D66-gedeputeerde Jack van der Hoek lapt meningen van volksvertegenwoordigers aan zijn laars

21 febr.- Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft via de website van de provincie Noord Holland uitgebreid zijn visie gegeven op de lopende ARHI (Herindeling) procedure in het Gooi.

 

 Waarom wel een blog schrijven als gedeputeerde en niet fatsoenlijk antwoord geven op de vragen die gesteld worden?

 

Larens Behoud noch de gemeente Laren krijgen inzage in argumentatie of beweegredenen.

 

Ik lees in het blog van de gedeputeerde, dat hij de inzet van Huizen, Blaricum en Laren niet heeft begrepen maar ook niet wil begrijpen.

 

Ik citeer de gedeputeerde van der Hoek:

“Zo (door een fusie)kunnen gemeenten namelijk taken die vanuit hogere overheden worden overgeheveld goed uitvoeren. Denk hierbij aan de zorg, een omgevingsvisie opstellen of de energietransitie. Dit kunnen gemeenten in het algemeen niet zelfstandig uitvoeren.”

 

Zo gebeurt het nu dus al!

 

Ik kan u verzekeren dat ik vorige week bij de MRA conferentie in de heer van der Hoek een uitstekende gesprekspartner vond bij het onderwerp: energietransitie.

Dat is ook typisch een onderwerp om in een groter geheel –en niet alleen MRA, maar ook nationaal en Europees- aan te pakken.

Als regio pakken we deze onderwerpen op in goede samenwerking. De voorgestelde fusie voegt hier niets aan toe. Hetzelfde geldt voor planologie, de bestemmingsplannen in Laren.  Hier blijft de bevolking van Laren baas in eigen dorp, hier ter plaatse ingevuld en uitgevoerd. In een 100K+ gemeente is er geen ruimte voor deze zelfbeschikking, ondanks alle loze beloften over kernenbeleid. Wij kunnen die taken  goed uitvoeren en ze zijn bovendien ook op de goede schaal georganiseerd. Dicht bij de mensen. 

 

Een volgend citaat:

“Daarnaast is het belangrijk de dienstverlening aan inwoners op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Ook moeten volksvertegenwoordigers in gemeenteraden hun democratische taken kunnen vervullen, op zo’n manier dat niet ’alles’ is geregeld in gemeenschappelijke regelingen. Want daardoor hebben zij in de praktijk weinig invloed op de besluitvorming.”

 

Hier mist de gedeputeerde een belangrijk punt: je kunt verordeningen laten verschillen en de uitvoering harmoniseren. De raad heeft wat in te brengen, namelijk over de regeling. Wij bepalen wat de regeling voor ons doet en de GR bepaalt hoe ze het doen. Of Huizen dat uitvoert, of Laren zelf, Hilversum of wie dan ook, dat is eerlijk gezegd matig interessant. De raad van Laren is uitstekend in positie. We hebben weinig gemandateerd. Dat werkt prima met ambtenaren uit de BEL Combinatie die de keuzes voorbereiden en beleid uitvoeren. Dat de Veiligheidsregio’s en RUD’s op afstand staan kan waar zijn, maar dat wordt weer door de wet beschermd. Daar doet een grote noch een kleine gemeente wat aan.

Het blijft een oneigenlijk argument van de fusievoorstanders: het gebrek aan democratische legitimiteit door de samenwerking met andere partijen, waar de invloed maar minimaal zou zijn. Maar de consequentie van het opheffen van het nationale parlement vanwege de geringe invloed van Nederland in Brussel wordt door deze regenten niet getrokken

 

Een volgend citaat uit het blog van de gedeputeerde:

“Het is een misverstand te denken dat ‘open overleg’ betekent dat de standpunten van alle partijen worden overgenomen. Dat kon ook niet, omdat de gemeenten zeer verschillende standpunten hadden. Dit zorgde ervoor dat GS besloten zelf de knoop door te hakken. Op zo’n moment neemt de provincie haar verantwoordelijkheid.”

