Gooi wordt eerste aardgasvrije regio

5 aug.- De Re­gio Gooi en Vecht­streek moet de eer­ste aard­gas­vrije re­gio van Ne­der­land wor­den, al­thans als het aan de wet­hou­ders Ni­co­lien van Vroon­ho­ven (Hil­ver­sum) en Ger­rit Pas (Hui­zen) ligt. Niet al­leen bij nieuw te bou­wen wo­nin­gen en be­drij­ven moet aard­gas ta­boe zijn, maar ook voor de be­staan­de wij­ken zijn aan­pas­sin­gen no­dig.
De twee wet­hou­ders spra­ken deze wens vlak voor de zo­mer­va­kan­tie uit tij­dens een re­gi­o­na­le bij­een­komst over een ener­gie­stra­te­gie voor deze streek. Bei­de wet­hou­ders, die het the­ma duur­zaam­heid coör­di­ne­ren druk­ten de an­de­re be­stuur­ders op het hart dat ook na de raads­ver­kie­zin­gen van vol­gend voor­jaar er vol in­ge­zet moet wor­den op een 'ener­gie­tran­si­tie'. Daar­bij is niet een ge­meen­te­lij­ke aan­pak, maar juist een re­gi­o­na­le aan­pak van be­lang. Er kan dan ef­fi­ciën­ter wor­den ge­werkt.

De Re­gio Gooi en Vecht­streek streeft naar het la­bel 'eerste aard­gas­vrije re­gio van Ne­der­land', om­dat sinds kort de duur­za­me en cir­cu­lai­re eco­no­mie tot een van de vier eco­no­mi­sche speer­pun­ten is ge­maakt. De drie an­de­re Gooi­se speer­pun­ten zijn me­dia, zorg en toe­ris­me.

Voor deze re­gio zijn de am­bi­ties hoog ge­steld. Er ko­men hier im­mers wei­nig nieuw­bouw­wij­ken. Ou­de­re wij­ken ener­gie­neu­traal ma­ken is heel wat las­ti­ger. Er is in­mid­dels wel be­slo­ten om wijk­ge­richt aan het werk te gaan. Op 24 sep­tem­ber neemt Hil­ver­sum deel aan een bij­een­komst van de pro­vin­cie Noord-Hol­land waar ideeën voor zo’n aan­pak wor­den uit­ge­wis­seld. Ook het Re­gio­po­di­um voor de ge­meen­te­raads­le­den uit deze streek zal op 24 no­vem­ber over dit the­ma gaan. Een ener­gie­neu­tra­le wijk is haal­baar via bij­voor­beeld ex­tra iso­le­ring, aan­pas­sing van de cv-ke­tels met bi­o­gas of een cen­traal sys­teem. Bron: Gooi en Eemlander

 

Kijk hier naar filmpje waar de gemeente Hilversum in 1963 als eerste overschakelde op aardgas:

https://www.youtube.com/watch?v=cpZC3O65D4o

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cma
17°Cdi
16°Cwo
16,5°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]