Gooi wordt eerste aardgasvrije regio

5 aug.- De Re­gio Gooi en Vecht­streek moet de eer­ste aard­gas­vrije re­gio van Ne­der­land wor­den, al­thans als het aan de wet­hou­ders Ni­co­lien van Vroon­ho­ven (Hil­ver­sum) en Ger­rit Pas (Hui­zen) ligt. Niet al­leen bij nieuw te bou­wen wo­nin­gen en be­drij­ven moet aard­gas ta­boe zijn, maar ook voor de be­staan­de wij­ken zijn aan­pas­sin­gen no­dig.
De twee wet­hou­ders spra­ken deze wens vlak voor de zo­mer­va­kan­tie uit tij­dens een re­gi­o­na­le bij­een­komst over een ener­gie­stra­te­gie voor deze streek. Bei­de wet­hou­ders, die het the­ma duur­zaam­heid coör­di­ne­ren druk­ten de an­de­re be­stuur­ders op het hart dat ook na de raads­ver­kie­zin­gen van vol­gend voor­jaar er vol in­ge­zet moet wor­den op een 'ener­gie­tran­si­tie'. Daar­bij is niet een ge­meen­te­lij­ke aan­pak, maar juist een re­gi­o­na­le aan­pak van be­lang. Er kan dan ef­fi­ciën­ter wor­den ge­werkt.

De Re­gio Gooi en Vecht­streek streeft naar het la­bel 'eerste aard­gas­vrije re­gio van Ne­der­land', om­dat sinds kort de duur­za­me en cir­cu­lai­re eco­no­mie tot een van de vier eco­no­mi­sche speer­pun­ten is ge­maakt. De drie an­de­re Gooi­se speer­pun­ten zijn me­dia, zorg en toe­ris­me.

Voor deze re­gio zijn de am­bi­ties hoog ge­steld. Er ko­men hier im­mers wei­nig nieuw­bouw­wij­ken. Ou­de­re wij­ken ener­gie­neu­traal ma­ken is heel wat las­ti­ger. Er is in­mid­dels wel be­slo­ten om wijk­ge­richt aan het werk te gaan. Op 24 sep­tem­ber neemt Hil­ver­sum deel aan een bij­een­komst van de pro­vin­cie Noord-Hol­land waar ideeën voor zo’n aan­pak wor­den uit­ge­wis­seld. Ook het Re­gio­po­di­um voor de ge­meen­te­raads­le­den uit deze streek zal op 24 no­vem­ber over dit the­ma gaan. Een ener­gie­neu­tra­le wijk is haal­baar via bij­voor­beeld ex­tra iso­le­ring, aan­pas­sing van de cv-ke­tels met bi­o­gas of een cen­traal sys­teem. Bron: Gooi en Eemlander

 

Kijk hier naar filmpje waar de gemeente Hilversum in 1963 als eerste overschakelde op aardgas:

https://www.youtube.com/watch?v=cpZC3O65D4o

 

 

 

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 5-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!

12 febr.- De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaat- raadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onz  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cma
5°Cdi
2,5°Cwo
0°Cdo

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid!

12 febr.- ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an

7 febr.- Moet er een hotel komen zoals de centrumvisie in Laren aangeeft, ja of nee? De commotie rond die vraag is met het oog op de verkiezingen in ons charmante en groene dorp - en vooral de plek waar - heviger dan ooit.De partijen rollen over straat. Een kleine honderd jaar geleden lag dat heel anders. Laren telde v  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]