Daling inbraken behalve in Laren: Wijdemeren, Huizen en Blaricum veel minder vaak doelwit

3 aug.- In bij­na alle ge­meen­ten in Gooi/Vecht is het aan­tal wo­ning­in­bra­ken de eer­ste helft van dit jaar fors ge­daald, al­leen La­ren was met een stij­ging van 58 pro­cent juist meer in trek bij cri­mi­ne­len. Dit blijkt uit de half­jaar­cij­fers van de po­li­tie.
In La­ren wer­den de eer­ste zes maan­den van dit jaar 54 in­bra­ken ge­meld, ter­wijl dat er in de­zelf­de pe­ri­o­de 2016 'slechts' 34 wa­ren. De po­li­tie sig­na­leer­de in mei van dit jaar een vrij dras­ti­sche stij­ging en waar­schuw­de toen al voor de zo­mer­pe­ri­o­de. In­bre­kers zien dan snel wan­neer be­wo­ners even van huis zijn en een raam open la­ten. Ook va­kan­tie­gan­gers val­len nog al­tijd op door 'klas­sie­kers' als vol­le brie­ven­bus­sen, ge­slo­ten gor­dij­nen en het ont­bre­ken van ver­lich­ting.

Wij­de­me­ren zag juist de groot­ste da­ling (toe­val­lig ook 58 pro­cent) naar maar 10 ge­re­gi­streer­de in­bra­ken. Hui­zen zak­te van 142 naar 85 (-40 pro­cent) en Bla­ri­cum van 41 naar 28 (-33 pro­cent). Hil­ver­sum bleef wat ach­ter met een te­rug­gang van 174 naar 164 in­bra­ken (-6 pro­cent). Gooi­se Me­ren en Sticht­se Vecht ko­men uit op rond de -22 pro­cent via res­pec­tie­ve­lijk 112 en 67 in­bra­ken. Weesp bleef ge­lijk met 42 ge­val­len. BEL-ge­meen­te Eem­nes kwam uit op 9 in­bra­ken (was 7). Van de Eem­land-ge­meen­ten boek­te Soest een da­ling van 142 naar 91. Bun­scho­ten zag een lich­te af­na­me naar 20 en Baarn kwam tot en met juni uit op 57 in­bra­ken (-18 pro­cent).

Ver­der valt op dat er veel min­der au­to­kra­ken heb­ben plaats­ge­von­den. In Bla­ri­cum was zelfs spra­ke van een rui­me hal­ve­ring naar 37 aan­gif­ten. Ook Gooi­se Me­ren deed het op dit punt ook goed (van 218 naar 126), La­ren zak­te van 77 naar 44 en Hui­zen van 103 naar 80. Hil­ver­sum bleef ste­ken op 235 kra­ken (42 min­der dan eer­ste helft 2016). Wij­de­me­ren is hier de uit­zon­de­ring met een toe­na­me naar 39 auto-in­bra­ken.

Jon­ge­re­n­over­last

Op het ge­bied van jon­ge­re­n­over­last heeft Hil­ver­sum wind te­gen. Daar waar an­de­re re­gio­ge­meen­ten min­der mel­din­gen krij­gen, is het in Hil­ver­sum 'on­rus­ti­ger' met 428 klach­ten. Eer­der dit jaar noem­de bur­ge­mees­ter Pie­ter Broer­tjes het 'on­ac­cep­ta­bel' dat het woon- en leef­ge­not van Hil­ver­sum­mers wordt ver­stoord door jeugdover­last. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Ollongrens NEEN tegen Limburgse fusie: eindigt herindeling Gooi in Landgraaf?

9 dec.- De provincie Limburg wilde Landgraaf, waar velen van ons mooie muzikale herinneringen aan hebben, fuseren met Heerlen. De Raad van State adviseerde eerder negatief. Waarom? De Raad zelf zei het zo: “Artikel 8 v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Ruime voldoendes voor Laren!

12 dec.- In Friesland zijn op 22 november gemeenteraadsverkie- zingen geweest voor de uitgebreide herindelingen die daar per 1 januari 2018 aan de orde zijn. Een van de betrokken burgemeesters zei: ‘Zelfstandig- heid kan alleen blijven bestaan als e  Lees verder

[Het weer in Laren]

2,5°Cdo
0°Cvr
1°Cza
-0°Czo

[Opinie]

Larens Behoud-voorzitter Timo Smit: 'Gemeentelijke fusies zijn briljante mislukking'

8 dec.- Larens Behoud heeft donderdag 7 december uitgeroepen tot de Dag van de Briljante mislukkingen. "Een mooi initiatief om foute beslissingen, verkeerde inschattingen, aannames die totaal anders u  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Wild-West cultuur bij herindeling

7 dec.- De provincie Limburg wil dat de gemeenten Heerlen en Landgraaf fuseren. Beide gemeenten hebben allerlei varianten van fusie en samenwerking besproken. Begin 2017 stelden de beide colleges een fusie voor, maar de gemeenteraad van Landgraaf stak daar  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]