Onderzoek naar vrijwillige belasting voor verduurzaming Laren 2040 klimaatneutraal

18 nov.- Het dorp La­ren kan in 2040 ener­gie­neu­traal zijn. ’Dit be­te­kent dat wij de jaar­lijks be­no­dig­de ener­gie­vraag wil­len re­du­ce­ren en ge­heel zelf of in sa­men­wer­king met an­de­re ge­meen­ten ook wil­len op­wek­ken. Dit is een zeer am­bi­ti­eu­ze doel­stel­ling en kan niet zon­der me­de­wer­king van onze in­wo­ners.’
Dui­de­lij­ke taal in het 'K­li­maat­be­leids­plan La­ren 2018-2022’, aan­ge­wak­kerd door D66. ’Wij moe­ten, om de vraag te re­du­ce­ren, 'achter de voor­deur' ko­men om te kij­ken hoe we ge­za­men­lijk het ener­gie­ver­bruik kun­nen re­du­ce­ren en te­ge­lij­ker­tijd wel­ke mo­ge­lijk­he­den er per huis­hou­den lig­gen om ener­gie op te wek­ken.’

Er is een pak­ket maat­re­ge­len om de La­ren­se duur­zaam­heid op te stu­wen. Wet­hou­der Tij­men Smit licht twee speer­pun­ten toe. ,,Als eer­ste het ver­duur­za­men van maat­schap­pe­lijk vast­goed waar­on­der het be­zit van de ge­meen­te. Niet in­ge­wik­keld, kun­nen we mor­gen mee be­gin­nen. De voor­stel­len daar­voor ko­men naar de ge­meen­te­raad, als eer­ste voor Hart van La­ren(Brink­huis, red.).

Scho­len

Bij de scho­len be­kij­ken we of we kun­nen aan­slui­ten bij het pro­ject ’de School­dakre­vo­lu­tie'. Zon­ne­pa­ne­len op school­da­ken en te­ge­lij­ker­tijd een les­pro­gram­ma. Je hebt dan het fi­nan­ci­eel voor­deel van zon­ne­pa­ne­len en een les­pro­gram­ma om kin­de­ren duur­zaam op te voe­den wat de op­ga­ve is.’’

Er zijn daar­naast al ener­gie­sub­si­dies bij de rijks­over­heid aan­ge­vraagd voor zon­ne­pa­ne­len op De Bie­zem, Sin­ger, De Sticht­se Hof en Fa­mi­ly Fit­ness.

Aard­gas

,,Veel in­ge­wik­kel­der is het ver­duur­za­men van par­ti­cu­lier wo­ning­be­zit'', ver­telt Smit. ,,We staan voor de op­ga­ve om straks alle hui­zen van het aard­gas te ha­len. Elke al­ter­na­tie­ve ver­war­ming ver­eist aan­pas­sing van je wo­ning. Hoop ge­doe, want de markt is zeer ge­frag­men­teerd, je wordt er niet snel wijs uit en het kost veel geld.’’ De be­doe­ling is daar­bij te ont­zor­gen via ’de se­lec­tie van, ho­pe­lijk zo­veel mo­ge­lijk lo­ka­le, aan­bie­ders en de ad­vi­se­ring per huis­hou­den col­lec­tief aan te pak­ken'.

De fi­nan­ciële drem­pel om te ver­duur­za­men is nu vaak vrij hoog. ,,De op­los­sing is een fi­nan­ci­eel aan­bod van de ge­meen­te waar­bij de le­ning over­gaat op de vol­gen­de be­wo­ner als die het huis over­neemt. Een huis­ge­bon­den fi­nan­cie­ring dus. Re­sul­taat: la­ge­re maand­las­ten en een be­trouw­ba­re le­ning via de over­heid. Dat laat­ste zijn we aan het uit­wer­ken, in de vorm van een (vrij­wil­li­ge) be­las­ting: de baat­be­las­ting. Je be­taalt een be­drag aan be­las­ting wat je ge­re­du­ceerd krijgt in je ener­gie­re­ke­ning. Ju­ri­disch zijn er ha­ken en ogen, voor­al of we dit wel zo mo­gen toe­pas­sen. Dat zoe­ken we uit­'', al­dus de wet­hou­der. ,,We wil­len er in La­ren mee be­gin­nen, maar ook de re­gio heeft be­lang­stel­ling.’’ Bron: Gooi en EemlanderLaren wil in 2040 klimaatneutraal zijn


 


18 nov.- Het dorp Laren kan in 2040 energieneutraal zijn. ’Dit betekent dat wij de jaarlijks benodigde energievraag willen reduceren en geheel zelf of in samenwerking met andere gemeenten ook willen opwekken. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling en kan niet zonder medewerking van onze inwoners.’


