Preek van de Week interactiever maken

4 jan.- De La­ren­se pre­di­kant, schrij­ver en the­o­loog Jan Rin­ze­ma grijpt het nieu­we jaar aan om de Stich­ting Preek van de Week meer arm­slag te ge­ven.
In een brief aan vrien­den, le­zers en be­lang­stel­len­den van de Preek van de Week die we­ke­lijks als vi­deo of e-mail door twee­dui­zend men­sen wordt ge­zien/­ge­le­zen, ver­telt hij over de plan­nen om in het nieu­we jaar meer de diep­te in te gaan.

Rin­ze­ma: "Maar we heb­ben am­bi­ti­eu­ze plan­nen om ver­der te gaan. We wil­len veel meer le­zers, nog meer ver­kon­di­ging, meer ver­sprei­ding, meer Fa­ce­book en Twit­ter, meer aan­dacht voor men­sen, meer ge­bruik van de al­ler­mo­dern­ste me­dia. Om dat doel te re­a­li­se­ren heb­ben we een be­drag no­dig van cir­ca 75.000 euro.” Met ’we’ doelt de 'di­gi-do­mi­nee' op de 'di­gi­ta­le in­spi­ra­tie­ge­meen­schap'

„De Preek van de Week is nu ei­gen­lijk een­rich­tings­ver­keer. Daar wil­len we meer twee­rich­tings­ver­keer van ma­ken, in­ter­ac­tie­ver", ver­telt Rin­ze­ma in een toe­lich­ting. "Men­sen kun­nen dan ook op el­kaar re­a­ge­ren en we wor­den een com­mu­ni­ty. Mis­schien komt er zelfs wel een in­ter­net­pas­tor, zo­als je vroe­ger het Om­roep­pas­to­raat had. De web­si­te moet wor­den aan­ge­past en dat kost geld.” Op de we­ke­lijk­se preek krijgt de La­ren­se do­mi­nee 15 tot 25 re­ac­ties. „Die va­rië­ren van 'mooi ver­woord, mijn com­pli­men­ten', tot vra­gen van men­sen over kwes­ties van le­ven en dood, ziek­te, ou­der­dom. Soms stelt ie­mand een re­gel­rech­te le­vens­vraag of is wan­ho­pig. Ik ben heel blij met die re­ac­ties om­dat de preek heel laag­drem­pe­lig is. Je moet je re­a­li­se­ren dat lang niet ie­der­een met (le­vens)vra­gen naar de kerk gaat. Daar­voor is de drem­pel vaak te hoog. Ik zeg al­tijd ’ik zit pre­cies tus­sen de kerk en niks in’.”

Rin­ze­ma heeft in de af­ge­lo­pen maan­den de le­zers van de preek en le­den van de in­spi­ra­tie­ge­meen­schap aan­ge­schre­ven met een be­roep op hun gul­heid. „Ik re­a­li­seer me dat ik u met deze vraag over­val", be­na­drukt hij. "Maar als ik de vele hart­ver­war­men­de re­ac­ties in aan­mer­king neem die de preek en het bij­bel­woord op­le­ve­ren, dan hoop ik van har­te dat mijn be­roep niet ver­geefs zal zijn.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
23°Czo
25°Cma

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]