D66 verbolgen over brief met zienswijze aan provincie

17 febr.- D66 La­ren is zeer ver­bol­gen over de brief met ziens­wij­ze die het col­le­ge vo­ri­ge week uit ei­gen be­we­ging stuur­de naar de pro­vin­cie over de voor­ge­no­men fu­sie van Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum. D66, voor­stan­der van een fu­sie, is het niet al­leen on­eens met een deel van de in­houd, het noemt de ac­tie van het col­le­ge ’een vol­strek­te min­ach­ting van de raad'.
De ziens­wij­ze van het col­le­ge is na­me­lijk on­der­werp van dis­cus­sie ko­men­de dins­dag in een ex­tra raads­ver­ga­de­ring. Maar wat is het nut om er­over te pra­ten als de ziens­wij­ze al is ver­stuurd? Mos­terd na de maal­tijd, al­dus D66. "B­lijk­baar wordt de raad, het hoog­ste be­stuurs­or­gaan, ge­acht slechts ken­nis te ne­men van de door het col­le­ge be­schre­ven be­leids­lijn en krijgt de raad geen kans om zelf­stan­dig een stand­punt te for­mu­le­ren", al­dus Noud Bij­voet.

On­ge­noe­gen

In de brief aan de pro­vin­cie uit het col­le­ge in ster­ke be­woor­din­gen haar on­ge­noe­gen over de ma­nier waar­op Ge­de­pu­teer­de Sta­ten een fu­sie tus­sen Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum on­danks gro­te weer­stand toch wil­len door­zet­ten. On­danks het vol­gens La­ren goe­de al­ter­na­tief van een 'lich­te ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling', waar­bij de amb­te­na­ren van de drie ge­meen­ten nau­wer gaan sa­men­wer­ken en de BEL Com­bi­na­tie in stand blijft. Vol­gens het col­le­ge is de ver­stuur­de brief in lijn met de eer­der door een meer­der­heid van de ge­meen­te­raad in­ge­dien­de ziens­wij­ze.

Bij­voet er­kent dat een meer­der­heid van de raad te­gen de fu­sie is en dat de be­spre­king van ko­men­de dins­dag waar­schijn­lijk niet tot ra­di­ca­le ver­an­de­rin­gen had ge­leid. "Maar nu­an­ce­ver­schil­len wa­ren wel de­ge­lijk mo­ge­lijk ge­weest. Bo­ven­dien had het col­le­ge dan moe­ten uit­leg­gen waar­om het aan een lich­te re­ge­ling tus­sen de drie ge­meen­ten blijft vast­hou­den, ter­wijl zo’n re­ge­ling wet­te­lijk ge­zien he­le­maal niet be­staat.”

Be­zwaar

D66 heeft for­meel be­zwaar aan­ge­te­kend bij het col­le­ge en haar ei­gen ziens­wij­ze in­ge­diend bij de pro­vin­cie. Bij­voet: „Dan kun­nen ze de twee ziens­wij­zen naast el­kaar leg­gen. Het col­le­ge kan vin­den dat het man­daat had voor deze brief, maar het gaat hier om een be­leids­be­slis­sing. Dat man­daat ligt bij de raad.”

Het col­le­ge van La­ren meent dat af­stem­ming over de brief voor­af niet no­dig was om­dat b en w de brief van­uit hun ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid heb­ben ge­schre­ven. Bo­ven­dien gaat het vol­gen­de week niet spe­ci­aal over de brief, maar is de ver­ga­de­ring het na­ko­men van een af­spraak met de raad om be­gin 2018 weer bij el­kaar te ko­men over de stand van za­ken rond de Arhi-pro­ce­du­re, al­dus het col­le­ge.

Het col­le­ge van Eem­nes laat we­ten de in­span­nin­gen van La­ren om een zelf­stan­di­ge ge­meen­te te blij­ven te steu­nen. B en w van Bla­ri­cum heb­ben geen stand­punt in­ge­no­men. Bron:Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 17-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdi
7,5°Cwo
13°Cdo
15°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]