D66 verbolgen over brief met zienswijze aan provincie

17 febr.- D66 La­ren is zeer ver­bol­gen over de brief met ziens­wij­ze die het col­le­ge vo­ri­ge week uit ei­gen be­we­ging stuur­de naar de pro­vin­cie over de voor­ge­no­men fu­sie van Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum. D66, voor­stan­der van een fu­sie, is het niet al­leen on­eens met een deel van de in­houd, het noemt de ac­tie van het col­le­ge ’een vol­strek­te min­ach­ting van de raad'.
De ziens­wij­ze van het col­le­ge is na­me­lijk on­der­werp van dis­cus­sie ko­men­de dins­dag in een ex­tra raads­ver­ga­de­ring. Maar wat is het nut om er­over te pra­ten als de ziens­wij­ze al is ver­stuurd? Mos­terd na de maal­tijd, al­dus D66. "B­lijk­baar wordt de raad, het hoog­ste be­stuurs­or­gaan, ge­acht slechts ken­nis te ne­men van de door het col­le­ge be­schre­ven be­leids­lijn en krijgt de raad geen kans om zelf­stan­dig een stand­punt te for­mu­le­ren", al­dus Noud Bij­voet.

On­ge­noe­gen

In de brief aan de pro­vin­cie uit het col­le­ge in ster­ke be­woor­din­gen haar on­ge­noe­gen over de ma­nier waar­op Ge­de­pu­teer­de Sta­ten een fu­sie tus­sen Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum on­danks gro­te weer­stand toch wil­len door­zet­ten. On­danks het vol­gens La­ren goe­de al­ter­na­tief van een 'lich­te ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling', waar­bij de amb­te­na­ren van de drie ge­meen­ten nau­wer gaan sa­men­wer­ken en de BEL Com­bi­na­tie in stand blijft. Vol­gens het col­le­ge is de ver­stuur­de brief in lijn met de eer­der door een meer­der­heid van de ge­meen­te­raad in­ge­dien­de ziens­wij­ze.

Bij­voet er­kent dat een meer­der­heid van de raad te­gen de fu­sie is en dat de be­spre­king van ko­men­de dins­dag waar­schijn­lijk niet tot ra­di­ca­le ver­an­de­rin­gen had ge­leid. "Maar nu­an­ce­ver­schil­len wa­ren wel de­ge­lijk mo­ge­lijk ge­weest. Bo­ven­dien had het col­le­ge dan moe­ten uit­leg­gen waar­om het aan een lich­te re­ge­ling tus­sen de drie ge­meen­ten blijft vast­hou­den, ter­wijl zo’n re­ge­ling wet­te­lijk ge­zien he­le­maal niet be­staat.”

Be­zwaar

D66 heeft for­meel be­zwaar aan­ge­te­kend bij het col­le­ge en haar ei­gen ziens­wij­ze in­ge­diend bij de pro­vin­cie. Bij­voet: „Dan kun­nen ze de twee ziens­wij­zen naast el­kaar leg­gen. Het col­le­ge kan vin­den dat het man­daat had voor deze brief, maar het gaat hier om een be­leids­be­slis­sing. Dat man­daat ligt bij de raad.”

Het col­le­ge van La­ren meent dat af­stem­ming over de brief voor­af niet no­dig was om­dat b en w de brief van­uit hun ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid heb­ben ge­schre­ven. Bo­ven­dien gaat het vol­gen­de week niet spe­ci­aal over de brief, maar is de ver­ga­de­ring het na­ko­men van een af­spraak met de raad om be­gin 2018 weer bij el­kaar te ko­men over de stand van za­ken rond de Arhi-pro­ce­du­re, al­dus het col­le­ge.

Het col­le­ge van Eem­nes laat we­ten de in­span­nin­gen van La­ren om een zelf­stan­di­ge ge­meen­te te blij­ven te steu­nen. B en w van Bla­ri­cum heb­ben geen stand­punt in­ge­no­men. Bron:Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 17-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]