Onze leerlingen zijn vaak wat verder dan anderen

23 jan.- Drie scho­len in de re­gio Gooi en Eem­land mo­gen zich van­af maan­dag een 'Ex­cel­len­te School' noe­men: Scho­len­ge­meen­schap Hui­zer­maat (mavo, havo, vwo) in Hui­zen, het Ge­meen­te­lijk Gym­na­si­um in Hil­ver­sum en 2e Van der Hucht­school, ba­sis­school in Soest.
Erg blij is Sjoerd van de Berg (rec­tor van het Ge­meen­te­lijk Gym­na­si­um in Hil­ver­sum) met het pre­di­caat 'Ex­cel­len­te School'. ,,Vo­rig jaar wa­ren we al als 'Goe­d' be­oor­deeld door de On­der­wijs­in­spec­tie. Dit is een voor­waar­de om op te gaan voor 'Ex­cel­lent'. En ja, dan is het uit­ein­de­lijk toch span­nend, hoor. Het hele tra­ject is best in­ten­sief, het dwingt je om goed naar je­zelf, naar de school te kij­ken. Dus dat vond ik in­te­res­sant.’’

Aan­dacht

Van de Berg noemt zijn school een pre-aca­de­mi­sche op­lei­ding, zo­als alle ca­te­go­ra­le gym­na­sia. Hij be­na­drukt ver­vol­gens dat zijn school in­zet op méér dan dat: ,,Vak­ken­nis is ui­ter­aard be­lang­rijk, maar ook de per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling van de leer­lin­gen, kri­tisch naar je­zelf le­ren kij­ken, krijgt op onze school veel aan­dacht. Hier­door zie je dat ze zich goed staan­de we­ten te hou­den op de uni­ver­si­teit. Ik hoor van oud-leer­lin­gen vaak te­rug dat ze het ge­voel heb­ben veel ver­der te zijn dan me­de­stu­den­ten.’’

Men­to­raat

Dat het op een mid­del­ba­re school om veel meer moet gaan dan ken­nis­over­dracht al­leen, ver­telt ook Tan­ja de Ruy­ter (rec­tor van SG Hui­zer­maat in Hui­zen). ,,Een breed, flexi­bel on­der­wijs­aan­bod en on­der­wijs op maat. Dat zijn de pun­ten waar­op wij bin­nen alle drie de af­de­lin­gen van de school ex­cel­le­ren en dat wordt nu ge­waar­deerd door de On­der­wijs­in­spec­tie. Dat is fan­tas­tisch.’’ De Ruy­ter ver­telt dat het in­ten­sie­ve men­to­raat be­lang­rijk is op de school: ,,Er is veel aan­dacht voor on­der meer het ont­wik­ke­len van vaar­dig­he­den en per­soon­lij­ke in­te­res­ses.’’

Het pre­di­caat 'Ex­cel­len­te School' be­staat sinds 2012. De af­ge­lo­pen ja­ren moch­ten in het Gooi en de Vecht­streek ze­ven scho­len zich al Ex­cel­lent noe­men: Vecht­ste­de Col­le­ge Weesp, Goois Ly­ce­um Bus­sum, Co­me­ni­us Col­le­ge Hil­ver­sum, Gooi­se Prak­tijk­school Hil­ver­sum, Dr Ma­ria Mon­tes­so­ri­school Hui­zen, Open­ba­re Ba­sis­school Bla­ri­cum en Ba­sis­school Ju­li­a­na Bus­sum. Het is een er­ken­ning en een waar­de­ring van de In­spec­tie van het On­der­wijs en een ma­nier voor scho­len om zich te on­der­schei­den van an­de­re scho­len.

Een jury be­kijkt of de scho­len ex­cel­le­ren in een spe­ci­fiek pro­fiel. Als dit leidt tot in­spi­re­rend, in­no­va­tief, mo­ti­ve­rend on­der­wijs, of als blijkt dat de school zich uit­ste­kend richt op een spe­ci­fie­ke doel­groep, dan kan het pre­di­caat in de wacht wor­den ge­sleept. En dat is in­te­res­sant voor de scho­len, want de ti­tel staat voor 'bui­ten­ge­wo­ne kwa­li­teit', wat na­tuur­lijk het best denk­ba­re uit­hang­bord is. De In­spec­tie hoopt dat met deze ver­kie­zing een on­der­wijs­cul­tuur wordt ge­creëerd waar­in wordt ge­streefd naar het de­len van ex­per­ti­se, het zicht­baar ma­ken en over­dra­gen van kwa­li­teit met als eind­doel: het ver­be­te­ren van het on­der­wijs in Ne­der­land. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

1,5°Czo
1°Cma
-1,5°Cdi
-3°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]