Op het toneel was hij koning

9 jan.- Mu­si­cal­ster­ren Stan­ley Bur­le­son en Freek Bar­tels boe­ken suc­ces met hun the­a­ter­show 'From Sam­my With Love' waar­in ze het le­ven van ras-en­ter­tai­ner Sam­my Da­vis jr. be­lich­ten aan de hand van fo­to's en ge­beur­te­nis­sen uit het le­ven van de Ame­ri­kaan.
Woens­dag 7 fe­bru­a­ri staat het duo met een vier­kop­pi­ge live-band in het Sin­ger The­a­ter in La­ren, twee da­gen la­ter in de Kunst­li­nie in Al­me­re. Ter­wijl ze on­der­weg zijn naar de uit­voe­ring in Eind­ho­ven ver­tel­len ze over de show.

Be­wo­gen le­ven

,,Het ver­haal van Sam­my Da­vis jr. is een heel in­te­res­sant ver­haal'', zegt Stan­ley Bur­le­son. ,,De mees­te men­sen ken­nen hem wel van zijn op­tre­dens met de Rat Pack (een groep ar­ties­ten met on­der an­de­ren Frank Si­na­tra en Dean Mar­tin, red.), maar bij­na nie­mand weet wat voor een be­wo­gen le­ven hij ach­ter de rug heeft. Wij wil­len dat ver­haal ver­tel­len. Wij wil­len graag óók al­le­bei Sam­my spe­len. En dat is een pro­bleem, want dat gaat niet'', zegt hij la­chend. ,,Er kan er maar een­tje Sam­my spe­len. Wat we aan het be­gin van de voor­stel­ling doen is een bol­hoed uit­wis­se­len. Wie de bol­hoed op heeft is Sam­my, de an­der kan dan een van de an­de­re rol­len spe­len zo­als zijn va­der of Frank Si­na­tra of zijn vrouw.’’

Ui­ter­aard ko­men er in de voor­stel­ling ver­schil­len­de num­mers van Da­vis jr. voor­bij, en wordt er ge­danst en ge­tapt. ,,Het is zwaar, maar je komt vaak met meer ener­gie uit zo’n voor­stel­ling dan waar­mee je be­gon'', zegt Freek Bar­tels. Hij is de jong­ste van het twee­tal en was pas vier toen Sam­my Da­vis jr. in 1990 over­leed. Hij ken­de hem ook al­leen maar van zijn hits. ,,Mijn groot­va­der was jazz-mu­zi­kant, dus ik kwam wel vrij vroeg in aan­ra­king met de mu­ziek van Frank Si­na­tra en Sam­my Da­vis maar dat ging toen niet ver­der dan zijn lied­jes.’’ Door zich voor de show te ver­die­pen in het le­ven van Sam­my Da­vis jr. kwam hij er­ach­ter hoe hef­tig het le­ven van de Ame­ri­kaan is ge­weest.

,,Daar ben ik wel van ge­schrok­ken, maar ik heb er ook heel veel be­won­de­ring voor hoe hij in die tijd op het to­neel stond.’’ Da­vis jr. kreeg te ma­ken met dis­cri­mi­na­tie, voor­al toen hij het le­ger in moest. Hij huw­de de - blan­ke - Zweed­se May Britt op een mo­ment dat in een deel van Ame­ri­ka ge­meng­de hu­we­lij­ken nog ver­bo­den wa­ren. Uit die re­la­tie werd een doch­ter ge­bo­ren. Het stel adop­teer­de twee zoons.

En­ter­tai­ner

Stan­ley vond het voor­al mooi om te ont­dek­ken dat Da­vis jr. een ech­te en­ter­tai­ner was. ,,Zo om­schrijf ik mij­zelf de laat­ste ja­ren ook. Ik voel me als een vis in het wa­ter op het to­neel en ik kom er steeds meer ach­ter waar­om Sam­my zich ook als een vis in het wa­ter voel­de. Hij heeft een zwaar le­ven ge­had. Zelfs als hij naar een op­tre­den ging, moest hij via de ach­ter­in­gang naar bin­nen en mocht hij zich niet on­der de blan­ke ar­ties­ten be­ge­ven. Als hij op het to­neel stond, had nie­mand dat in de ga­ten. Had hij weer een trap na ge­kre­gen van ie­mand dan ging hij het to­neel op en was hij de ko­ning.

Hij vlucht­te in het en­ter­tai­nen, dan voel­de hij zich ge­res­pec­teerd. Op­tre­den was haast een soort ver­sla­ving denk ik.’’

Ge­du­ren­de de voor­stel­ling stap­pen de bei­de mu­si­cal­ster­ren re­gel­ma­tig uit hun rol­len en de­len ze met het pu­bliek din­gen die ze zelf heb­ben mee­ge­maakt. Ze zijn bei­den ge­bo­ren uit een ge­meng­de re­la­tie. ,,Wat we ver­tel­len over zijn kin­de­ren en zijn ge­meng­de re­la­tie lin­ken we in de voor­stel­ling aan ons ei­gen le­ven en dat van onze ou­ders. Maar we wil­len ons le­ven ab­so­luut niet ver­ge­lij­ken met dat van Sam­my, we zijn wat dat be­treft twee zon­dags­kin­de­ren. We la­ten ook zien dat het anno nu een stuk be­ter is op be­paal­de ge­bie­den dan in zijn tijd, maar dat wij op an­de­re vlak­ken weer te­gen be­paal­de za­ken aan­lo­pen.’’

Het is voor het eerst dat Stan­ley en Freek sa­men in een the­a­ter­pro­duc­tie staan. Bei­de mu­si­cal­ster­ren ken­nen el­kaar al zo’n jaar of tien, maar ston­den nooit eer­der sa­men in een avond­vul­len­de voor­stel­ling. ,,Ik heb wel veel cho­re­o­gra­fieën ge­maakt voor shows waar Freek in za­t'', ver­telt Stan­ley, ,,en we heb­ben wel eens een num­mer bij de Mu­si­ca­la­wards ge­daan, maar dit is voor het eerst dat we sa­men echt een stuk spe­len. En de láát­ste keer'', voegt hij er bars aan toe, ge­volgd door een scha­ter­lach die op de ach­ter­grond hoor­baar door Freek wordt ge­deeld. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29°Cma
28°Cdi
28°Cwo
21°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]