Laarder Gideon Calis met eigen voorstelling De ezel en de ode aan de liefde in Singer

14 febr.- ’Ik ben een laatbloeier’. De voor­stel­ling van Gi­de­on Ca­lis in The­a­ter Sin­ger is een in­ves­te­ring. De La­ren­se ca­ba­re­tier huurt de zaal af en hoopt dat zijn avond­vul­len­de pro­gram­ma tot meer leidt. Ca­lis ver­wacht veel be­ken­den in het pu­bliek. "Maar ik hoop voor­al dat er ook on­be­ken­de men­sen in de zaal zit­ten.”
Hoe­veel kaar­ten er pre­cies ver­kocht zijn voor ’De ezel en de ode aan de lief­de' weet hij niet, maar voor 15 fe­bru­a­ri moet er nog wel wat ge­beu­ren. „Er zijn ook men­sen die pas op het al­ler­laat­ste mo­ment be­slis­sen en toch nog een kaartje ko­pen", zegt Ca­lis. „Ik hoop heel erg dat de zaal goed ge­vuld is. Niet al­leen om zelf uit de kos­ten te ko­men, maar ook voor het ge­voel. Als het vrij leeg is wordt het ook een beet­je raar. Het is echt niet erg als niet elke stoel be­zet is, maar ik hoop wel dat ze zaal vol aan­voelt. Dat geeft een be­paal­de ener­gie.”

On­ge­mak­ken

Wat er pre­cies gaat ge­beu­ren, wil de ge­bo­ren Laar­der niet zeg­gen. Ja, er is iets met een ezel. Maar wat? „Ik krijg er veel vra­gen over, dat be­te­kent dat het gaat le­ven. Ik zal wel zeg­gen dat de voor­stel­ling gaat over de lief­de en al zijn on­ge­mak­ken. Ik lees bij­voor­beeld ge­dicht­jes voor en zing klei­ne en bom­bas­ti­sche lied­jes. Ik zal me­zelf ze­ker niet spa­ren.”

Vol­gens Ca­lis is lief­de meer dan wat je met je part­ner deelt. „Dit pand, het Sin­ger, is ook ont­staan uit lief­de. Lief­de van de ar­chi­tect, die dit op pa­pier heeft ge­zet. Maar zon­der lief­de ook geen oor­log. Daar­in gaat het ook vaak om de lief­de voor een land, volk of re­li­gie. Hoe on­ge­mak­ke­lijk dat ook is, het is ook een deel van lief­de. Ik pro­beer dat voor­bij te la­ten ko­men.”

Ca­lis raadt ie­der­een aan op tijd te ko­men. "Want de voor­stel­ling be­gint al in de hal. Een­maal in de zaal zal ik ook het pu­bliek be­trek­ken. Ik zit in­mid­dels lang ge­noeg in het vak om te zien of ie­mand dat leuk vindt. Som­mi­ge men­sen zijn bang om op de eer­ste rij te zit­ten, dat komt voor­al door be­ken­de ca­ba­re­tiers als Hans Teeu­wen denk ik. Het is in mijn voor­stel­ling de be­doe­ling dat som­mi­ge men­sen uit het pu­bliek ook op het po­di­um ko­men, maar je moet ie­der­een wel in zijn waar­de la­ten. Ie­mand komt naar jou toe, dan is het niet leuk om te kak­ken te wor­den ge­zet.”

Zoek een ex­cuus

„Het zou ge­wel­dig zijn als men de moei­te neemt om naar mijn show te ko­men. Ver­ge­le­ken met de gro­te na­men ben ik een on­be­ken­de, ik hoop heel erg dat ik een kans krijg. En waar­om zou je het niet doen? De mees­te men­sen zoe­ken een ex­cuus om iets niet te doen. Ik zou zeg­gen: zoek nu een ex­cuus om het wel te doen.”

Ca­lis is een jaar be­zig ge­weest met de voor­be­rei­din­gen en het ma­ken van zijn voor­stel­ling. Als het een beet­je te­gen­zit, speelt hij het maar één keer. ,,Het Sin­ger af­hu­ren is een fi­nan­ci­eel ri­si­co, maar ik wil groei­en. Ik hoop dat er an­de­re za­len zijn waar ik m’n voor­stel­ling mag spe­len. Ik heb geen im­pre­sa­ri­aat, daar bin­nen­ko­men is heel las­tig. Er zijn zo veel men­sen in het vak, en ik ben geen twin­tig jaar oud, maar vijf­tig.”

,,Er komt een nieu­we lich­ting aan, dat merk ik ook bij be­drijfs-events. En dat is he­le­maal niet erg. Ik wil graag voor­stel­lin­gen ma­ken, zo­als deze in Sin­ger, die kant wil ik op. De the­a­ter­school heb ik niet ge­daan, ik wist niet eens dat het be­stond. Ik kwam ook niet goed mee op school, vond het niet in­te­res­sant. Ik ben een laat­bloei­er, hier op het po­di­um ben ik op mijn plek. En ik voel me nog jong. Je kunt ook zeg­gen dat ik 'pas' vijf­tig ben.”

 

Theaterman en entertainerGi­de­on Ca­lis werd in 1967 ge­bo­ren in La­ren. Hij is sinds een klei­ne der­tig jaar ac­tief als ac­teur, en­ter­tai­ner, pre­sen­ta­tor en zan­ger.
In de re­gio is hij be­kend met zijn kin­der­the­a­ter­school in La­ren, Ka­rak­terZ.

In zijn ge­boor­te­dorp is hij ook re­gel­ma­tig ac­tief bij cul­tu­re­le ac­ti­vi­tei­ten in het Brink­huis, zo­als het kunst­café en de poë­zie­avond. Tra­di­ti­o­neel kruipt hij met kerst in de huid van Ebe­ne­zer Scrooge, de be­ken­de vrek uit ’A Christ­mas Ca­rol' van Dic­kens.

Zijn car­riè­re be­gon toen hij eind ja­ren tach­tig werd ge­vraagd voor het show­team van re­cre­a­tie­park De Eem­hof en kwam zo van het ene in het an­de­re pro­ject te­recht.

Vier jaar ge­le­den stond hij met een eer­ste one­man­show op de plan­ken van The­a­ter aan de Brink in La­ren, die door het pu­bliek en­thou­si­ast werd ont­van­gen. Naast zijn lief­de voor het to­neel is Ca­lis ook en­ter­tai­ner, die shows ver­zorgt bij the­a­ter­di­ners en be­drijfs­fees­ten, on­der an­de­re met een act als The BarTai­ner, of­te­wel zin­gen­de bar­man. Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 14-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdo
17°Cvr
23°Cza
26,5°Czo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]