Preek van de Week interactiever maken

4 jan.- De La­ren­se pre­di­kant, schrij­ver en the­o­loog Jan Rin­ze­ma grijpt het nieu­we jaar aan om de Stich­ting Preek van de Week meer arm­slag te ge­ven.
In een brief aan vrien­den, le­zers en be­lang­stel­len­den van de Preek van de Week die we­ke­lijks als vi­deo of e-mail door twee­dui­zend men­sen wordt ge­zien/­ge­le­zen, ver­telt hij over de plan­nen om in het nieu­we jaar meer de diep­te in te gaan.

Rin­ze­ma: "Maar we heb­ben am­bi­ti­eu­ze plan­nen om ver­der te gaan. We wil­len veel meer le­zers, nog meer ver­kon­di­ging, meer ver­sprei­ding, meer Fa­ce­book en Twit­ter, meer aan­dacht voor men­sen, meer ge­bruik van de al­ler­mo­dern­ste me­dia. Om dat doel te re­a­li­se­ren heb­ben we een be­drag no­dig van cir­ca 75.000 euro.” Met ’we’ doelt de 'di­gi-do­mi­nee' op de 'di­gi­ta­le in­spi­ra­tie­ge­meen­schap'

„De Preek van de Week is nu ei­gen­lijk een­rich­tings­ver­keer. Daar wil­len we meer twee­rich­tings­ver­keer van ma­ken, in­ter­ac­tie­ver", ver­telt Rin­ze­ma in een toe­lich­ting. "Men­sen kun­nen dan ook op el­kaar re­a­ge­ren en we wor­den een com­mu­ni­ty. Mis­schien komt er zelfs wel een in­ter­net­pas­tor, zo­als je vroe­ger het Om­roep­pas­to­raat had. De web­si­te moet wor­den aan­ge­past en dat kost geld.” Op de we­ke­lijk­se preek krijgt de La­ren­se do­mi­nee 15 tot 25 re­ac­ties. „Die va­rië­ren van 'mooi ver­woord, mijn com­pli­men­ten', tot vra­gen van men­sen over kwes­ties van le­ven en dood, ziek­te, ou­der­dom. Soms stelt ie­mand een re­gel­rech­te le­vens­vraag of is wan­ho­pig. Ik ben heel blij met die re­ac­ties om­dat de preek heel laag­drem­pe­lig is. Je moet je re­a­li­se­ren dat lang niet ie­der­een met (le­vens)vra­gen naar de kerk gaat. Daar­voor is de drem­pel vaak te hoog. Ik zeg al­tijd ’ik zit pre­cies tus­sen de kerk en niks in’.”

Rin­ze­ma heeft in de af­ge­lo­pen maan­den de le­zers van de preek en le­den van de in­spi­ra­tie­ge­meen­schap aan­ge­schre­ven met een be­roep op hun gul­heid. „Ik re­a­li­seer me dat ik u met deze vraag over­val", be­na­drukt hij. "Maar als ik de vele hart­ver­war­men­de re­ac­ties in aan­mer­king neem die de preek en het bij­bel­woord op­le­ve­ren, dan hoop ik van har­te dat mijn be­roep niet ver­geefs zal zijn.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27,5°Cdo
26°Cvr
22,5°Cza
20°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]