Daling inbraken behalve in Laren: Wijdemeren, Huizen en Blaricum veel minder vaak doelwit

3 aug.- In bij­na alle ge­meen­ten in Gooi/Vecht is het aan­tal wo­ning­in­bra­ken de eer­ste helft van dit jaar fors ge­daald, al­leen La­ren was met een stij­ging van 58 pro­cent juist meer in trek bij cri­mi­ne­len. Dit blijkt uit de half­jaar­cij­fers van de po­li­tie.
In La­ren wer­den de eer­ste zes maan­den van dit jaar 54 in­bra­ken ge­meld, ter­wijl dat er in de­zelf­de pe­ri­o­de 2016 'slechts' 34 wa­ren. De po­li­tie sig­na­leer­de in mei van dit jaar een vrij dras­ti­sche stij­ging en waar­schuw­de toen al voor de zo­mer­pe­ri­o­de. In­bre­kers zien dan snel wan­neer be­wo­ners even van huis zijn en een raam open la­ten. Ook va­kan­tie­gan­gers val­len nog al­tijd op door 'klas­sie­kers' als vol­le brie­ven­bus­sen, ge­slo­ten gor­dij­nen en het ont­bre­ken van ver­lich­ting.

Wij­de­me­ren zag juist de groot­ste da­ling (toe­val­lig ook 58 pro­cent) naar maar 10 ge­re­gi­streer­de in­bra­ken. Hui­zen zak­te van 142 naar 85 (-40 pro­cent) en Bla­ri­cum van 41 naar 28 (-33 pro­cent). Hil­ver­sum bleef wat ach­ter met een te­rug­gang van 174 naar 164 in­bra­ken (-6 pro­cent). Gooi­se Me­ren en Sticht­se Vecht ko­men uit op rond de -22 pro­cent via res­pec­tie­ve­lijk 112 en 67 in­bra­ken. Weesp bleef ge­lijk met 42 ge­val­len. BEL-ge­meen­te Eem­nes kwam uit op 9 in­bra­ken (was 7). Van de Eem­land-ge­meen­ten boek­te Soest een da­ling van 142 naar 91. Bun­scho­ten zag een lich­te af­na­me naar 20 en Baarn kwam tot en met juni uit op 57 in­bra­ken (-18 pro­cent).

Ver­der valt op dat er veel min­der au­to­kra­ken heb­ben plaats­ge­von­den. In Bla­ri­cum was zelfs spra­ke van een rui­me hal­ve­ring naar 37 aan­gif­ten. Ook Gooi­se Me­ren deed het op dit punt ook goed (van 218 naar 126), La­ren zak­te van 77 naar 44 en Hui­zen van 103 naar 80. Hil­ver­sum bleef ste­ken op 235 kra­ken (42 min­der dan eer­ste helft 2016). Wij­de­me­ren is hier de uit­zon­de­ring met een toe­na­me naar 39 auto-in­bra­ken.

Jon­ge­re­n­over­last

Op het ge­bied van jon­ge­re­n­over­last heeft Hil­ver­sum wind te­gen. Daar waar an­de­re re­gio­ge­meen­ten min­der mel­din­gen krij­gen, is het in Hil­ver­sum 'on­rus­ti­ger' met 428 klach­ten. Eer­der dit jaar noem­de bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes het 'on­ac­cep­ta­bel' dat het woon- en leef­ge­not van Hil­ver­sum­mers wordt ver­stoord door jeugdover­last. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

(N)iets doen loont enorm de moeite

13 okt.- Onkruid bestaat niet. Het is alleen maar een aanduiding voor planten die groeien op plekken waar we het liever niet hebben. Klaver in een weiland wordt gewaardeerd door boer en koe, maar die zelfde klaver wordt in gazons  Lees verder

[Kijk op Laren]

Laren blijft zelfstandig!

9 okt.- De Provincie Noord-Holland heeft ons dorp het voorlopige vertrouwen gegeven om zelfstandig te blijven. Dat betekent dat Laren, maar ook Blaricum en Eemnes een eigen bestuur kunnen houden met een eigen  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cdi
16°Cwo
17°Cdo
16,5°Cvr

[Opinie]

Meer op menselijke maat gesneden

In de Gooi en eemlander een opiniestuk van Os­car Lo­pes Car­dozo, ge­pen­si­o­neerd oog­arts en  op­rich­ter van het Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straal.Hij pleit in zijn stuk dat Tergooi groot genoeg kan zijn en heeft het de titel meegegeven : &  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Vakantie in Bretagne

8 okt.- Laren is een mooi dorpEens per jaar ruilen we Laren in Voor een andere plaatsNa zo&rsqu  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]