Preek van de Week interactiever maken

4 jan.- De La­ren­se pre­di­kant, schrij­ver en the­o­loog Jan Rin­ze­ma grijpt het nieu­we jaar aan om de Stich­ting Preek van de Week meer arm­slag te ge­ven.
In een brief aan vrien­den, le­zers en be­lang­stel­len­den van de Preek van de Week die we­ke­lijks als vi­deo of e-mail door twee­dui­zend men­sen wordt ge­zien/­ge­le­zen, ver­telt hij over de plan­nen om in het nieu­we jaar meer de diep­te in te gaan.

Rin­ze­ma: "Maar we heb­ben am­bi­ti­eu­ze plan­nen om ver­der te gaan. We wil­len veel meer le­zers, nog meer ver­kon­di­ging, meer ver­sprei­ding, meer Fa­ce­book en Twit­ter, meer aan­dacht voor men­sen, meer ge­bruik van de al­ler­mo­dern­ste me­dia. Om dat doel te re­a­li­se­ren heb­ben we een be­drag no­dig van cir­ca 75.000 euro.” Met ’we’ doelt de 'di­gi-do­mi­nee' op de 'di­gi­ta­le in­spi­ra­tie­ge­meen­schap'

„De Preek van de Week is nu ei­gen­lijk een­rich­tings­ver­keer. Daar wil­len we meer twee­rich­tings­ver­keer van ma­ken, in­ter­ac­tie­ver", ver­telt Rin­ze­ma in een toe­lich­ting. "Men­sen kun­nen dan ook op el­kaar re­a­ge­ren en we wor­den een com­mu­ni­ty. Mis­schien komt er zelfs wel een in­ter­net­pas­tor, zo­als je vroe­ger het Om­roep­pas­to­raat had. De web­si­te moet wor­den aan­ge­past en dat kost geld.” Op de we­ke­lijk­se preek krijgt de La­ren­se do­mi­nee 15 tot 25 re­ac­ties. „Die va­rië­ren van 'mooi ver­woord, mijn com­pli­men­ten', tot vra­gen van men­sen over kwes­ties van le­ven en dood, ziek­te, ou­der­dom. Soms stelt ie­mand een re­gel­rech­te le­vens­vraag of is wan­ho­pig. Ik ben heel blij met die re­ac­ties om­dat de preek heel laag­drem­pe­lig is. Je moet je re­a­li­se­ren dat lang niet ie­der­een met (le­vens)vra­gen naar de kerk gaat. Daar­voor is de drem­pel vaak te hoog. Ik zeg al­tijd ’ik zit pre­cies tus­sen de kerk en niks in’.”

Rin­ze­ma heeft in de af­ge­lo­pen maan­den de le­zers van de preek en le­den van de in­spi­ra­tie­ge­meen­schap aan­ge­schre­ven met een be­roep op hun gul­heid. „Ik re­a­li­seer me dat ik u met deze vraag over­val", be­na­drukt hij. "Maar als ik de vele hart­ver­war­men­de re­ac­ties in aan­mer­king neem die de preek en het bij­bel­woord op­le­ve­ren, dan hoop ik van har­te dat mijn be­roep niet ver­geefs zal zijn.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
1°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]