Opmars Airbnb in Gooi en Vecht

16 febr.- Airbnb is in de re­gio Gooi en Vecht­streek met een op­mars be­zig. En­ke­le hon­der­den par­ti­cu­lie­ren bie­den al hun wo­ning, boot, mo­len, tuin­huis, zol­der­ka­mer of an­de­re ruim­te als va­kan­tie­ver­blijf te huur aan.
Dit blijkt uit on­der­zoek van het bu­reau Be­for­ma­ti­on in op­dracht van de pro­vin­cie Noord-Hol­land. ,,Toe­ris­ten ge­ven jaar­lijks bij­na 8,5 mil­jard euro uit in Noord-Hol­land", licht ge­de­pu­teer­de re­cre­a­tie en toe­ris­me Jaap Bond toe. ,,Het is daar­mee een be­lang­rij­ke bron van in­kom­sten en werk­ge­le­gen­heid. De pro­vin­cie biedt de ge­meen­ten met dit on­der­zoek in­zicht in het aan­deel dat Airbnb daar­in heeft.” Ver­re­weg de mees­te slaap­plaat­sen die in Noord-Hol­land via Airbnb wor­den aan­ge­bo­den be­vin­den zich in Am­ster­dam (ruim 50.000). De ge­mid­del­de prijs is 157,92 euro per nacht voor een wo­ning (103,22 euro voor een pri­vé­ka­mer). Dat is ex­clu­sief schoon­maak­kos­ten (ge­mid­deld 30,13 euro).

Airbnb - ver­re­weg de groot­se 'spe­ler' op de markt - deelt zelf geen ge­ge­vens. BeFor­ma­ti­on heeft daar­om ge­bruik ge­maakt van 'web­scra­ping'. Met deze tech­niek wordt pu­bliek be­schik­ba­re in­for­ma­tie van in­ter­net ver­za­meld en slim ge­com­bi­neerd. Voor dit on­der­zoek heeft BeFor­ma­ti­on zich on­der meer ge­ba­seerd op het aan­tal ad­ver­ten­ties van aan­bie­ders en re­cen­sies van gas­ten. Ook be­drij­ven (zo­als ho­tels en B&B’s) plaat­sen ad­ver­ten­ties, maar die zijn er­uit ge­fil­terd.

Ame­ri­ka­nen

De mees­te be­zoe­kers ko­men uit de Ver­e­nig­de Sta­ten (16,5%), ge­volgd door Duits­land, Frank­rijk en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Slechts 6,5 pro­cent komt uit ei­gen land. Ne­der­lan­ders kie­zen ge­mid­deld voor een goed­ko­pe­re be­stem­ming dan huur­ders uit an­de­re lan­den. Op­val­lend de­tail: bij het in­zoo­men op de zo­mer van 2017 bleek dat Ame­ri­ka­nen met name in juni en juli naar de Me­tro­pool Re­gio Am­ster­dam kwa­men. In au­gus­tus kwam het groot­se deel van de be­zoe­kers uit Duits­land. Het ge­huur­de wo­ning­ty­pe ver­schilt per na­ti­o­na­li­teit. Duit­sers hu­ren re­la­tief va­ker een hele wo­ning/­ap­par­te­ment dan een pri­vé­ka­mer. Be­zoe­kers uit de Ver­e­nig­de Sta­ten hu­ren re­la­tief va­ker een pri­vé­ka­mer.

In Am­ster­dam is het ver­bo­den om een wo­ning meer dan zes­tig nach­ten per jaar te ver­hu­ren. Dit is een van de re­de­nen waar­om va­kan­tie­gan­gers steeds va­ker uit­wij­ken naar om­rin­gen­de ge­meen­ten. In ad­ver­ten­ties wordt woon­ruim­te bui­ten de hoofd­stad, de groot­ste toe­ris­ti­sche trek­pleis­ter, dan ook vaak aan­ge­pre­zen met zin­sne­den als 'near Am­ster­dam' of ’.. min. to Am­ster­dam'. Met als va­ri­ant: 'near the Am­ster­dam la­kes/woods'.

