Inwoners ook een rol in fusie-proces

21 mrt.- De door de provincie gewenste fusie tussen Huizen, Laren en Blaricum leidt tot steeds meer commotie en tegenacties. Met name in Laren, Blaricum en Eemnes worden de messen geslepen.

Inwoners ook een   rol in fusie-procesAd­vo­caat Jan Ver­hey­den, in­ge­huurd door het col­le­ge van La­ren voor ju­ri­di­sche on­der­steu­ning, is ge­spe­ci­a­li­seerd in be­stuurs­recht en heeft va­ker met het zo­ge­he­ten Arhi-bijl­tje ge­hakt. Hoe kijkt hij te­gen het pro­ces aan en wat kun­nen po­li­tiek en in­wo­ners doen?


Heeft de pro­vin­cie een ster­ke zaak?

„Ik vind van niet. Uit rap­por­ten van de pro­vin­cie zelf blijkt dat de be­stuurs­kracht van La­ren (en van Bla­ri­cum en Hui­zen, red) vol­doen­de is, even­als de fi­nan­ciën. In dat op­zicht is er geen nood­zaak tot her­in­de­ling. De ge­meen­ten wil­len zelf in meer­der­heid niet fu­se­ren. Het wordt ze nu door de pro­vin­cie op­ge­dron­gen. Sinds 2013 is in het be­leid van het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken en Ko­nink­rijks­re­la­ties op­ge­no­men dat een her­in­de­ling niet van bo­ven­af op­ge­legd mag wor­den. Dat ge­beurt hier wel.

Ge­meen­ten heb­ben geen ju­ri­di­sche mid­de­len om te­gen de pro­vin­cie in te gaan. In de wet is al­leen het zo­ge­he­ten open over­leg ge­re­geld. Eind vo­rig jaar heeft de Raad van Sta­te een ad­vies uit­ge­bracht bij een fu­sie van ge­meen­ten in Lim­burg. Daar­uit blijkt dat open over­leg meer moet zijn dan al­leen het uit­no­di­gen van be­trok­ken ge­meen­ten voor een ge­sprek. Bo­ven­dien moet de pro­vin­cie ge­du­ren­de dat open over­leg even­tu­e­le al­ter­na­tie­ven se­ri­eus on­der­zoe­ken. Dat is vol­gens de Raad van Sta­te in Lim­burg niet ge­beurd en dus was het ad­vies aan de mi­nis­ter om deze her­in­de­lings­pro­ce­du­re te stop­pen. Dat is ook ge­beurd. Een for­se tik op de vin­gers van de pro­vin­cie Lim­burg. Het ad­vies van de Raad van Sta­te geeft hou­vast voor het pro­ces hier. Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum heb­ben de pro­vin­cie na­me­lijk vo­rig jaar ge­vraagd of er ruim­te was voor een al­ter­na­tief plan. Die ruim­te was er. De drie ge­meen­ten heb­ben af­ge­lo­pen herfst een uit­ge­werkt voor­stel voor een sa­men­wer­king bij de pro­vin­cie in­ge­le­verd, maar dat is zon­der veel uit­leg ter­zij­de ge­scho­ven.”Wat kun­nen ge­meen­ten doen te­gen een voor­ge­no­men fu­sie?

„De wet geeft ge­meen­ten geen mo­ge­lijk­heid om naar de rech­ter te stap­pen als ze het niet eens zijn met het ad­vies van de pro­vin­cie. La­ren, Bla­ri­cum en Eem­nes moe­ten zich dus niet la­ten ver­lei­den om wel rechts­za­ken te gaan voe­ren. Dat is zin­loos en kost al­leen maar geld. Ook naar het Eu­ro­pees Hof stap­pen, om­dat je meent dat je straks on­te­recht een kor­te­re pe­ri­o­de raads­lid bent, heeft geen nut. Bin­nen de wet Arhi is ge­re­geld wat er dan ge­beurt. Met (pre­ven­tie­ve) ziens­wij­zen kun­nen ge­meen­ten wel hun me­ning ge­ven over een fu­sie of het pro­ces. Daar­naast is een dos­sier op­bou­wen, met daar­in alle ge­sprek­ken en brie­ven die over en weer zijn ge­gaan en ver­slag­leg­ging van het ver­loop van het pro­ces, be­lang­rijk. Als het ad­vies straks bij de mi­nis­ter ligt, zal die wil­len we­ten of de fu­sie ook van on­der­af ge­dra­gen wordt. Dan helpt zo’n dos­sier.”Wat kun­nen in­wo­ners doen te­gen een voor­ge­no­men fu­sie?

"Zo­dra het ad­vies van de pro­vin­cie klaar is, in dit ge­val rond 1 sep­tem­ber, kun­nen in­wo­ners en be­drij­ven ook hun me­ning ge­ven mid­dels een ziens­wij­ze. In de wet is daar heel na­druk­ke­lijk ruim­te voor ge­maakt. Stel dat het over­gro­te deel van de in­wo­ners van Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum op die ma­nier laat we­ten geen fu­sie te wil­len, dan heeft de pro­vin­cie wel een pro­bleem. De pro­vin­cie moet na­me­lijk aan­to­nen dat er een breed draag­vlak is. Wat dat be­treft is het ver­stan­dig als in­wo­ners hun ziens­wij­ze ook stu­ren naar de mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken die het wets­ont­werp maakt en de Raad van Sta­te die ad­vies kan ge­ven.”Wat ge­beurt er met de BEL-com­bi­na­tie bij een fu­sie?

