachten wij binnen tien dagen na datum van deze brief de door ons

gevraagde stukken,mede-in verband met de raadsvegadering van 31 januari  aanstaande. College van Burgemeester en wethouders Laren

 

 

 


 

Ga terug

Publicatie datum: 16-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]