 

Als er nou één rode draad in de standpunten te ontdekken was, was het de afwijzing van slechts drie gemeenten in het Gooi door alle Gooise gemeenten. In alle zienswijzen is de vorming van 3 gemeenten expliciet afgewezen en NH komt er toch mee? Dat is niet het niet overnemen van standpunten, dat is die standpunten gewoon in de wind slaan. Dat maakt het dossier van de provincie niet sterk. Bovendien heeft de Provincie maar één echt urgent probleem benoemd aan onze kant van de regio en dat was regionale vertegenwoordiging. De gedeputeerde denkt toch niet dat drie machtsblokken elkaar ineens ontroerd in de armen vallen en gaan samenwerken? Dus voor het enige urgente probleem kies je de oplossing die dat nou net niet verhelpt. Wonderlijk.

 

En dan een volgende draai aan de rekstok van de heer van der Hoek:“Ik snap dat het GS-besluit de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren het meest heeft verrast. Dat komt doordat hen tijdens het ‘open overleg’ is gezegd dat een eigen, goed voorstel voor versterking van de bestuurskracht een alternatieve oplossing zou kunnen zijn. GS hadden de gemeenten wel een aantal randvoorwaarden meegegeven. Maar de mogelijkheid geven tot een alternatief voorstel, betekent nog niet dat het ook gehonoreerd wordt.”

 

Het is de stelling en verwachting van Larens Behoud dat het WOB-verzoek van LB zal uitwijzen dat de Gedeputeerde wel degelijk bereid was deze GR een kans te geven. Als je naar de formulering van de brief van 13 september kijkt, kan je alleen constateren dat GS dit echt een kans wilden geven. De voorgestelde regeling is de meest vergaande die mogelijk is. Als dit als onvoldoende wordt beoordeeld, en dan bedoel ik oprecht en objectief beoordeeld, dan had die ruimte überhaupt niet gegeven moeten worden om dit uit te werken. Larens Behoud heeft het sterke vermoeden dat de eenmaal ingestoken regenteske weg koste wat kost gehandhaafd moest blijven, waarvoor men nu wanhopig aan het zoeken is naar redelijke argumenten. Het dossier is op dit punt wankel. 

 

Het blog gaat verder

“GS kwamen tot de conclusie dat het voorstel van de gemeenten voor een gemeenschappelijke regeling niet aan de randvoorwaarden voldoet. Het voorstel betekende een nieuwe gemeenschappelijke regeling bovenop alle bestaande in de regio. Dit draagt niet bij aan meer democratische legitimatie of besluitvorming. Want de regeling zou de raden van de gemeenten op 5 belangrijke regionale thema’s – milieu en duurzaamheid, ruimte en mobiliteit, economie en innovatie, cultuur, recreatie en toerisme en het sociaal domein – meer op afstand plaatsen. Daardoor hebben de raadsleden in deze gemeenten bijna geen ruimte meer om zelfstandig te besluiten.”

 

Hoe zou zouden de raden meer op afstand komen? De regeling is eigenlijk overbodig, want bijvoorbeeld inbreng van de regio in het MRA beleid loopt al volgens deze lijnen

 

“GS vinden dat ongewenst omdat ze een goed functionerend democratisch bestel hoog in het vaandel hebben.”

 

De gedeputeerde lapt tot nu toe de meningen van volksvertegenwoordigers nogal aan de laars. Met een flauwe verwijzing naar verdeeldheid, bestuurskrachtige gemeenten fuseren tegen hun democratische zin. Tja als je alleen de  route richting slachthuis mag kiezen, en zelfs niet welk slachthuis het wordt, kan er ruis ontstaan.

 

De gedeputeerde:

“Daarnaast geloofden GS niet in de voorgestelde werkwijze met gemandateerde wethouders die namens de 3 gemeenten in de regio of daarbuiten opereren. Dit zou betekenen dat vooraf gezamenlijke standpunten moeten worden ingenomen door de colleges, terwijl onduidelijk is in hoeverre de gemeenteraden daarop hun invloed kunnen uitoefenen. Vervolgens is er de vraag van de verantwoording achteraf. Stel dat de gemandateerde wethouder in een regionale vergadering een besluit neemt dat in de gemeenten waarvan hij geen wethouder is, slecht valt. Gaat die wethouder dan in een voor hem vreemde raad verantwoording afleggen? Of doet de eigen wethouder dat over het gedrag van de gemandateerde collega? Bestuurlijk ‘gedoe’ ligt voor de hand en het is de vraag of dit helpt om krachtiger regionaal te besturen. Deze afwegingen leidden ertoe dat GS het voorstel niet overtuigend of geloofwaardig vonden.”