„Als de fu­sie door­gaat, stopt de BEL-com­bi­na­tie niet in­eens. Het hangt van di­ver­se fac­to­ren af of en hoe deze amb­te­lij­ke sa­men­wer­king wordt beëin­digd.

In het slecht­ste ge­val houdt de com­bi­na­tie van rechts­we­ge op te be­staan. Daar heb­ben de ge­meen­ten dan niets over te zeg­gen. Dat ge­beurt als het grond­op­per­vlak van de ge­meen­ten La­ren en Bla­ri­cum sa­men gro­ter is dan dat van de ge­meen­te Eem­nes. De BEL-com­bi­na­tie moet dan 'ver­ef­fend' wor­den. Alle amb­te­na­ren die bij de BEL-com­bi­na­tie in dienst zijn (op dit mo­ment 154 full­ti­me ba­nen, red) wor­den ont­sla­gen. De re­ke­ning voor de ww, bo­ven­wet­te­lij­ke- en na­wet­te­lij­ke uit­ke­rin­gen moet be­taald wor­den door Eem­nes en de nieu­we ge­meen­te. Dat kan de ge­meen­schap ja­ren geld gaan kos­ten. Of de amb­te­na­ren (deels) weer in dienst wor­den ge­no­men is aan de nieu­we ge­meen­te en Eem­nes. Dat is geen au­to­ma­tis­me en be­te­kent on­ze­ker­heid voor een flin­ke groep men­sen. Hui­zen gaat mee­be­ta­len aan het ont­vlech­ten van de BEL-com­bi­na­tie. Eem­nes is ex­tra ge­du­peerd, want die heeft hier niet om ge­vraagd en staat met lege han­den.

Als de BEL-com­bi­na­tie niet van rechts­we­ge op­houdt, be­slui­ten Eem­nes en de nieu­we ge­meen­te sa­men hoe ze de boel gaan ont­vlech­ten. Daar heb­ben ze een half jaar de tijd voor met ver­len­ging van nog een half jaar. Dat gaat dan al­leen over hoe ze dat wil­len doen. De uit­voe­ring zelf kan ja­ren gaan du­ren. Ove­ri­gens wor­den ook in deze si­tu­a­tie alle amb­te­na­ren van de BEL-com­bi­na­tie ont­sla­gen en is het aan de nieu­we ge­meen­te en Eem­nes om ze (deels) weer in dienst te ne­men.

De nieu­we ge­meen­te en Eem­nes kun­nen ook be­slui­ten de BEL-com­bi­na­tie te la­ten be­staan. Deze re­ge­ling zal dan wel aan­ge­past moe­ten wor­den. Hoe dan ook zal de nieu­we ge­meen­te op­draai­en voor het groot­ste deel van de kos­ten van de BEL-com­bi­na­tie en dus ook de mees­te zeg­gen­schap ei­sen.”En de rest van de fi­nan­ciën?

"Veel bur­gers wor­den vaak pas wak­ker als ze mer­ken wat iets gaat kos­ten. Ook op an­de­re ge­bie­den le­vert de fu­sie­ge­meen­te geld in. Nu ont­vangt ie­de­re ge­meen­te in Ne­der­land jaar­lijks vier ton uit het ge­meen­te­fonds. Dat is nu voor Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum sa­men twaalf ton, straks dus nog maar vier. Ook voor an­de­re re­ge­lin­gen en sub­si­dies die de ge­meen­ten nu los van el­kaar krij­gen, geldt dat het geen op­tel­som wordt voor de nieu­we ge­meen­te. Het krijgt min­der. Het rijk kent wel een zo­ge­he­ten tran­si­tie­ver­goe­ding voor ge­fu­seer­de ge­meen­ten, maar dat zijn geen gi­gan­ti­sche be­dra­gen. In La­ren heb ik enigs­zins ba­di­ne­rend ge­zegd dat je van dat geld het nieu­we zwem­bad kan on­der­hou­den. Eem­nes valt bui­ten de fu­sie en krijgt niets van­uit het rijk.

Ove­ri­gens is er een on­der­zoek ge­weest van­uit de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen naar de fi­nan­ciële voor­de­len van fu­sies tus­sen ge­meen­ten. Die blij­ken er niet te zijn.” Bron: Gooi en Eemlander Tekening: Frank Muntjewerf
Ga terug

Publicatie datum: 21-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Blaricum en Laren liever in Utrecht

26 sept.-Blaricum en Laren willen liever bij Utrecht horen. Dat is de verrassende strekking van de motie die deze week in beide gemeenteraden wordt aangenomen. De colleges moeten de minister een brief schrijven om deze keuze duidelijk te maken.  Een s  Lees verder

[Het weer in Laren]

7°Cwo
7°Cdo
14°Cvr
17°Cza

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]