Duidelijke taal in het ’Klimaatbeleidsplan Laren 2018-2022’, aangewakkerd door D66. ’Wij moeten, om de vraag te reduceren, immers ’achter de voordeur’, komen om te kijken hoe we gezamenlijk het energieverbruik kunnen reduceren en tegelijkertijd welke mogelijkheden er per huishouden liggen om energie op te wekken. Sommige huizen lenen zich niet voor het opwekken van bijvoorbeeld zonne-energie en mogelijk kunnen deze meedoen bijvoorbeeld met een op te richten coöperatie die gebruik maakt van de ’postcoderoosregeling’.’


Scholen


Er is een pakket maatregelen om de Larense duurzaamheid op te stuwen. Wethouder Tijmen Smit licht twee speerpunten toe. „Als eerste het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed waaronder het bezit van de gemeente. Niet ingewikkeld, kunnen we morgen mee beginnen. De voorstellen daarvoor komen naar de gemeenteraad, als eerste voor Hart van Laren(Brinkhuis, red.). Bij de scholen bekijken we of we kunnen aansluiten bij het project ’de Schooldakrevolutie’. Zonnepanelen op schooldaken en tegelijkertijd een lesprogramma. Je hebt dan het financieel voordeel van zonnepanelen en een lesprogramma om kinderen duurzaam op te voeden wat de opgave is.” Er zijn daarnaast al energiesubsidies bij de rijksoverheid aangevraagd voor zonnepanelen op De Biezem, Singer, De Stichtse Hof en Family Fitness.


Ontzorgen


„Veel ingewikkelder is het verduurzamen van particulier woningbezit”, vertelt Smit. „We staan voor de opgave om straks alle huizen van het aardgas te halen. Elke alternatieve verwarming vereist aanpassing van je woning. Hoop gedoe, want de markt is zeer gefragmenteerd, je wordt er niet snel wijs uit en het kost veel geld. Als je het in je eentje moet uitzoeken kom je terecht in een woud van aanbieders. Daar kan de gemeente bij ontzorgen.”


Belasting


De drempel om te verduurzamen is nu dus nog vrij hoog. „De oplossing is een laagdrempelig financieel aanbod van de gemeente (voor verduurzaming, red.) waarbij de lening overgaat op de volgende bewoner als die het huis overneemt. Een huisgebonden financiering. Resultaat: lagere maandlasten en een betrouwbare lening via de overheid. Dat laatste zijn we aan het uitwerken, in de vorm van een (vrijwillige) belasting: de baatbelasting. Je betaalt een bedrag aan belasting wat je gereduceerd krijgt in je energierekening. Juridisch zijn er haken en ogen, vooral of we dit zo mogen toepassen. Dat zoeken we uit. We willen er in Laren mee beginnen, maar ook de Regio heeft hier belangstelling voor.”


Voordelen


In het Klimaatbeleidsplan worden de voordelen benadrukt. ’Elke investering die wordt gedaan in een woning heeft een terugverdientijd. Door de looptijd van de lening af te stemmen op de hoogte van de bespaarde energielasten is het risico voor zowel bewoner, als de gemeente als de leningverstrekker zeer beperkt. Het is een vrijwillige aanpak, de gemeente kan iets dergelijks niet verplichten, maar de verwachting is dat vele huishoudens hieraan mee zullen doen en dat het daarmee een economische overweging wordt om niet mee te doen. De waarde van het huis zal negatief beïnvloed worden als je niet mee doet. De betrouwbaarheid is groot omdat de selectie van, hopelijk zoveel mogelijk lokale, aanbieders en de advisering per huishouden collectief wordt aangepakt. Dit is een enorme operatie en deels afhankelijk van het landelijke coalitieakkoord. Wij willen daarnaast onderzoeken of wij in deze operatie ook direct de afhankelijkheid van gas van deze woningen kunnen reduceren. Dit zou een budgetneutrale operatie moeten zijn omdat de lening wordt gecompenseerd door een reductie in vaste lasten. Wellicht is landelijke subsidiëring randvoorwaarde. De precieze uitwerking hiervan volgt in een separaat plan.’ Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 18-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
16,5°Cza
20°Czo
21,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]