De on­der­zoe­kers heb­ben ook ge­ke­ken naar de ver­hou­ding (con­cur­ren­tie) tus­sen Airbnb en an­de­re vor­men van ver­blijfs­re­cre­a­tie. In de 36 ge­meen­ten in de Me­tro­pool Re­gio Am­ster­dam (waar­toe Gooi en Vecht­streek wor­den ge­re­kend) wordt het ge­mid­del­de aan­deel van Airbnb ge­schat op maar liefst 22 pro­cent. In deze re­gio va­ri­eert dit enorm, van 91 pro­cent (La­ren) tot twee pro­cent (Hui­zen).

In de re­gio Gooi en Vecht­streek springt de ge­meen­te Gooi­se Me­ren er­uit met 165 par­ti­cu­lie­re aan­bie­ders (goed voor 736 bed­den), ge­volgd door Hil­ver­sum en (het in het Noord-Hol­land­se on­der­zoek mee­ge­no­men) Al­me­re. Ook de ge­mid­del­de prijs per nacht voor een hele wo­ning (of ap­par­te­ment) is in Gooi­se Me­ren het hoogst: 182,15 euro. Daar­bo­ven­op komt dan nog een be­drag dat de mees­te ver­huur­ders in re­ke­ning bren­gen voor de schoon­maak (re­gio­ge­mid­del­de: 50,71 euro). Dat er in Gooi­se Me­ren zo­veel aan­bie­ders zijn heeft wel­licht te ma­ken met de na­bij­heid van Am­ster­dam, zo­wel per auto als per trein. Ook de aan­we­zi­ge kwa­li­teit (lig­ging, ruim­te, fa­ci­li­tei­ten) van woon­ruim­te speelt een rol.

Schoon­maak­kos­ten

In Gooi en Vecht va­ri­eert de ge­mid­del­de prijs per nacht voor een com­ple­te woon­ruim­te van 142 euro (Hil­ver­sum) tot 182 euro (Gooi­se Me­ren). En de schoon­maak­kos­ten van 34 euro (Hil­ver­sum) tot 89 euro (Wij­de­me­ren). De huur­prij­zen voor een pri­vé­ka­mer lig­gen ui­ter­aard la­ger. In de re­gio lo­pen die uit­een van vijf­tig euro (Hui­zen) tot cir­ca 120 euro (La­ren en Bla­ri­cum).

Op ba­sis van de prij­zen per nacht (plus schoon­maak­kos­ten) en het (mi­ni­ma­le) aan­tal over­nach­tin­gen kan een schat­ting wor­den ge­maakt van de mi­ni­mu­m­om­zet. Om die schat­ting zo reëel mo­ge­lijk te ma­ken heeft het bu­reau - dat het on­der­zoek af­ge­lo­pen sep­tem­ber uit­voer­de - in­ge­zoomd op juni, juli en au­gus­tus 2017. In deze drie zo­mer­maan­den heb­ben toe­ris­ten in to­taal 25 mil­joen euro uit­ge­ge­ven aan over­nach­tin­gen in Noord-Hol­land via Airbnb. Een deel van deze om­zet gaat ui­ter­aard naar Airbnb zelf.

Ook aan­bie­ders in Gooi en Vecht pik­ken een graan­tje mee. De ge­schat­te au­gus­tus-om­zet voor in­wo­ners van Gooi­se Me­ren was bij­voor­beeld 91.000 euro. Op de twee­de en der­de plek qua om­zet ko­men res­pec­tie­ve­lijk Wij­de­me­ren en Weesp. Het ging in die zo­mer­maand in de hele re­gio om in to­taal 1.650 over­nach­tin­gen, goed voor ruim 225.000 euro om­zet. ron: Gooi en Eemlander  Foto: Airbnb 'Hut van Mie'
Ga terug

Publicatie datum: 16-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

10,5°Cdi
7,5°Cwo
5°Cdo
5°Cvr

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]