Geen euro sport op de begroting

17 mrt.- ’Er is in La­ren geen sport­be­leid'. Dat was de con­sta­te­ring van El­se­mie­ke Ha­ven­ga toen ze ruim een jaar ge­le­den voor­zit­ster werd van de Sport­raad in haar woon­plaats. Met de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen op komst is het in­te­res­sant om te on­der­zoe­ken wat deze Sport­raad in­mid­dels tot stand heeft ge­bracht.
Het be­gon met een vraag om hulp van de ge­meen­te en na­der­hand bleek dat ook de sport­ver­e­ni­gin­gen in La­ren er baat bij kon­den heb­ben. De Sport­raad, een on­af­han­ke­lij­ke in­stan­tie, is in elk ge­val zwaar be­zet. Naast Ha­ven­ga, oud-hoc­key­ster en win­na­res van olym­pisch goud, zijn voor­ma­lig prof­voet­bal­ler Si­mon Czio­m­mer, Ni­co­le Les­ter­huis (Nike) Lex Mul­ler er­bij be­trok­ken. En er is werk ver­zet.

El­se­mie­ke Ha­ven­ga (58) had in haar hoe­da­nig­heid als be­stuurs­lid van de hoc­key­ver­e­ni­ging in La­ren al ont­dekt dat de ge­meen­te geen struc­tu­reel sport­be­leid voer­de. In­ci­den­teel hielp de lo­ka­le over­heid ver­e­ni­gin­gen met le­nin­gen voor bij­voor­beeld de aan­leg van kunst­gras­vel­den. En toen de LMHC en­ke­le ja­ren ge­le­den in fi­nan­ciële pro­ble­men raak­te, kwam er steun. "Maar in de ge­meen­te­be­gro­ting was er geen euro ge­re­ser­veerd voor sport.”

Dat is anno 2018 nog steeds het ge­val. „Wat we in elk ge­val wél heb­ben be­reikt is dat de plaat­se­lij­ke po­li­tie­ke par­tij­en in hun ver­kie­zings­pro­gram­ma nu al­le­maal een pa­ra­graaf over sport heb­ben op­ge­no­men. Ik hoop dat het ge­volg is dat er straks een struc­tu­reel sport­be­leid in La­ren ge­voerd gaat wor­den. En dat men­sen, als ze gaan stem­men, ook goed kij­ken naar de sport­pa­ra­graaf van de par­tij­en.”

Amb­te­naar sport

Voor de BEL-ge­meen­ten (Bla­ri­cum, Eem­nes, La­ren) is on­der­tus­sen een amb­te­naar sport aan­ge­steld, al ver­schilt het be­leid in de drie sa­men­wer­ken­de plaat­sen nog­al. Met eni­ge ja­loe­zie zag Ha­ven­ga: „De voet­bal­ver­e­ni­ging kreeg ge­woon een mil­joen van de ge­meen­te Eem­nes voor een nieu­we ac­com­mo­da­tie. Maar het gaat mij niet al­leen om geld.” En ook niet om voor­deel­tjes te be­ha­len voor haar ei­gen hoc­key­club, be­na­drukt ze.

„Het be­gint een beet­je te le­ven in La­ren. In fe­bru­a­ri heb­ben we met wet­hou­der Ton Stam en een heel groot deel van de La­ren­se sport­clubs bij el­kaar ge­ze­ten om te zien wat we nu no­dig heb­ben. Het uit­ein­de­lij­ke doel is dat de ge­meen­te de sport be­ter gaat fa­ci­li­te­ren, bij­voor­beeld op het ge­bied van on­der­houd en ver­be­te­ring van ac­com­mo­da­ties. Er moet geld wor­den ge­re­ser­veerd voor sport, niet al­leen voor de ver­e­ni­gin­gen, maar ei­gen­lijk voor al­les en ie­der­een die wil be­we­gen.”

In­koop ener­gie

Sport is in een jaar tijd op de agen­da ge­zet, vindt Ha­ven­ga. "Maar dat is pas het be­gin. We heb­ben een tien­pun­ten­plan ge­maakt, waar­bij we ons re­a­li­se­ren dat je niet met­een al je wen­sen ver­vuld zal zien wor­den. Maar er is veel mo­ge­lijk. Fa­ci­li­te­ren van sport heb ik al ge­noemd, maar je moet ook goed de ten­den­sen in de ga­ten hou­den, bij­voor­beeld het feit dat de sport steeds in­di­vi­du­e­ler wordt. En wat te den­ken van ge­za­men­lij­ke in­koop van ener­gie door de ver­e­ni­gin­gen? Dat kan een hoop geld be­spa­ren.”

Ze blijft voor­lo­pig nog wel even zit­ten. „De Sport­raad is nog maar net be­gon­nen en we zijn op de goe­de weg. Maar over­bo­dig is de Sport­raad nog lang niet, dat zou te mooi zijn ge­weest.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 17-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Cdo
19°Cvr
17°Cza
15°Czo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]