 

Dit punt is er. Maar tegelijkertijd heeft de inwoner veel minder in te brengen bij een raad van een gefuseerde gemeente. In Amsterdam snap je dat je niet bij de wethouder aan tafel komt, maar in Laren en Blaricum is dat echt een nadeel. De inwoners vervreemden van de politiek.  Zie het opkomstpercentage bij de verkiezingen! Dat is in Laren bijna dubbel zo hoog als in welke grote en gefuseerde gemeente ook. Ook het aantal raadsleden neemt af per inwoner. Larens Behoud blijft het zeggen: wij gaan er als raad zelf over , samenwerking is beter dan welke fusie ook, die de inwoner direct op grotere afstand plaatst. 

 

Het blog gaat verder:

“Samenwerking hoeft niet te stoppen. Ik begrijp goed dat een fusie van Huizen, Blaricum en Laren ook gevolgen heeft voor de Utrechtse gemeente Eemnes. Want de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben 1 ambtelijke organisatie. GS hebben echter nergens gezegd dat deze samenwerking beëindigd moet worden. Dit lijkt voor velen het logische gevolg van ons GS-besluit maar ik deel dat standpunt niet. Als het mogelijk is om gezamenlijk een ambtelijke organisatie voor drie gemeenten te hebben, waarom zou dit na de herindeling op basis van nieuwe afspraken niet kunnen in een ambtelijke organisatie voor 2? Dat is een keuze die de betrokken gemeenten kunnen maken.”

 

Eemnes heeft hier een zelfstandige keuzemogelijkheid. Op het moment dat zij anders kiezen dan de centrumgemeente constructie moeten de inwoners van Laren, Blaricum en Huizen deze onnodige kosten voor de ontvlechting oppakken. Kosten waarvan de provincie stelt dat zij die niet hoeven te betalen omdat het in een wet wordt vastgelegd. De provincie kan Eemnes geen fusie opleggen, en Eemnes is vrij in die keuze. De consequenties van die vrije keuze moet de Provincie open laten, ipv nu alle consequenties van een afgedwongen fusie bij Eemnes neer te leggen.

 

Een laatste citaat:

“Samen aan de slag

Ik roep de betrokken gemeenteraden, eens of oneens, dan ook op de komende periode te gebruiken om alle belangrijke aspecten voor hun gemeente constructief in te brengen bij de opstellers van het herindelingsbesluit. Dat geldt ook voor inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook zij kunnen de komende maanden hun punten inbrengen. Kortom: we gaan samen aan de slag!”

 

Geen sprake van! Larens Behoud blijft, met velen in deze raad gezamenlijk, strijden tegen deze onrechtmatige en ondemocratische plannen van de provincie. Er zijn voldoende juridische vragen om de gestelde data niet te halen. Landgraaf heeft aangetoond dat in het open overleg de rechtsbescherming van de gemeente geborgd moet zijn. Die rechtsbescherming is hier met voeten getreden. Er zijn inmiddels meerdere juridische acties opgestart en dat is omdat de provincie zijn huiswerk niet goed doet en onvoldoende heeft geluisterd naar zijn gelijkwaardige gesprekspartners. 

 

Wat ons betreft is deze fusie mislukt.

Wij werken samen, met de andere raadsleden en het college van Burgemeester en Wethouders, met onze inwoners en met onze buurgemeenten. Wij blijven strijden, met onze medestrijdende partijen, voor zelfstandigheid.

De zelfstandigheid die de inwoners van Laren verdienen.

Provincie, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, stop de ARHI procedure, en geef Huizen, Blaricum en Laren het democratisch recht hun voorgestelde samenwerking in gang te zetten.  Peter Calis, fractievoorzitter behoud en lijsttrekker Larens Behoud lijst 1
Ga terug

Publicatie datum: 21-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cdi
7,5°Cwo
5°Cdo
5°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]