Daling inbraken behalve in Laren: Wijdemeren, Huizen en Blaricum veel minder vaak doelwit

3 aug.- In bij­na alle ge­meen­ten in Gooi/Vecht is het aan­tal wo­ning­in­bra­ken de eer­ste helft van dit jaar fors ge­daald, al­leen La­ren was met een stij­ging van 58 pro­cent juist meer in trek bij cri­mi­ne­len. Dit blijkt uit de half­jaar­cij­fers van de po­li­tie.
In La­ren wer­den de eer­ste zes maan­den van dit jaar 54 in­bra­ken ge­meld, ter­wijl dat er in de­zelf­de pe­ri­o­de 2016 'slechts' 34 wa­ren. De po­li­tie sig­na­leer­de in mei van dit jaar een vrij dras­ti­sche stij­ging en waar­schuw­de toen al voor de zo­mer­pe­ri­o­de. In­bre­kers zien dan snel wan­neer be­wo­ners even van huis zijn en een raam open la­ten. Ook va­kan­tie­gan­gers val­len nog al­tijd op door 'klas­sie­kers' als vol­le brie­ven­bus­sen, ge­slo­ten gor­dij­nen en het ont­bre­ken van ver­lich­ting.

Wij­de­me­ren zag juist de groot­ste da­ling (toe­val­lig ook 58 pro­cent) naar maar 10 ge­re­gi­streer­de in­bra­ken. Hui­zen zak­te van 142 naar 85 (-40 pro­cent) en Bla­ri­cum van 41 naar 28 (-33 pro­cent). Hil­ver­sum bleef wat ach­ter met een te­rug­gang van 174 naar 164 in­bra­ken (-6 pro­cent). Gooi­se Me­ren en Sticht­se Vecht ko­men uit op rond de -22 pro­cent via res­pec­tie­ve­lijk 112 en 67 in­bra­ken. Weesp bleef ge­lijk met 42 ge­val­len. BEL-ge­meen­te Eem­nes kwam uit op 9 in­bra­ken (was 7). Van de Eem­land-ge­meen­ten boek­te Soest een da­ling van 142 naar 91. Bun­scho­ten zag een lich­te af­na­me naar 20 en Baarn kwam tot en met juni uit op 57 in­bra­ken (-18 pro­cent).

Ver­der valt op dat er veel min­der au­to­kra­ken heb­ben plaats­ge­von­den. In Bla­ri­cum was zelfs spra­ke van een rui­me hal­ve­ring naar 37 aan­gif­ten. Ook Gooi­se Me­ren deed het op dit punt ook goed (van 218 naar 126), La­ren zak­te van 77 naar 44 en Hui­zen van 103 naar 80. Hil­ver­sum bleef ste­ken op 235 kra­ken (42 min­der dan eer­ste helft 2016). Wij­de­me­ren is hier de uit­zon­de­ring met een toe­na­me naar 39 auto-in­bra­ken.

Jon­ge­re­n­over­last

Op het ge­bied van jon­ge­re­n­over­last heeft Hil­ver­sum wind te­gen. Daar waar an­de­re re­gio­ge­meen­ten min­der mel­din­gen krij­gen, is het in Hil­ver­sum 'on­rus­ti­ger' met 428 klach­ten. Eer­der dit jaar noem­de bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes het 'on­ac­cep­ta­bel' dat het woon- en leef­ge­not van Hil­ver­sum­mers wordt ver­stoord door jeugdover­last. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cma
17°Cdi
16°Cwo
16,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]